Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Inleiding 
Het programma loopt op koers. Het in 2023 vastgestelde Beleidskader Levendig Brabant vormt de basis voor de uitvoering van het programma. Op basis hiervan en van het Bestuursakkoord 2024-2027 wordt nu het uitvoeringsprogramma 2024-2027 opgesteld. Deze zal naar verwachting medio 2024 worden vastgesteld. Begin 2024 is de 2e tranche van de Pilots Levendig Brabant beschikt. We ontwikkelen nu een vervolg voor de in 2023 ingezette aanpak.
Eind 2023 is de regeling voor professionele kunsten 2025-2028 opengesteld (zie nieuwsbericht). Medio dit jaar worden de subsidies vastgesteld. Ook komt er op basis van de bij Perspectiefnota 2025 beschikbaar gestelde middelen een extra impuls voor het meerjarig ondersteunen van de professionele kunsten.
Ook wordt het Brabant C fonds doorontwikkeld naar een privaat-publiek fonds. We verwachten hier in 2024 een besluit over te kunnen nemen. Ondertussen wordt ook dit jaar op basis van het bestaande instrumentarium uitvoering gegeven aan het fonds.
We willen op basis van ons beleidskader toe naar een meer inclusief aanbod waarbij we een breder publiek toegankelijk maken. Hiervoor ontwikkelen we nieuw instrumentarium (als opvolger van impulsgelden) en verwachten hiertoe medio 2024 een nieuwe regeling te kunnen introduceren (zie ook nieuwsbericht).
We zetten ons in voor het behoud van erfgoed. Dit doen we ook door het ondersteunen van topmonumenten zoals St. Jan in Den Bosch, de Grote kerk in Breda en het Markiezenhof in Berg op Zoom, waarvan begin 2024 is besloten tot voortzetting van de ondersteuning de komende 4 jaar. Behoud van erfgoed doen we ook door onze jaarlijkse restauratieregeling, waarvoor begin 2024 de middelen zijn beschikt. Ook is begin 2024 het digitaal loket duurzame monumenten geopend waar monumenteigenaren informatie vinden over het verduurzamen van hun monument en advies en ondersteuning bij de realisatie (zie nieuwsbericht).
Ook blijven we ons inzetten voor het binnenhalen van uitzonderlijke topsportevenementen en de maatschappelijk activatie via het Brabant Sportfonds. Eind 2023 is het fonds geëvalueerd (zie Statenmededeling en zijn via Perspectiefnota 2025 middelen beschikbaar gesteld om het fonds deze bestuursperiode voort te zetten. Tevens zetten we dit jaar de in 2023 succesvolle regeling Beweging Stimuleren voort met als doel dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm.
Tot slot is begin februari met het ondertekenen van een overeenkomst tussen de provincie, VisitBrabant en de Vereniging Samenwerkende Kloosters het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking om de toekomst van Ons Kloosterpad te borgen, waarbij de route verder wordt uitgebreid naar West-Brabant. Ook wordt het bestaande netwerk uitgebreid met fietsroutes en komen er plekken voor stiltebeleving en bezinning langs de route (zie nieuwsbericht). Een mooi voorbeeld van integrale programma-brede realisatie van een Levendig Brabant!

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een passend aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van een passend aanbod

 

Indicatoren: 

  • Het aantal bezoekers van activiteiten en locaties van de vier sectoren in vergelijk met andere provincies in Nederland (streefwaarde beter dan de huidige 7e plaats t.o.v. andere provincies,)
  • Tevredenheid van inwoners met het aanbod van cultuur (score hoger dan of gelijk aan huidige score 7,2).
  • Tevredenheid Sport: aandeel inwoners dat tevreden is (streefwaarde beter dan huidige 4e plaats t.o.v. andere provincies)
  • Tevredenheid van meerdaags internationaal bezoek (streefwaarde: beter dan huidige 3e plaats t.o.v. andere provincies)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van inclusief aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van inclusief aanbod

Indicatoren:
•    Oplevering kwalitatieve rapportage in hoeverre binnen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd wordt omgegaan met inclusief aanbod (streefwaarde: tweejaarlijks oplevering).  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Terug naar navigatie - Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Indicatoren:
•    Omvang van banen en bedrijven in creatieve industrie in Brabant (streefwaarde: beter dan 3e plaats t.o.v. andere provincies, huidige waarde 3e plaats).
•    Oplevering rapportage naar de vitaliteit en vernieuwingskracht van instellingen van de vier sectoren (streefwaarde tweejaarlijks oplevering).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Terug naar navigatie - Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Indicatoren:
•    Deelname jongeren: Participatiegraad onder jongeren (16-29) sport (streefwaarde hoger dan Nederlands gemiddelde van 69,1%, nu 68,6%).
•    Participatiegraad onder jongeren voor cultuur, erfgoed (streefwaarde PM, nog geen data beschikbaar, uitkomst onderzoek is in 2024 voorzien).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Terug naar navigatie - Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Indicatoren:

  • •    Beweegrichtlijn: Het aandeel van de Brabantse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. (streefwaarde: meer dan 75% in 2030, (49,3% in 2020))
    •    Waardering maatschappelijk belang cultuur en erfgoed: De mate waarin Brabanders aangeven cultuur en erfgoed van belang te vinden voor de samenleving (hoger dan huidige score van 79%).
    •    Onderhoud rijksmonumenten: Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens de jaarlijkse monumentenmonitor. (streefwaarde: lager dan huidige 18%). 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

In zijn algemeenheid worden vele prestaties geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee zijn er ook onzekerheden voor wat betreft het conform planning behalen van prestaties en de uitnutting van budgetten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 57.214 57.214
Baten 1.079 - 1.079
Saldo baten en lasten 56.135 N N 56.135 N