Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De realisatie van de ambities van het programma Mobiliteitsontwikkeling kent een aantal uitdagingen.

Met de herprioritering van het mobiliteitsfonds van het Rijk en de aanhoudende stikstofproblematiek is realisatie van een aantal infrastructurele projecten, zowel Rijks als provinciaal, op korte termijn onzeker. Om de impact hiervan te beperken en tegelijk de verstedelijkings- en woningbouwopgave mogelijk te maken is extra inzet op actieve en gedeelde vormen van mobiliteit (de mobiliteitstransitie) nodig. Een eerste belangrijke stap hierin is gezet met de afspraken rondom de Brainportdeal en de middelen voor woningbouw en mobiliteit die het Rijk ter beschikking heeft gesteld. We zijn bezig om samen met de vier stedelijke regio’s meerjarige multimodale mobiliteitspakketten (MMMP’s) uit werken. Het doel is om in 2024 uiterlijk bij BO-MIRT hierover afspraken met de minister te maken. 

De ambities voor de (door)ontwikkeling van het Brabantse mobiliteitssysteem liggen vast in het beleidskader mobiliteit Koers 2030, verder uitgewerkt in het Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) en het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF).
We investeren in de vier samenhangende netwerken: wegennet, OV-netwerk, fietsroutenetwerk en de goederencorridor. Deze netweken vormen belangrijke bouwstenen van de op te stellen MMMP’s. Bij een aantal infrastructurele wegenprojecten is het zoeken wat wel mogelijk is in relatie tot stikstof. De vertragingen en de aanpassingen in de projecten (o.a. inzet elektrisch materieel) leiden tot aanzienlijke meerkosten.

We informeren uitgebreid over de mobiliteitsprojecten en -opgaven voor de komende jaren via de programmering mobiliteit 2024-2043. Via de Perspectiefnota 2025 is de reserve SIF verlengd met 4 jaar t/m 2034 om de investeringen die nodig zijn voor de doorontwikkeling van het Brabantse mobiliteitssysteem mogelijk te maken. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

De (multimodale) reistijd is in 2030 in 95% van de gevallen conform de voorspelling + of – 5 minuten. 

 • De ontwikkeling van de werkelijke gerealiseerde reistijd per auto ten opzichte van de freeflow reistijd (Noord-Brabant & provinciale wegen, naar typen wegen): < vorig jaar.  

*Freeflow = reistijd buiten de spits zonder vertraging. 

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Het tijdelijk pauzeren van een aantal rijkswegenprojecten in Brabant gaat grote impact hebben om de bereikbaarheid in Brabant. We blijven bij het Rijk hameren op het zo snel als mogelijk terug opstarten van de projecten. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.

Het aantal multimodale ketenverplaatsingen* in personen- en goederenvervoer in Brabant is in 2030 verdubbeld ten opzichte van 2019.

 • Ontwikkeling modal split in het personenvervoer van weg naar openbaar vervoer en fiets (absolute aantallen, Noord-Brabant): > vorig jaar
 • Ontwikkeling modal split in het goederenvervoer van weg naar spoor en water (absolute aantallen, Noord-Brabant): > vorig jaar

*Bij multimodale ketenverplaatsing is er sprake van een combinatie van meerdere (duurzame) vervoerwijzen voor één verplaatsing. Modal split houdt de verdeling in tussen modaliteiten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor mobiliteit voor iedereen.

Terug naar navigatie - We gaan voor mobiliteit voor iedereen.

Onderwijs-, zorg-, werk-, recreatie-, natuur- en dagelijkse voorzieningen en sociale contacten zijn in 2030 goed bereikbaar voor iedereen. 

 • Ontwikkeling van de nabijheid van voorzieningen in verschillende type regio’s en voor verschillende type modaliteiten. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit

Terug naar navigatie - We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit

We zorgen in Noord-Brabant dat de overlast van verkeer geminimaliseerd wordt door in te zetten op stille voertuigen en infrastructuur. 

 • Ontwikkeling aantal objectief geluidgehinderden waar de wettelijke geluidnormen worden overschreden (provinciale wegen): aantal < vorig jaar.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
 • Door de demissionaire status van het kabinet kan besluitvorming later plaatsvinden.
 • Ontwikkelingen en onzekerheden rondom de wet- en regelgeving stikstof zijn van grote invloed op de voortgang én de financiën van (infrastructurele) projecten.
 • Aanvullende maatregelen in verband met stikstof (inzet elektrisch materieel en aanpassingen in de fasering) kunnen leiden tot meerkosten bij infrastructurele projecten.
 • Leveringsproblemen kunnen de voortgang belemmeren bij de uitvoering van (infrastructurele) projecten.
 • Prijsstijgingen drukken zwaar op projectbudgetten en de betaalbaarheid van het mobiliteitsbeleid.
 • We werken steeds intensiever samen met partners in de regio. Voor de uitvoering én ramingen zijn we ook steeds afhankelijker van die partners.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
9. Mobiliteitsontwikkeling Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 219.839 -83.908 135.931
Baten 58.943 -54.564 4.379
Saldo baten en lasten 160.895 N 29.343 V 131.552 N