Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2023. Deze rapportage is opgezet als een afwijkingenrapportage. In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in de eerste kwartaal van 2023 en lichten we afwijkingen nader toe. 

Per programma geven we het verloop van de doelstellingen en prestaties weer, waarbij afwijkingen (stoplichtkleur ‘oranje’, of ‘rood’) van de planning nader worden toegelicht. Voor doelstellingen en/of prestaties die op koers liggen (stoplichtkleur ‘groen’) is het uitgangspunt dat geen toelichting vereist is. Uitgezonderd zijn sommige doelstellingen, waarvoor toch een toelichting wordt gegeven om zodoende relevante inzichten over de voortgang aan PS te verschaffen.
Ook zijn de doelstellingen/prestaties van het programma Natuur en Milieu geactualiseerd op basis van het Beleidskader Natuur 2030. Hierdoor zijn de toelichtingen op de doelstellingen en prestaties ook opgenomen, zoals dat gebruikelijk is bij de begroting.   

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen: 

  • Wat willen we bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren;
  • Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren;
  • Wat mag het kosten?. Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.