Programma 4 Natuur en milieu

Algemene voortgang van het milieu

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het milieu

Via deze bestuursrapportage worden de doelen en bijbehorende indicatoren voor Natuur in de provinciale begroting verwerkt zoals deze zijn opgenomen in het Beleidskader Natuur 2023-2030. Een aantal indicatoren wordt in 2023/2024 verder uitgewerkt in lijn met een landelijk monitorings- en rapportagesysteem wat in ontwikkeling is. Dit Beleidskader is in oktober 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. In februari 2023 is de Uitvoeringsagenda Natuur vastgesteld. Provinciale Staten zijn hierover via een Statenmededeling geïnformeerd. 2023 is het eerste jaar van de inwerkingtreding van dit nieuwe beleidskader en het Uitvoeringsprogramma. 

De uitvoering van het natuurbeleid wordt meer in samenhang met andere opgaven (water, bodem stikstof, klimaat, landbouw) opgepakt in de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. In circa 150 gebieden in Noord-Brabant wordt gewerkt aan de uitvoering van de groene en blauwe opgaven. In en rondom zeventien van deze gebieden komen veel opgaven nauw samen. Het gaat hier om veertien stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en om drie gebieden met een grote klimaatopgave. U bent via twee Statenmededelingen geïnformeerd over de voortgang van de gebiedsprocessen groenblauwe gebiedsgerichte aanpak en de voortgang van het instrumentarium van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Voor vijftien N2000 gebieden zijn dit voorjaar de natuurdoelanalyses opgeleverd en deze zijn ter toetsing aangeboden aan de Ecologische Autoriteit. Uit de natuurdoelanalyses blijkt dat in alle gebieden een of meerdere habitats/soorten vallen onder de categorie “nee, tenzij”. Dit betekent dat behoud op dit moment niet geborgd is en de instandhoudingsdoelstellingen buiten bereik zijn. Dit betekent dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelstellingen op termijn te halen. 

 

Hierdoor is de vergunningverlening voor alle aanvragen met extra stikstofeffecten stil komen te liggen. We bezien de impact hiervan en verkennen mogelijkheden om alsnog tot passende beoordelingen te komen. Om de regie te kunnen voeren op het behandelen van handhavings- en intrekkingsverzoeken, ontwikkelen wij een intrekkingsbeleid zoals toegelicht in de statenmededeling ‘Aanpak intrekkings- en aanschrijvingsbeleid Wnb-toestemmingen’. In samenwerking met de omgevingsdiensten onderzoeken wij hoe om te gaan met inrichtingsgebonden en niet-inrichtingsgebonden toezicht en handhaving Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming. Verdere invulling/wijziging van de VTH-opdracht volgt op het moment dat er meer duidelijkheid is over de impact, en zal in afstemming met de omgevingsdiensten plaatsvinden. Het is in ieder geval zeker dat deze ontwikkelingen van de provincie en de omgevingsdiensten een grote mate van wendbaarheid, samenwerking en focus vragen in de komende periode. 

 

Het Beleidskader Milieu 2023-2030 is vastgesteld, net als de Uitvoeringsagenda 2023. De Uitvoeringsagenda 2024-2027 wordt in 2023 opgesteld en voorgelegd ter besluitvorming.
De eerste vijf projecten uit de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord (SLA) zijn in uitvoering. Deze projecten gaan over emissieverlaging op bedrijventerreinen en binnen het onderhoudscontract voor provinciale wegen, een pilot voor combiluchtwassers, aanleg van walstroom in de haven van Moerdijk en een bijdrage voor twee roulerende meetpunten. Vanaf januari 2023 staan ze in de Graspeel (gemeente Maashorst) en in Prinsenbeek. We zijn bezig met de interne uitvraag voor nieuwe SLA projecten die in aanmerking komen voor een rijksbijdrage in 2023/2024.  Het ankermeetpunt luchtkwaliteit in Nistelrode is per januari 2023 operationeel voor de periode 2023-2026. 
Pre(geluid)sanering is nog niet van start kunnen gaan (o.a. door wederom uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024), maar is wel in voorbereiding. Eerste conceptsaneringsplannen zijn vrijwel gereed.

Pijler Robuuste Natuur

Terug naar navigatie - Pijler Robuuste Natuur

De Brabantse natuur is adequaat beschermd tegen ongewenste ruimtelijke ingrepen. Ze is vitaal en van voldoende omvang om bestand te zijn tegen schommelende omgevingsinvloeden zoals weersextremen. De Brabantse natuurgebieden vormen een onderling aangesloten netwerk waardoor uitwisseling kan plaatsvinden. 

