Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voorgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voorgang van het programma

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers. In de eerste maanden van dit jaar is gewerkt aan de totstandkoming van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur vanuit de startnotitie Toekomstbestendig Bestuur. Door Provinciale Staten is medio 2022 besloten om de besluitvorming daarvan te verplaatsen naar de nieuwe bestuursperiode. Op dit moment wordt verder gewerkt aan de inhoud voor het beleidskader waarbij we ook in gesprek zijn met gemeenten regio’s en waterschappen. Ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken is nauw contact, om zo de verbinding te kunnen leggen met de Actieagenda Sterk Bestuur die de minister op 20 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Met de zekerheid dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd, kan in de komende periode het participatiebeleid en de participatieverordening worden uitgewerkt. Dit is onderdeel van het eerdergenoemde beleidskader.
Vanuit het initiatiefvoorstel ‘Kind en democratie’ worden dit jaar weer verschillende instrumenten ingezet om jongeren meer te betrekken bij de democratie. Naast de voorbereidingen op de jaarlijkse Jongerentop zijn we aan de slag met de uitwerking van de suggesties uit het manifest van de Young Professionals dat eind 2022 werd aangeboden, en de ontwikkeling van een Brabantse generatietoets.

 

Op 20 januari 2023 vond een oordeelsvormende themabijeenkomst plaats over de bestuursopdracht Veilig en Weerbaar Brabant. Daarbij stond het rapport “Reflectief onderzoek naar provinciale rolneming aanpak ondermijning” centraal. Aan de hand van een documentenanalyse, interviews met respondenten en een analyse blikt het rapport terug op de huidige bestuursperiode tot nu wat betreft de provinciale rolneming, uitgevoerde acties en behaalde resultaten in relatie tot de bestuursopdracht Veilig en Weerbaar Brabant. Tevens geeft het handvatten en scenario’s voor de provinciale rolneming in het tegengaan van ondermijning in de aanstaande bestuursperiode. Ondanks dat de landelijke Actieagenda (vooralsnog) is gestopt gaat de Brabantse aanpak vakantieparken in ieder geval in 2023 door, waaronder de inzet van een vitaliteitsmanager. De Subsidieregeling verwijdering drugsafval is aanzienlijk verruimd, waardoor niet alleen nieuwe gedupeerden op een hogere subsidie kunnen rekenen, maar ook eerdere gedupeerden een nabetaling hebben ontvangen bovenop de eerder uitgekeerde subsidie.

 

In het eerste kwartaal van 2023 werken we verder aan het bevorderen van de brede welvaart in Brabant. Onder andere door de oprichting van het Praktijknetwerk Brede Welvaart. Op 9 maart jl. vond de kick-off hiervan plaats, in samenwerking met de VBG. Ruim 50 deelnemers vanuit gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en regionale samenwerkingsverbanden namen deel aan deze bijeenkomst. Doel was om te komen tot een jaaragenda waarin we elkaar inspireren en motiveren om te komen van brede welvaart denken naar brede welvaart doen. De sessie heeft geleid tot mooie bouwblokken en commitment om hier samen als partners vervolg aan te geven, en tot inzichten als het gaat om het structureel borgen van brede welvaart in beleidsprogramma’s en projecten. Daarnaast zijn we gestart met een populatieonderzoek onder 10.000 Brabanders over de vraag hoe zij brede welvaart ervaren, waar ze zich zorgen over maken, hier en nu en in de toekomst. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan eind april beschikbaar. We zien dat steeds meer beleidsprogramma’s brede welvaart dimensies en thema’s opnemen binnen beleidskaders, waaronder recentelijk milieu en leefomgeving. Verder zien we dat binnen alle regiodeals brede welvaart centraal staat. 

 

In het eerste kwartaal zijn we voor gezondheid aan de slag gegaan met het onderdeel ‘alle begrotingsprogramma’s koppelen gezondheid mee in hun beleid’ volgens het principe “Health in all Policies”. Gezondheid is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. Daarom werken we eraan om gezondheid in alle provinciale programma's een plek te geven. We hebben per programma een verandertheorie opgesteld en zijn actief aan de slag om gezondheid expliciet te verankeren in beleid en het inzicht te vergroten hoe impact wordt gemaakt op de ervaren gezondheid van de Brabander. Door deze actieve werkwijze verzilveren we de meekoppelkansen en leren wij steeds bij. Concrete meekoppelkansen zijn bijvoorbeeld de pilots met Levendig Brabant en Economie over ‘beweegvriendelijke wijken’. Een pilot waar in 15 gemeenten wordt nagedacht over hoe we de openbare ruimte in wijken inrichten zodat we meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

