Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage I-2023
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 7 Algemene voorgang van het programma
    2. Blz. 8 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 9 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 10 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 11 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 12 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
      4. Blz. 13 Aantal jonge bezoekers aan de Riskfactory
     2. Blz. 14 Brede Welvaart
      1. Blz. 15 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 16 Uitvoering geven aan een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
      3. Blz. 17 Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid
      4. Blz. 18 Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2023
      5. Blz. 19 Organiseren dag van de gezondheid
     3. Blz. 20 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 21 Formuleren provinciaal participatiebeleid
      2. Blz. 22 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      3. Blz. 23 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      4. Blz. 24 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 25 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 26 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 27 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 28 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 29 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 30 Financieel overzicht
   3. Blz. 31 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 32 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 34 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 35 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 36 Uitvoering geven aan nieuwe Omgevingswet
      3. Blz. 37 Uitvoering geven aan verstedelijkingsstrategie en vaststellen verstedelijkingsakkoorden
      4. Blz. 38 Participeren in 10 tot 12 stedelijke transformaties
      5. Blz. 39 Faciliteren transformatie landelijk gebied
      6. Blz. 40 Uitvoeren Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
     2. Blz. 41 Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag
      1. Blz. 42 Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen
      2. Blz. 43 Stimuleren van nieuwe woonvormen
      3. Blz. 44 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
     3. Blz. 45 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 46 Ondersteunen van verduurzaming op 13 'Grote Oogst' locaties
      2. Blz. 47 Faciliteren van campussen
      3. Blz. 48 Actualiseren van (regionale) afspraken inclusief (on)mogelijkheden XXL-logistiek
    3. Blz. 49 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 50 Financieel overzicht
   4. Blz. 51 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 52 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 53 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 54 Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast zo veel mogelijk
      1. Blz. 55 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 56 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     2. Blz. 57 Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden
      1. Blz. 58 Schoon grondwater
      2. Blz. 59 Schoon oppervlaktewater
     3. Blz. 60 Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem
      1. Blz. 61 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 62 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     4. Blz. 63 Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit
      1. Blz. 64 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 65 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
     5. Blz. 66 Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid.
      1. Blz. 67 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 68 Concrete aanpak in projecten en gebieden
    3. Blz. 69 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 70 Financieel overzicht
   5. Blz. 71 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 72 Algemene voortgang van het milieu
    2. Blz. 73 Pijler Robuuste Natuur
    3. Blz. 74 Pijler Brabant Natuurinclusief
    4. Blz. 75 Pijler Natuur voor en door Brabanders
    5. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 77 Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd
      1. Blz. 78 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 79 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 80 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 81 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      5. Blz. 82 Realisatie Faunapassages
      6. Blz. 83 Kwaliteit van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 84 N2000-gebieden hersteld en versterkt
      1. Blz. 85 Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van habitattypen en soorten
     3. Blz. 86 Bossen aangelegd en gerevitaliseerd
      1. Blz. 87 Bosuitbreiding en bosomvorming
     4. Blz. 88 Biodiversiteit beschermd
      1. Blz. 89 Behouden stand van de populaties kwetsbare en bedreigde planten en dieren
      2. Blz. 90 Stoppen achteruitgang van kenmerkende soorten van het boerenland
     5. Blz. 91 Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit
      1. Blz. 92 Reductie van emissie van stikstof
     6. Blz. 93 Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen
      1. Blz. 94 Opstellen actieplannen voor een 'Natuurinclusief Brabant'
      2. Blz. 95 Natuurinclusief ontwikkelen, bouwen en beheren
     7. Blz. 96 Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen
      1. Blz. 97 Aanleg en herstel van landschapselementen
     8. Blz. 98 Meer groen in de directe omgeving
      1. Blz. 99 Stimuleren vergroening van de wijk
     9. Blz. 100 Versterken van de beweging van vergroening
      1. Blz. 101 Resultaat wordt in overleg met partners bepaald
     10. Blz. 102 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 103 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 104 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 105 Zeer zorgwekkende stoffen
      4. Blz. 106 Lichthinder
      5. Blz. 107 Externe Veiligheid
     11. Blz. 108 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 109 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    6. Blz. 110 Ontwikkelingen en onzekerheden
    7. Blz. 111 Financieel overzicht
   6. Blz. 112 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 113 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 114 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 115 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 116 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 117 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 118 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 119 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 120 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 121 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 122 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 123 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 124 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 125 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 126 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 127 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 128 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 129 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 130 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 131 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 132 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 133 Financieel overzicht
   7. Blz. 134 Programma 6 Energie
    1. Blz. 135 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 136 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 137 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 138 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 139 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 140 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 141 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 142 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 143 Mobiliteit
      3. Blz. 144 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
     3. Blz. 145 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 146 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      2. Blz. 147 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
      3. Blz. 148 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
    3. Blz. 149 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 150 Financieel overzicht
   8. Blz. 151 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 152 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 153 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 154 Het meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 155 Realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 156 Uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024
      3. Blz. 157 Pilot van middel- naar doelvoorschriften
      4. Blz. 158 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 159 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij
     2. Blz. 160 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 161 Bevorderen innovatie (Brabantse Innovatietafel landbouw en Voedsel, AFI, organiseren van Innovation Makers Agrifood en Data Driven AgriFood Future.
