Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het Programma landbouw en voedsel loopt grotendeels op koers. Het programma zet zich in om de transitie in de landbouw te bevorderen en mogelijk te maken voor de betreffende ondernemers.
De verschillen tussen de sectoren en binnen de sectoren tussen ondernemers zijn groot. In een aantal sectoren zijn de rendementen afgelopen jaar goed geweest en zijn bedrijven - gemiddeld genomen - prima in staat om milieu-investeringen te doen.
De grootste uitdagingen liggen in de melkveehouderij. Daar komen zowel de teruggelopen mogelijkheden om dierlijke mest op het eigen landen aan te wenden, alsook de opgaven vanuit BPLG, terugdringen van stalemissies en andere opgaven.
We ondersteunen de melkveehouders die zich richting een natuurinclusieve bedrijfsvoering willen bewegen, waarvoor redelijke belangstelling is.
Er is bijgedragen aan een construct voor een passende beoordeling voor luchtwassers en er wordt gewerkt aan een construct voor een aantal andere systemen. Er wordt met het bedrijfsleven, het rijk en andere provincies intensief samengewerkt aan innovaties in de veehouderij gericht op terugdringen emissies en verbeteren dierenwelzijn.
Er is stevige belangstelling voor de beëindigingsregelingen van het rijk. We begeleiden als provincie de ondernemers die overwegen om die stap te maken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het meest duurzaam en circulair in Europa

Terug naar navigatie - Het meest duurzaam en circulair in Europa

Indicatoren

  •  Verhouding tussen de bewerkte mest en de gewasbehoefte in Nederland (verhouding naar een waarde, op basis van fosfaat (P2O5)
Streefwaarden nulmeting 2024 2030
Verhouding naar waarde (1,09) 2020 - Verhouding lager dan 1

•    Stikstof- en fijnstof emissie veehouderij in Brabant 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2024
Kton fijnstof per jaar 1,7 kton (2021) 1,6 kton 1,4 kton dalend
Kton fijnstof per jaar 15,3 kton (2019) 14,6 kton 13,7 kton dalend

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Terug naar navigatie - Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Indicatoren: 

  • Aantal startups in landbouw en voedsel en op cross-overs met high tech (Programma EKT)
Streefwaarden nulmeting 2024
aantal 5-7 (2021) 25
  • Vestiging nieuwe bedrijven en/of bovengemiddelde groei van bestaande bedrijvigheid in de high tech agrofoodsector / aantal toonaangevende bedrijven  (Programma EKT)
Streefwaarden nulmeting 2024
aantal 2 à 5 (2021) Substantiële groei
  • Ontwikkeling van bedrijvigheid in nieuwe eiwitten in aantallen bedrijven en werknemers (5% groei per jaar) 
Streefwaarden nulmeting 2024
Groei per jaar 45 (2022) 5%

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Terug naar navigatie - Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Indicatoren: 

  • Aantal natuurinclusieve boeren 
Streefwaarden nulmeting 2024 2030
aantal 80 ( 2021) 150 500
  • Areaal biologische landbouw (ha) (15% van het agrarisch areaal 
Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2024 2030
Agrarisch areaal 2,8% (2020) 2,3% - 3,5% 15 % (circa 35.000 ha)

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is nog geen eenduidige definitie voor wanneer een bedrijf natuurinclusief is. Het aantal natuurinclusieve bedrijven kunnen we daarom niet monitoren. Voor het aantal deelnemers aan de Biodiversiteitsmonitor Melkvee en Akkerbouw, zie het kopje Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij, dit betreft bedrijven die in meer of mindere mate natuurinclusief zijn.

Het percentage areaal biologische landbouw is groeiend maar zal achterblijven op het doel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken gemeenschapsinclusief

Terug naar navigatie - Versterken gemeenschapsinclusief

Indicatoren: 

  • Gemiddelde waardering burgers voor de agrifoodsector in Brabant (op niveau of verbetering van waardering)
Streefwaarden nulmeting
(landelijk niveau)
2023 2024
Gemiddelde waardering schaal van 1-7 5,01
(2020)
5,04 Op niveau of verbetering
  • Percentage Brabanders met zorgen over de gezondheid in relatie tot de veehouderij (afname percentage)
Streefwaarden Nulmeting 2023 2024
Percentage 3% (2020) 5% Afname

-    Actualiteit stikstofproblematiek en de media aandacht die het heeft gekregen. 
-    Langdurig aanhoudende vogelgriep en overdraagbaarheid naar andere dieren.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Brabanders blijven bezorgd over hun gezondheid door de veehouderij in de buurt. Dit mede door de actualiteit van de stikstof problematiek in de media en het langdurig aanhouden van de vogelgriep en overdraagbaarheid naar zoogdieren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

?Met name de landelijke ontwikkelingen zullen ook het komend jaar een sterke invloed hebben op dit beleidsprogramma. We spelen hierop in met als uitgangspunt het in 2022 vastgesteld beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 en het doorzetten van de Uitvoeringsagenda 2022-2023 (tot het moment dat de Uitvoeringsagenda 2024/2027 is vastgesteld)

In zijn algemeenheid worden vele prestaties geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee zijn er ook onzekerheden voor wat betreft het conform planning behalen van prestaties en de uitnutting van budgetten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
7. Landbouw en voedsel Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 52.710 1.500 54.210
Baten 45.453 - 45.453
Saldo baten en lasten 7.257 N 1.500 N 8.757 N