Pijler Brabant Natuurinclusief

Terug naar navigatie - Pijler Brabant Natuurinclusief

Natuur levert een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van Brabant en de Brabanders. Andersom is natuur als vanzelfsprekend onderdeel van andere maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven en verweven in alle maatschappelijke sectoren. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd

Terug naar navigatie - Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd

Omschrijving (toelichting)

Het Natuurnetwerk Brabant is compleet of onderhanden. De meest cruciale gebieden zijn omgevormd naar natuur. Het Natuurnetwerk Brabant moet ongeveer 129.000 hectare gaan omvatten. In 2027 hebben we zicht op inrichting en beheer van het totale Natuurnetwerk Brabant. Ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd of in uitvoering en er zijn ontsnipperingsmaatregelen genomen bij de provinciale (vaar)wegen. 

Indicator:

 • In 2030 is het Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2027 hebben we zicht op het beschikbaar hebben van alle gronden voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB), via verwerving of functieverandering. Partners geven opnieuw aan dat grondverwerving op vrijwillige basis niet overal tot de gewenste resultaten zal leiden, zeker nu flexibel begrenzen niet meer mogelijk is. Er is veel progressie geboekt in de realisatie van het provinciaal NNB. Het bereiken van ons doel van 3.100 hectare provinciaal NNB komt in zicht. In 2030 is het netwerk volledig ingericht en beheerd, al dan niet via meerjarige verpachting van provinciale NNB gronden. Ook wordt het steeds meer duidelijk dat onze partners niet alle natuurgronden kunnen en willen beheren. Het vinden van voldoende eindbeheerders vraagt ook de komende jaren onze aandacht. Een dossier over eindbeheer volgt later dit jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

N2000-gebieden hersteld en versterkt

Terug naar navigatie - N2000-gebieden hersteld en versterkt

Omschrijving (toelichting)

De achteruitgang is gestopt en de versterking en verbetering van de natuur in en rondom de 21 Brabantse Natura 2000-gebieden is uitgevoerd of in gang gezet. Omstandigheden voor natte natuur (natte natuurparels, vennen) zijn in en rondom de natuurgebieden op orde. 

Indicator:

 • De kwaliteit en kwantiteit van de habitattypen en soorten uit de VHR mogen nooit achteruit gaan.  
 • In 2030 zijn in de N2000-gebieden de VHR habitattypen en soorten verbeterd in oppervlakte en/of kwaliteit t.o.v. 2023 daar waar nodig volgens aanwijzingsbesluit. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Uit de 15 natuurdoelanalyses blijkt dat in alle gebieden een of meerdere habitats/soorten vallen onder de categorie “nee, tenzij”. Dit betekent dat behoud op dit moment nog niet geborgd is en de instandhoudingsdoelstelling nog buiten bereik is. Dit betekent dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelstellingen op termijn te halen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bossen aangelegd en gerevitaliseerd

Terug naar navigatie - Bossen aangelegd en gerevitaliseerd

Omschrijving (toelichting)

Er is 13.000 hectare nieuw bos gerealiseerd en 20.000 hectare bos gerevitaliseerd, waarmee CO2 wordt vastgelegd, verdroging wordt tegengegaan en de biodiversiteit wordt verbeterd.  

Van het nieuw te realiseren bos is ongeveer 3.000 hectare een bestaande opgave binnen het Natuurnetwerk Brabant. Van de overige 10.000 hectare wordt 5.000 hectare in het Natuurnetwerk Brabant en 5.000 hectare daarbuiten aangelegd. 

Indicator:

 • In 2030 is in Brabant 13.000 ha nieuw bos aangelegd t.o.v. 2020. 
 • In 2030 is ca. 20.000 ha bos op de zandgronden omgevormd naar vitaal bos (revitalisering van bestaande bossen) t.o.v. 2020. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het betreft een forse ambitie met vooralsnog beperkte middelen. Onderdeel van de ambitie is immers om de benodigde middelen te vinden door o.a. medeondertekenaars van het klimaatakkoord op hun medeverantwoordelijkheid aan te spreken, actief te zoeken naar nationale middelen en Europese fondsen en door de ambitie mee te koppelen met andere opgaven zoals woningbouw, energietransitie en circulaire economie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Biodiversiteit beschermd

Terug naar navigatie - Biodiversiteit beschermd

Omschrijving (toelichting)

Maatregelen zijn uitgevoerd voor het behoud en in gang zetten van herstel van de biodiversiteit.  

Instandhouding van de zeldzame soorten en leefgebieden, gevolgd door de prioritaire en rode lijstsoorten van Noord-Brabant. De wettelijke taken met betrekking tot gebieds- en soortenbescherming dragen bij aan het bereiken van doelen. 

Indicator:

 • In 2030 is de stand van de populaties kwetsbare en bedreigde planten en dieren minimaal behouden t.o.v. 2022 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De biodiversiteit staat onder druk, ook buiten de N2000-gebieden. Maatregelen zijn erop gericht om kwetsbare soorten te behouden, maar het resultaat daarvan is met name mede afhankelijk van de mate waarin de transities naar een duurzame landbouw en energievoorziening en naar een natuurinclusieve samenleving effect sorteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit

Terug naar navigatie - Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit

Omschrijving (toelichting)

Het water-, bodem- en luchtsysteem in en buiten natuurgebieden draagt bij aan natuurherstel en -ontwikkeling. Vanuit andere programma’s, zoals het Regionaal Water en Bodem Programma, het Beleidskader Milieu, Beleidskader Leefomgeving, Beleidskader Verstedelijking en het Beleidskader Landbouw en Voedsel wordt mede invulling gegeven aan deze opgave. 

Indicator:

 • In 2030 is de emissie en depositie van stikstof in Noord-Brabant afgenomen tot een niveau zoals in het kader van het NPLG tussen rijk en provincie is overeengekomen. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op 26 januari jl. heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de nieuwe stikstofdepositiecijfers voor Natura 2000-gebieden gepubliceerd. Op basis van de nieuwe depositiecijfers kan voor gevoelige habitats in Brabantse Natura 2000-gebieden het volgende geconcludeerd worden. In 2020 werd van de ruim 12.000 hectare in de 17 Natura 2000-gebieden bij bijna 11.000 ha (ca 87%) de zogenoemde Kritische Depositiewaarde voor stikstof overschreden. De prognose voor 2030 is dat dit afneemt naar ca 9.000 ha (ca 73%). De prognose voor 2030 is gebaseerd op de ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving in het kader van de Klimaat- en energieverkenning. Daarmee zou het aandeel stikstofgevoelige Natura 2000 met een stikstofdepositie onder de Kritische Depositiewaarde toenemen van ca 13% naar ca 27%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Biodiversiteit en natuur zijn verweven in alle maatschappelijke doelen, in ons denken en doen als samenleving. Bij nieuwbouw en herontwikkelingen wordt een natuurvriendelijkere inrichting van onze woonomgeving als vanzelfsprekend ervaren. Bedrijven en organisaties zijn zich bewust geworden van de rol die natuur speelt voor hun activiteiten. In economische en ruimtelijke afwegingen nemen we het belang mee van natuur en landschap als belangrijk aspect. Daardoor borgen we dat natuur niet verder versnipperd raakt en dat de basisvoorwaarden niet achteruitgaan. 

Indicator:

 • In 2030 is er een gedeelde basis voor een 'Natuurinclusief Brabant' en zijn de 8 domeinen van natuurinclusieve samenleving uitgewerkt in specifieke actieplannen voor Brabant. 
 • In 2030 is er een positieve trend voor biodiversiteit in het stedelijk gebied 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 starten we met dit nieuwe onderdeel van het beleidskader Natuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen

Terug naar navigatie - Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen

Omschrijving (toelichting)

We werken actief aan het behoud, herstel en de ontwikkeling van Brabantse landschappen, waar dat bijdraagt aan het herstel en verbetering van de biodiversiteit.  

In het landelijk gebied willen we een goede balans tussen de verschillende functies zoals natuur, water, landbouw, wonen, energie en bedrijventerreinen. We zoeken actief kansen om functies te combineren om maatschappelijke opgaven op te lossen. 

Indicator:

 • In 2030 bestaat minimaal 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De hier gedefinieerde ambitie is opgenomen in het Beleidskader Natuur. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt door het Rijk uitgegaan van 5% tot en met 2023. Dit wordt dan ook opgenomen het op te stellen Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het gaat om groene en blauwe verbindingen die uitwisseling en migratie van planten en dieren versterken. Eind 2023 wordt het BPLG definitief vastgesteld en dan kan er vanaf 2024 een beroep gedaan worden op het transitiefonds. Het Rijk zal een instrumentarium aanbieden. In 2023 zullen we in Brabant een nulmeting laten uitvoeren om te weten hoeveel % dooradering er nu is, zodat duidelijk wordt wat de opgave richting 2030 wordt. Deze indicator wordt hier dan op aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer groen in de directe omgeving

Terug naar navigatie - Meer groen in de directe omgeving

Omschrijving (toelichting)

Meer inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, gemeenten en waterschappen doen mee om meer groen in de woon- en werkomgeving te creëren.  