 • Door een online social media campagne is de meldingsbereidheid positief beïnvloed. 
 • Een inmiddels beschikbaar risicotaxatietool ondermijning bedrijventerreinen met indicatoren vergroot de mogelijkheden om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. 
 • Uitvoeren van de handreikingen en acties uit de Brabantse norm weerbare overheid door gemeenten en provincie versterkt een weerbare overheid in Noord-Brabant (“de dijken overal even hoog"). 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Brede Welvaart

Terug naar navigatie - Brede Welvaart

Omschrijving (toelichting)

Verstevigen Brede Welvaart voor alle Brabanders 

 Indicator

 • We stellen een uitvoeringsagenda brede welvaart op. Na vaststelling zullen indicatoren en streefwaarden worden verwerkt 

  Gezondheid 

We streven naar 3 gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander in 2030.

Indicators:

 •  De Levensverwachting in als Goed Ervaren Gezondheid (LGEG, RIVM 4 jaarlijks uit GGD Volwassenmonitor). Op het moment van het vaststellen van de ambitie ‘drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander’, was de LGEG in Brabant voor het laatst gemeten in 2016. Inmiddels hanteert het RIVM een andere rekenmethode waardoor cijfers uit 2016 niet te vergelijken zijn met de nu beschikbare cijfers uit 2020. Om die reden nemen wij nu als referentiejaar 2020 voor genoemde ambitie.  In GGD-regio West-Brabant was de LGEG in dat jaar 66,3 jaar, in GGD-regio Hart voor Brabant 66,8 jaar en in GGD-regio Brabant Zuidoost 67 jaar. Brabantbreed 66,7 jaar.  
 • Alle begrotingsprogramma’s hebben met ingang van de begroting 2023 tenminste één gezondheidsindicator opgenomen in de begroting 2023 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

 • In 2023 formuleren we een participatiebeleid en -verordening voor de provinciale organisatie.
 • Inwoners zijn bij tenminste zes beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken tot en met 2023.
 • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De Wet versterking participatie op decentraal niveau regelt de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van de provincie. De wet zal op zijn vroegst in werking treden per 1 januari 2024. Daarbij gaan we ervan uit dat de parlementaire behandeling in 2023 plaats gaat vinden. Na inwerkingtreding hebben provincies nog twee jaren de tijd om de participatieverordening te implementeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Omschrijving (toelichting)

Indicator:

 • Eind 2023 kunnen we minstens 75% van de Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen als ‘voldoet’ beoordelen en is er geen die een ‘voldoet niet’ heeft gekregen. (Beoordelingen: voldoet / voldoet gedeeltelijk / voldoet niet

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Naar verwachting wordt deze indicator gedurende het jaar 2023 gerealiseerd.
Bij het onderdeel toezicht op Huisvesting vergunninghouders heerst, net als in 2022, onverminderd druk op de opvang van asielzoekers. Het jaar 2022 laat een positief stijgende lijn zien, waarbij een groot aantal gemeenten over het 2e halfjaar 2022 een overrealisatie laten zien. Overeenkomstig de wens van het Rijk hebben zij een voorsprong bereikt op de veel hogere taakstelling over het 1e halfjaar 2023.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
 • Voor de lancering van de nieuwe investeringsronde BOF2 is de oprichting van een verbonden partij noodzakelijk, hiervoor moet een procedure van wensen en bedenkingen worden doorlopen. De investeringsronde loopt. Het resultaat daarvan is bepalend voor de te zetten vervolgstappen. Er kan nog geen zicht worden gegeven op de tijdsplanning.
 • Bij het huidige kabinetsbeleid blijft onverminderd een grote financiële onzekerheid voor gemeenten voor het jaar 2026 en latere jaren. Voor het toezicht op de gemeentebegroting 2024 (per einde 2023) kan dit invloed hebben op de uitvoering en intensiteit van de rol van het financieel toezicht.
 • De Wet versterking participatie op decentraal niveau is nog niet geagendeerd voor parlementaire behandeling. Mocht de wet niet in 2023 worden behandeld, dan verschuift de noodzaak om in 2023 te besluiten over een participatieverordening.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
1. Bestuur en veiligheid Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 24.316 3.554 27.870
Baten 2 - 2
Saldo baten en lasten 24.314 N 3.554 N 27.868 N