Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van programma 9 Mobiliteitsontwikkeling kent een flink aantal uitdagingen, zoals de dynamiek rondom stikstof, enorme prijsstijgingen, personeelstekorten, leveringszekerheid en de nasleep van de coronapandemie.

Stikstof maakt de uitvoering van infrastructurele projecten steeds moeilijker. De Porthos-uitspraak van de RvS (over stikstofdepositie in de bouwfase) en het tijdelijk stilleggen van de vergunningverlening in Brabant als gevolg van de Natuurdoelanalyse (NDA’s) over het herstel van natuurgebieden maken het er niet gemakkelijker op. Komende tijd zal moeten blijken of én hoe een aantal van deze projecten tot realisatie kunnen komen. 

Echter de wereld om ons heen staat niet stil en de vraag naar mobiliteit, zeker met de enorme woningbouwopgave, blijft toenemen. Om de impact van het aanhouden van deze wegenprojecten op te vangen is extra inzet op actieve en gedeelde vormen van mobiliteit nodig. Deze mobiliteitstransitie is ook een van de doelstellingen van het beleidskader mobiliteit Koers 2030. In het BO-MIRT december 2022 zijn voor de Brainportregio afspraken gemaakt met het Rijk over een multimodaal mobiliteitspakket (de Brainportdeal). De afspraken over de verdeling van de regionale bijdrage zullen tijdens BO leefomgeving medio 2023 gemaakt worden. De mobiliteitspakketten voor de stedelijke regio's Tilburg – Breda en ’s-Hertogenbosch als uitwerking van de verstedelijkingsstrategie worden voorbereid voor nadere besluitvorming in het BO-MIRT 2023 in het najaar.

De nadere uitwerking van de mobiliteitstransitie is vastgelegd in het Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) en het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF). Eind 2022 is een belangrijke stap genomen in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) met het tracébesluit rondom Vught. Ook vordert de realisatie van het snelfietsroutenetwerk in Brabant gestaag. Zo is in Q1 2023 de snelfietsroute F50 Oss - Uden opgeleverd.

Vertraging in projecten door stikstof, prijsstijgingen en de nasleep van corona hebben ervoor gezorgd dat er een fors tekort is ontstaan in de Programmering Mobiliteit 2023-2042. Er zal dus nog scherper gekozen moeten worden tussen verschillende mobiliteitsprojecten. Hiervoor is naar aanleiding van een bestuursopdracht  een aantal scenario's voorgelegd om het tekort in de programmering mobiliteit terug te dringen. Dit vormt input voor verdere besluitvorming voor een nieuw college.

Sinds een aantal jaren werken we samen met partners uit de regio aan de realisatie van een meerjarige gezamenlijke (regionale) mobiliteitsagenda. Om adaptief te kunnen programmeren én beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen worden Regionale Mobiliteitsprogramma’s  (RMP’s) afgesproken. De provinciale cofinanciering wordt verstrekt via een bijdrageregeling. Dit vergroot de wederzijdse afhankelijkheid en vraagt om nog intensievere samenwerking met de regio. De RMP's 2023 zijn vastgesteld tijdens de ontwikkeldagen. In het RMP voor Zuidoost Brabant zijn ook de eerste projecten die onderdeel zijn van afspraken rondom het Korte Termijn pakket A2/N2 voor de Brainport regio opgenomen. Dit pakket is onderdeel van de Brainportdeal.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

De (multimodale) reistijd is in 2030 in 95% van de gevallen conform de voorspelling + of – 5 minuten. 

  • De ontwikkeling van de werkelijke gerealiseerde reistijd per auto ten opzichte van de freeflow reistijd (Noord-Brabant & provinciale wegen, naar typen wegen): < vorig jaar.  

*Freeflow = reistijd buiten de spits zonder vertraging. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.

Het aantal multimodale ketenverplaatsingen* in personen- en goederenvervoer in Brabant is in 2030 verdubbeld ten opzichte van 2019. 

  • Ontwikkeling modal split in het personenvervoer van weg naar openbaar vervoer en fiets (absolute aantallen, Noord-Brabant): > vorig jaar 
  • Ontwikkeling modal split in het goederenvervoer van weg naar spoor en water (absolute aantallen, Noord-Brabant): > vorig jaar 

*Bij multimodale ketenverplaatsing is er sprake van een combinatie van meerdere (duurzame) vervoerwijzen voor één verplaatsing. Modal split houdt de verdeling in tussen modaliteiten. 

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor mobiliteit voor iedereen.

Terug naar navigatie - We gaan voor mobiliteit voor iedereen.

Het aantrekkelijk maken van alternatieven voor de (eigen) auto: lopen, fietsen, gedeelde mobiliteit voor iedereen. 

  • Vanwege de relatie met de doorontwikkeling staat van brabant volgt indicator uiterlijk bij 2e bestuursrapportage 2023, zodat bij de jaarrekening 2023 verantwoording plaats kan vinden.  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit

Terug naar navigatie - We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
  • Vanwege de relatie met de doorontwikkeling staat van brabant volgt indicator uiterlijk bij 2e bestuursrapportage 2023, zodat bij de jaarrekening 2023 verantwoording plaats kan vinden.  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

•    Ontwikkelingen en onzekerheid rondom wet- en regelgeving stikstof hebben grote invloed op de uitvoering en kosten van (infrastructurele) projecten.
•    Prijsstijgingen drukken zwaar op projectbudgetten en de betaalbaarheid van het mobiliteitsbeleid.
•    We werken steeds intensiever samen met partners in de regio. Voor de uitvoering en ramingen zijn we ook steeds afhankelijker van die partners.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
9. Mobiliteitsontwikkeling Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 110.186 18.356 128.541
Baten 59.264 -6.139 53.124
Saldo baten en lasten 50.922 N 24.495 N 75.417 N