Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De Nederlandse economie heeft zich eind 2023 verder hersteld en sloot het jaar af met een lichte economische groei van 0,1%, na een periode van economische krimp in de eerste drie kwartalen van dat jaar. De verwachting is dat deze groei ook het komend jaar doorzet; voor 2024 wordt nu een groei van de economie met 0,7% verwacht. Ook is het positief dat de inflatie na een recordhoogte in 2022 verder is gedaald naar 1,2% in december 2023. Dat merken Brabantse burgers en bedrijven immers direct.
 
Wel blijft het onrustig op het geopolitieke wereldtoneel. Door de oorlog in Oekraïne, de onrust in het Midden-Oosten, spanningen tussen China en Taiwan en de onveiligheid op vaarroutes naar Europa blijven toeleveringsketens en de energiemarkt onzeker, wat productie en internationale handel bemoeilijkt. 
 
Dichter bij huis kent het Brabantse bedrijfsleven nog steeds uitdagingen ten aanzien van krapte op de arbeidsmarkt, stikstofproblematiek en met aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. Dat kan echter wel gevolgen hebben voor ons vestigingsklimaat die de basis vormt voor onze innovatie- en groeikansen. Zorgen rondom (mogelijk) vertrek van bepalende bedrijven naar het buitenland zijn legitiem, alhoewel de reden van vertrek doorgaans is ingegeven door nationale wet- en regelgeving. (Bijvoorbeeld het tekort aan woningen en het afbouwen van aantrekkelijke regelingen voor expats en arbeidsmigranten.)
 
De krapte op de arbeidsmarkt blijft eveneens een grote uitdaging voor het succes van de Brabantse economie. Ook zien we dat de groei van de arbeidsproductiviteit (o.a. door vergrijzing) onder druk staat. Daarom blijven we samen met onze partners werken om talent voor Brabant te behouden en te benutten, blijven we mensen om- en bijscholen naar banen binnen de transities (zoals zorg en energie) via het Brabant Scholingsfonds, stimuleren we ondernemerschap en verstevigen we de kennisinfrastructuur via de Kennispacten Hoger Onderwijs en MBO. 

We bouwen ook in 2024 verder aan een economie die antwoorden biedt voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. We blijven stevig inzetten op het realiseren van gestelde ambities en doelstellingen, zoals het realiseren van innovatiecoalities (zoals op gebied van batterijen, eiwittransitie, solar en medische technologie), data icoonprojecten, het verduurzamen van het bedrijfsleven en het door ontwikkelen van strategische plekken voor de Brabantse economie, zoals campussen. Voor dit alles is een sterke kennisinfrastructuur en de samenwerkingskracht van en tussen triple helixpartijen van vitaal belang. 
 
Bovendien wordt er hard gewerkt aan een hernieuwde Uitvoeringsagenda Economie, Kennis & Talentontwikkeling voor de periode 2024–2027, die medio zomer 2024 gereed zal zijn. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Terug naar navigatie - Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Indicatoren:

   Brabantse positie op de (RIS) en (RCI) ranglijsten

RIS is de Regional Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, een gerenommeerde lijst van de meest innovatieve regio’s in Europa (250 regio’s in totaal). Onze ambitie is in 2030 minimaal bij de beste 15 regio’s te horen. De huidige innovatiepositie (plek 25 in 2022, stijging van 11 plaatsen t.o.v. 2021) betekent dat we een uitdaging hebben. 

RCI is de Regional Competitiveness Index, eveneens van de Europese Commissie. Deze index meet het concurrentievermogen van alle Europese regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en opleidingen. Brabant scoort hoog op opleidingsniveau en technologisch niveau. Huidige positie: 20 (2019) 

•     % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar 

(BBV-verplichte indicator) 

Het BRP groeit in 2022 (t.o.v. 2021) 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Terug naar navigatie - Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Indicatoren:

  •  Spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt:
  • % bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid)
  • Succes broedplaatsen Provincie Noord-Brabant   

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wij zetten ook in 2024 stevig in op activiteiten die geënt zijn op het creëren van ruimte in de Brabantse arbeidsmarkt. Hierbij hebben we aandacht voor omscholing, doorstromers, en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook richten we ons op een verbeterde aansluiting tussen afgestudeerden en de vraag van werkgevers. De indicator kunnen we echter niet op groen zetten: demografische ontwikkelingen maken dat de krapte op de arbeidsmarkt niet verlicht is. Er is sprake van vergrijzing, en doch er de afgelopen jaren sprake is van relatief hoge binnen-en buitenlandse migratie, ook door kenniswerkers, is deze aanwas in combinatie met onze activiteiten en die van onze partners, niet voldoende om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Indicatoren:

  •  Aantal gelande projecten (35 p/jaar)
  • Aantal handelsmissies (12 p/jaar)
  • Aantal innovatiemissies, inkomen en uitgaand (10p/jaar) 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur

Terug naar navigatie - Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur

Indicatoren:

  • Provincie Noord-Brabant scoort gemiddeld op de Brede Welvaartsindicator (BWI in 2021)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

-Onrust geopolitiek wereldtoneel.
Door de oorlog in Oekraïne, de onrust in het Midden-Oosten, spanningen tussen China en Taiwan en de onveiligheid op vaarroutes naar Europa blijven toeleveringsketens en de energiemarkt onzeker, wat productie en internationale handel bemoeilijkt. 

 -Diverse uitdagingen m.b.t. het Brabantse bedrijfsleven/vestigingsklimaat
De krapte op de arbeidsmarkt, stikstofproblematiek en uitdagingen met aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk hebben gevolgen voor ons vestigingsklimaat die de basis vormt voor onze innovatie- en groeikansen. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
5. Economie Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 38.588 9.037 47.625
Baten 107 6.417 6.523
Saldo baten en lasten 38.481 N 2.620 N 41.101 N