Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Zoals aangekondigd in de begroting 2024 is er de afgelopen periode gewerkt aan de totstandkoming van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur. De inwoners van Brabant mogen immers vertrouwen op een slagvaardig, democratisch, integer en veilig en weerbaar bestuur. Op 8 maart 2024 stelden PS het beleidskader vast. Tijdens de behandeling in de Staten werd een motie aangenomen die het college van GS oproept bij het samenstellen van de uitvoeringsagenda nadrukkelijk aandacht te hebben voor de uitvoerbaarheid van beleid, het voorkomen van complexiteit in regelgeving en het duidelijk maken waar we als provincie wel of niet over gaan. De komende periode werken we aan de hand van de vier pijlers uit het beleidskader de uitvoeringsagenda verder uit. Dat doen we als provincie niet alleen, daar betrekken we ook onze samenwerkingspartners bij. Op die manier werken we samen aan een toekomstbestendig bestuur in Brabant. 

 

Brede Welvaart
In het eerste kwartaal van 2024 zijn we verder gegaan met de drie actielijnen uit onze uitvoeringsagenda brede welvaart. De focus van de uitvoeringsagenda ligt dan ook op samenwerking met overheden en verkenning van samenwerking met triple helix partners. Zo hebben we in het eerste kwartaal met diverse partners een startbijeenkomst georganiseerd om te brainstormen over wensen en behoeften ten aanzien van kennissessies en thematieken in relatie tot brede welvaart. Ook dit jaar willen we weer diverse kennissessies organiseren om het gedachtegoed brede welvaart nader te concretiseren en te komen van denken naar doen. Verder hebben we dit kwartaal stappen gezet in het formuleren van een eerste aanzet voor een brede welvaartsaanpak. Een aanpak waarmee provinciale beleidsprogramma’s gevoed kunnen worden om met brede welvaart aan de slag te gaan. Naast deze interne borging zijn we als provincie ook nauw betrokken bij de opzet en dealmakingsfase van de regiodeals. Op 9 februari jl. is aangekondigd dat de Rijksoverheid Regio Deals zal sluiten voor projecten die de brede welvaart van de regio's West- en Zuidoost Brabant versterken. De komende tijd gaan de projecteigenaren samen met de provincie en het Rijk in gesprek voor het verder uitwerken van de projecten. Parallel daaraan werken we als provincie aan het inrichten van een monitoringsfunctie die het inzicht in de regionale brede welvaartsontwikkeling moet vergroten. Hiertoe is in het eerste kwartaal een eerste aanzet gemaakt. 
Vanuit deze acties werken we ook in het kader van het nieuwe bestuursakkoord aan een nieuwe uitvoeringsagenda brede welvaart. Het afgelopen kwartaal zijn hiertoe vele interne en externe stakeholders op bevraagd.

 

Gezondheid
We hebben ons als doel gesteld: voor iedere Brabander drie gezonde levensjaren erbij. Alle begrotingsprogramma’s hebben een indicator gezondheid opgenomen in hun onderdeel van de begroting. Daarmee komt het integrale karakter van dit thema in de begroting duidelijk naar voren (Health in all policies). Via het gezondheidsinformatie knooppunt hebben we een informatiesysteem dat de voortgang op de doelstellingen van de Provincie Noord-Brabant van het programma gezondheid en de gezondheidsindicatoren monitort. Het instrument monitort op dit moment het provinciaal beleid op het gebied van gezondheid. Het is de bedoeling dit instrument door te ontwikkelen, zodat dit samen met andere instrumenten die de gezondheidstoestand in Brabant tonen (zoals de Brabantse omgevingsscan, Brabant InZicht en de monitor Brede Welvaart) inzicht geeft in wat de relevante gezondheidsvraagstukken zijn en de vraag oproept of er actie ondernomen moet worden en zo ja door wie. 
In het kader van kennisdeling organiseren we 21 juni 2024 de derde dag van de gezondheid.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Indicatoren:

 • Door een online social media campagne is de meldingsbereidheid positief beïnvloed. 
 • Een inmiddels beschikbaar risicotaxatietool ondermijning bedrijventerreinen met indicatoren vergroot de mogelijkheden om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. 
 • Uitvoeren van de handreikingen en acties uit de Brabantse norm weerbare overheid door gemeenten en provincie versterkt een weerbare overheid in Noord-Brabant (“de dijken overal even hoog"). 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Brede Welvaart incl. Gezondheid

Terug naar navigatie - Brede Welvaart incl. Gezondheid

Brede Welvaart incl. Gezondheid
Verstevigen Brede Welvaart voor alle Brabanders 
Indicator 2024
•    We ontwikkelen een monitor brede welvaart in Brabant (populatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaren brede welvaart vastgesteld op 11 juli 2023)

Gezondheid
Indicator 2024

 • De Levensverwachting in als Goed Ervaren Gezondheid (LGEG, RIVM 4 jaarlijks uit GGD Volwassenmonitor). Op het moment van het vaststellen van de ambitie ‘drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander’, was de LGEG in Brabant voor het laatst gemeten in 2016. Inmiddels hanteert het RIVM een andere rekenmethode waardoor cijfers uit 2016 niet te vergelijken zijn met de nu beschikbare cijfers uit 2020. Om die reden nemen wij nu als referentiejaar 2020 voor genoemde ambitie.  
 • In GGD-regio West-Brabant was de LGEG in dat jaar 66,3 jaar, in GGD-regio Hart voor Brabant 66,8 jaar en in GGD-regio Brabant Zuidoost 67 jaar. Brabantbreed 66,7 jaar.
 • Alle begrotingsprogramma’s hebben met ingang van de begroting 2023 tenminste één gezondheidsindicator opgenomen, in de begroting 2024.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

 • In 2024 is participatiebeleid en -verordening voor de provinciale organisatie geformuleerd.
 • Inwoners zijn bij tenminste zes beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken tot en met 2024.
 • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Indicator:

 • Eind 2024 kunnen we minstens 75% van de Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen als ‘voldoet’ beoordelen en is er geen die een ‘voldoet niet’ heeft gekregen. (Beoordelingen: voldoet / voldoet gedeeltelijk / voldoet niet

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Naar verwachting wordt deze indicator voor de meeste toezichtsgebieden gedurende het jaar 2024 gerealiseerd. Uitzondering hierop is de realisatie van Huisvesting vergunninghouders. De druk blijft hier onverminderd hoog vanwege de hoge instroom en beperkte beschikbaarheid van geschikte woningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
 • Met de val van het Kabinet blijft er voor gemeenten financiële onzekerheid voor de toekomst. Vanaf 2027 presenteert een groot deel van de Brabantse gemeenten in de meerjarenbegroting tekorten op basis van het VNG-begrotingsadvies voor de begroting 2024. Oorzaak hiervan is de daling van het gemeentefonds vanaf 2026, het ravijnjaar, vanwege de herijking van het gemeentefonds en besluitvorming van het Rijk over de opschalingskorting en financiering van jeugdzorg. Dit kan invloed hebben op de uitvoering en intensiteit van financieel toezicht op de begroting 2025.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
1. Bestuur en veiligheid Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 24.349 - 24.349
Baten 2 - 2
Saldo baten en lasten 24.346 N - 24.346 N