De Brabanders zijn zich bewust van dingen die ze zelf kunnen doen om hun omgeving groener te maken en meer natuur te creëren. 

Indicator:

 • In 2030 is het aantal vierkante meters groen per gemeente in de bebouwde kom (met 5%) toegenomen ten opzichte van 2023. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De uitwerking en uitvoering van de nieuwe pijler ‘Natuur voor en door Brabanders’ doen we samen met de Brabanders. Dit is een intensief proces. We schrijven dit niet voor, maar maken hierover procesafspraken met partijen. Wij zien het als onze rol om dit te gaan organiseren en stimuleren, en partijen daaraan te gaan verbinden om mee te doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van de beweging van vergroening

Terug naar navigatie - Versterken van de beweging van vergroening

Omschrijving (toelichting)

De rol van vrijwilligers, intermediaire organisaties, jeugd, en onderwijs is toegenomen, en een factor van belang. Bedrijven en ondernemers zijn, ook financieel, meer en op innovatieve manieren betrokken bij het natuurbeleid. We stimuleren initiatieven waarbij burgers (georganiseerd) natuur en landschap ontwikkelen, beschermen of beheren. Brabanders zijn meer natuurbewust. 

Indicator:

 • Nog nader te bepalen 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor de versterking van de beweging van de vergroening zoeken we aansluiting bij de energie en wijsheid van de samenleving, waarbij de provincie initiatieven uit de samenleving aanjaagt en inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. We zorgen dat de rol van vrijwilligers, intermediaire organisaties, jeugd, gemeentes en onderwijs is toegenomen, en een factor van belang is. We stimuleren initiatieven waarbij burgers georganiseerd natuur en landschap ontwikkelen, beschermen of beheren. Brabanders zijn meer natuurbewust. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Terug naar navigatie - Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Omschrijving (toelichting)

We werken eraan dat luchtkwaliteit, geluid-, en geur- en lichthinder geen overlast veroorzaken bij mens, flora en fauna. Een ongezond buitenmilieu veroorzaakt 3,5% van alle ziektelast in Nederland. De wettelijke milieunormen zorgen voor een bepaalde basiskwaliteit. We voldoen ten minste aan de wettelijke milieunormen maar dat betekent niet dat er geen gezondheidsschade of hinder is. Daarnaast is onze ambitie om de ernst en cumulatie van milieubelasting terug te dringen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van de provincie om gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn te beschermen en te bevorderen.  

Met het Schone Lucht Akkoord hebben we afgesproken dat we een passende bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016. 

Indicator:

 • In 2030 is de luchtkwaliteit verbeterd en de geluidsoverlast verminderd

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

Terug naar navigatie - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

Omschrijving (toelichting)

Indicator:

 • De kwaliteit van de uitvoering van VTH voldoet aan de kaders van landelijke wetgeving;
 • Bij het opstellen van de provinciale beleidskaders en uitvoeringsagenda’s voor o.a. Natuur, Water, Milieu, Energie, Landbouw en Voedsel wordt bewust bezien of en hoe beschikbare VTH-instrumenten ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het bereiken van een beleidsdoel.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 heeft ervoor gezorgd dat zowel de provincie als de Omgevingsdiensten meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Zo is er meer tijd om voor te bereiden op de bijbehorende werkprocessen in samenhang met alle partners alsook op de aansluiting op het DSO.  

Tevens brengen we via een datagestuurde aanpak het domein rondom de stikstofoxiden (NOx) emitterende bedrijven (inrichtinggebonden niet-veehouderijen) in beeld en we bepalen daarvoor een adequaat toezichtniveau om op basis daarvan te komen tot een aangepaste programmering van het toezicht op dit thema.  

