Leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2024. Deze rapportage is opgezet als een afwijkingenrapportage. In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in het eerste kwartaal van 2024 en lichten we afwijkingen nader toe. 

Programmaverantwoording

Terug naar navigatie - Programmaverantwoording

Per programma geven we het verloop van de doelstellingen en prestaties weer, waarbij afwijkingen (stoplichtkleur ‘oranje’, of ‘rood’) van de planning nader worden toegelicht. Voor doelstellingen en/of prestaties die op koers liggen (stoplichtkleur ‘groen’) is het uitgangspunt dat geen toelichting vereist is. Drie prestaties/doelstellingen h
3ebben om uitlopende gegronde redenen geen stoplichtkleur meegekregen (‘stoplichtkleur grijs’). In deze Bestuursrapportage wordt toegelicht om welke doelstellingen/prestaties het gaat en wat hiervan de reden is.
In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen: 

  • Wat willen we bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren;
  • Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren;
  • Wat mag het kosten? Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.