      2. Blz. 162 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 163 Stimuleren kleine betekenisvolle projecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 164 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 165 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      2. Blz. 166 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
      3. Blz. 167 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
     4. Blz. 168 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 169 Ondersteunen boer-burger initiatieven
      2. Blz. 170 Korte Ketens
      3. Blz. 171 Verstrekken VABIMPULS vouchers
    3. Blz. 172 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 173 Financieel overzicht
   9. Blz. 174 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 175 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 176 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 177 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 178 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      2. Blz. 179 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
      3. Blz. 180 Data, digitalisering en Smart Mobility
     2. Blz. 181 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 182 Verkeersveiligheid
      2. Blz. 183 Sociale veiligheid
     3. Blz. 184 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 185 Duurzaamheid.
      2. Blz. 186 OV-concessies
    3. Blz. 187 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 188 Financieel overzicht
   10. Blz. 189 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 190 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 191 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 192 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 193 OV-netwerk
      2. Blz. 194 Wegennet
      3. Blz. 195 (Snel-)fietsroutenetwerk
      4. Blz. 196 Goederencorridor
     2. Blz. 197 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 198 Ontwikkeling knooppunten / mobiliteitshubs
      2. Blz. 199 Mobiliteitspakketten
      3. Blz. 200 Multimodaal goederenvervoer
      4. Blz. 201 Smart Mobility
     3. Blz. 202 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 203 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 204 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 205 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 206 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 207 Financieel overzicht
   11. Blz. 208 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 209 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 211 Bevorderen van een passend aanbod
      1. Blz. 212 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      2. Blz. 213 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
      3. Blz. 214 Ondersteunen restauratie onroerend erfgoed
      4. Blz. 215 Bevorderen van verduurzaming monumenten
      5. Blz. 216 Ondersteunen van topsportevenementen
      6. Blz. 217 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     2. Blz. 218 Bevorderen van inclusief aanbod
      1. Blz. 219 Uitvoeren pilots in het kader van Levendig Brabant
      2. Blz. 220 Versterken van het publieksbereik en stimuleren van participatie
     3. Blz. 221 Stimuleren van innovatie en vernieuwing
      1. Blz. 222 Uitvoering geven aan innovatieagenda via BrabantSport
      2. Blz. 223 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector
      3. Blz. 224 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
      4. Blz. 225 Uitvoering geven aan regeling Impulsgelden
     4. Blz. 226 Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling
      1. Blz. 227 Ontwikkelen van culturele toptalenten
      2. Blz. 228 Faciliteren Brabantse topsporters
      3. Blz. 229 Ondersteuning van cultuureducatie voor jongeren
      4. Blz. 230 Stimuleren van erfgoedbeleving bij jongeren
     5. Blz. 231 Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft
      1. Blz. 232 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
      2. Blz. 233 We verbinden erfgoed in voorbeeldprojecten aan de hoofdopgaven van de omgevingsvisie
      3. Blz. 234 Stimuleren bewegen en sporten
    3. Blz. 235 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 236 Financieel overzicht
   12. Blz. 237 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 238 Inleiding
    2. Blz. 239 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 240 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 241 Inleiding
    2. Blz. 242 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 243 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 244 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 245 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 246 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 247 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 248 Indicatoren
      1. Blz. 249 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      2. Blz. 250 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      3. Blz. 251 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      4. Blz. 252 De organisatie is ‘in control’
      5. Blz. 253 Goed werkgeverschap in beeld
      6. Blz. 254 Telefonische bereikbaarheid
      7. Blz. 255 Tijdige afhandeling van facturen
      8. Blz. 256 Tijdige afhandeling van subsidies
      9. Blz. 257 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      10. Blz. 258 Ziekteverzuim
    3. Blz. 259 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 260 Wat mag het kosten?
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap