Algemeen financieel beleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma, ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd en bijdragen aan een sluitende begroting.

De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggingsopbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten

De begroting kent naast de 10 programma's en de algemene dekkingsmiddelen nog een aantal centrale posten zoals de overhead, de post onvoorzien en een aantal nog niet aan de programma's toegedeelde stelposten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Algemeen financieel beleid Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Algemene dekkingsmiddelen 679.634 V 13.471 V 693.105 V
Lasten 5.849 225 6.074
Baten 685.483 13.696 699.178
Overhead, Vpb en stelposten 154.599 N 9.699 N 164.297 N
Lasten 154.599 9.699 164.297
Baten - - -
Mutaties in reserves 99.902 V 70.282 V 170.184 V
Stortingen 434.444 59.450 493.894
Onttrekkingen 534.346 129.732 664.078
Saldo 624.937 V 74.055 V 698.991 V