Bij Brabantse beleidskaders en uitvoeringsagenda’s maken we bewuste keuzes (handelingsperspectief) in de selectie van de beschikbare instrumenten, waaronder VTH, om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen. VTH en de omgevingsdiensten sluiten aan de voorkant aan bij het opstellen van beleid. Zo krijgen Omgevingsveiligheid en de aanpak van de (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) een belangrijke rol in de nieuwe uitvoeringsagenda Milieu. Daarnaast kan het Interbestuurlijke Programma, voortkomend uit de commissie van Aartsen over het VTH-stelsel, zijn doorwerking krijgen in de uitvoering van VTH in Brabant. Komend jaar komt hier naar verwachting meer duidelijkheid over.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Natuur 

 • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG): In 2022 heeft het kabinet de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer verzonden. Het Rijk legt in het NPLG de structurerende, richtinggevende keuzes en (regionale) doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat vast, ten behoeve van het onontkoombaar maken dat de landelijke doelen gehaald worden. Dit vormt de basis voor de uitwerking van integrale gebiedsprogramma’s onder regie van de provincies. De provincie Noord-Brabant werkt de richtinggevende doelen zoals in oktober 2022 gesteld door de minister van Natuur & Stikstof uit. Bovendien zetten we het gesprek voort met betrokken partijen in de gebieden bij de te maken keuzes in de gebiedsgerichte aanpak. In juli 2023 zal het resultaat hiervan worden opgenomen in het Gebiedsplan dat aan de minister van Natuur en Stikstof zal worden aangeboden 
 • Tekorten voor de opgaves NNB: Door de bezuiniging op het programma Natuur en door prijsstijgingen bij het NNB hebben we voor een deel van de opgave vooralsnog geen budgettaire dekking meer. Het tekort is op dit moment € 60,5 mln.  
 • Landelijk Programma Natuur: In 2023 wordt de aanvraag voor het Landelijk Programma natuur voor de periode 2024 – 2030 ingediend bij het rijk en wordt duidelijk hoeveel middelen er voor deze periode beschikbaar komen voor de versnelling en intensivering van het herstel van de veertien stikstofgevoelige N2000-gebieden. 
 • Natuurdoelanalyses: De maatregelen die genomen moeten worden in de N2000-gebieden (op basis van de opgeleverde natuurdoelanalyses per N2000-gebied) worden in 2023 doorgerekend zodat duidelijk wordt hoeveel budget hiervoor nodig is.  
 • Voor de uitvoering van Natura 2000-maatregelen is er nog een beperkt budget beschikbaar tot en met 2027. Het huidige beschikbare budget is waarschijnlijk niet toereikend. Hoe groot het tekort is, wordt onderzocht bij de Natura 2000-beheerplannen voor de 2e fase. Dit is ook afhankelijk van de daadwerkelijke benutting van de subsidies en werkbudgetten voor de uitvoering van maatregelen in fase 1 van het Landelijk Programma Natuur en de verwachte middelen uit fase 2 van het Landelijk Programma Natuur (2024-2030). 

 

VTH 

 • Op 28 februari heeft GS moeten besluiten, naar aanleiding van de Natuurdoelanalyses, de vergunningverlening Wnb voorlopig volledig stop te zetten. Mocht de VTH-uitvoering voor de Wnb niet verder op gang komen, blijven we in overleg met de omgevingsdiensten voor alternatieve werkzaamheden, maar is het financieren van leegloop op voorhand niet uit te sluiten. Dat kan in mindere mate ook van toepassing zijn voor toezicht en handhaving.   
 • Het is in ieder geval zeker dat deze ontwikkelingen van de provincie en de omgevingsdiensten een grote mate van wendbaarheid, samenwerking en focus vragen in de komende periode. 
 • De jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve VTH ligt vanaf 2024 structureel €4,3 mln lager dan het huidig VTH-jaaropdracht aan de omgevingsdiensten. Dit tekort is het gevolg van de indexering van het provinciaal budget, dat niet gelijk loopt met de inflatie; een deel van het VTH-budget voor structurele taken dat via incidentele aflopende middelen wordt gedekt; en een afname in de legesopbrengst door de gevolgen van de stikstofproblematiek. Gezien het saldo van de egalisatiereserve van €8,8 mln, zal er eind 2025 een tekort ontstaan.   
 • Nieuwe CAO-afspraken zullen een structurele forse impact hebben op de kosten die de omgevingsdiensten aan de provincie doorberekenen. Hiervoor zal een oplossing gezocht moet worden. 
 • De regelgeving rondom omgevingsveiligheid en (p)ZZS is nog in ontwikkeling. Dergelijke ontwikkelingen gaan steeds gepaard met onzekerheid of de beoogde doelstellingen met vernieuwd instrumentarium inderdaad worden behaald.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
4. Natuur en milieu Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 227.538 37.150 264.688
Baten 91.544 4.796 96.340
Saldo baten en lasten 135.994 N 32.354 N 168.348 N