Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma 8 staat fors onder druk. De ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving stikstof, enorme prijsstijgingen, personeelstekorten en de nasleep van corona zorgen zowel inhoudelijk als financieel voor flinke uitdagingen

Het OV heeft het landelijk en ook in Brabant erg lastig.
De prijsstijgingen door o.a. de situatie in Oekraïne hebben niet alleen direct consequenties voor de betaalbaarheid van de lopende concessies, maar beïnvloeden vanwege een structureel effect ook het vervoersaanbod bij de aanbestedingen van nieuwe concessies. 
Daarbij komt dat de reizigersaantallen nog altijd niet terug op het niveau van voor corona zijn (74 % gemiddeld in 2022 t.o.v. 2019). Daarom is opschaling van het vervoersaanbod nog niet aan de orde geweest. Op basis van de herijkingsafspraken met de vervoerders gaat in 2023 opschaling van de dienstregelingen plaatsvinden. De middelen van motie 120 worden o.a. hiervoor ingezet.
Aandachtpunt blijft dat op een betrouwbare en bestendige manier kan worden opgeschaald. Vanwege personeelstekorten bij de vervoerders en de stakingen wordt dat niet makkelijker.
Een belangrijk dilemma is om in deze huidige en moeilijke omstandigheden van prijsstijgingen en onzekerheid over de ontwikkeling van reizigersaantallen de goede keuzes te maken voor nieuwe langlopende concessies. Uitgangspunt is minimaal een gelijkblijvend aanbod zoals bij de aanbesteding concessie West.  Maar daarvoor zijn vanwege hoge indexatie al extra middelen nodig. 
Bovendien kan de bestuurlijke keuze naar aanleiding van het onderzoek naar een passend OV aanbod op basis van motie 124 ons meer richting geven bij de aanbestedingen van nieuwe concessies. Alles is erop gericht om de OV-concessies in Brabant weer terug (financieel) gezond te krijgen zonder financiële bijdrage van het Rijk.

De ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving stikstof beïnvloeden de realisatie van infrastructurele projecten. Het vervallen van de bouwvrijstelling eind 2022 (Porthos-uitspraak) en het tijdelijk stopzetten van de vergunningverlening in Brabant, dit naar aanleiding van de Natuurdoelanalyses (NDA’s), maken de mogelijkheid om projecten daadwerkelijk te realiseren alleen maar lastiger. Dit heeft ook doorwerking op de beheer- en onderhoudstaak van provinciale wegen. Voor de vervanging en renovatie opgave zal de Handreiking Beheer en Onderhoud vanuit het Rijk blijvend worden gehanteerd om verkeersonveilige situaties én kapitaalvernietiging te voorkomen. De puzzel om achterstallig onderhoud te voorkomen wordt echter door de genoemde ontwikkelingen wel een steeds grotere uitdaging. Ook kleinschalige verbeteringen o.a. op het gebied van verkeersveilige inrichting kunnen niet meer als vanzelfsprekend worden meegenomen met de onderhoudswerkzaamheden. 
Ondertussen zien we het aantal (dodelijk) verkeersslachtoffers op basis van voorlopige cijfers sterk toenemen. 
Ten slotte drukten ook de leveringsproblemen en de enorme prijsstijgingen voor infrastructurele projecten als gevolg van de situatie in Oekraïne van het afgelopen jaar zwaar op de budgetten. Dat effect zal ook nog in 2023 en daarna duidelijk merkbaar zijn.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Door zorgvuldig (functioneel) beheer en onderhoud dragen de rijks- en provinciale wegen maximaal bij aan een betrouwbaar mobiliteitssysteem, nu en in de toekomst. 

 • De ontwikkeling in de Indicator Provinciale Wegen (provinciale wegen): IPW >= vorig jaar. 
 • De ontwikkeling in de klantwaardering voor de Brabantse wegen via het WOW-onderzoek (provinciale wegen): WOW >= vorig jaar. 

Mate van tevredenheid onder Brabanders en Brabantse ondernemers over hun reistijd en de voorspelbaarheid van de reistijd. 

 • Ontwikkeling in waardering van het OV door reizigers (verplichte indicator BBV): OV-klantenbarometer >= vorig jaar. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving stikstof maken planmatig onderhoud en daarmee het voorkomen van achterstallig onderhoud een steeds grotere uitdaging. Bovendien drukken prijsstijgingen zwaar op de onderhoudsbegroting.
Personeelstekorten, stakingen, prijsstijgingen en lagere reizigersopbrengsten maken de situatie in het OV erg lastig. Bij het opschalen van OV-aanbod weegt het aspect betrouwbaarheid en bestendigheid van de dienstregeling zwaar. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor veilige mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor veilige mobiliteit.

In Brabant streven we naar nul verkeersslachtoffers. Elke verkeersslachtoffer is er één te veel. 

 • De ontwikkeling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal dodelijke verkeersslachtoffers (conform CBS) < vorig jaar. 
  2020 2021 2022 2023
aantal 99 91 ntb  
waarvan op provinciale wegen 16 12 15  

In 2030 hebben we de helft minder verkeersongevallen dan in 2020. 

 • De ontwikkeling van het aantal ongevallen én het aantal slachtoffers met lichamelijk letsel (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal ongevallen met lichamelijk letsel. 
  2020 2021 2022 2023
aantal ongevallen 1.686 1.749 ntb  
waarvan op provinciale wegen 109 91 ntb  
aantal slachtoffers 1.985 2.015 ntb  
waarvan op provinciale wegen 164 120 ntb  

De sociale veiligheid is in 2030 toegenomen ten opzichte van 2020. 

 • De ontwikkeling van de OV-klantbarometer onderdeel veiligheid: OV-klantbarometer onderdeel sociale veiligheid >= vorig jaar. 

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van voorlopige cijfers zien we een toename van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers. De officiële cijfers (CBS) komen beschikbaar in de eerste helft van 2023. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

We gaan in Noord-Brabant uit van een ten minste 50% reductie van broeikasgassen (waaronder CO2) en ten minste 50% gebruik van duurzame energie. De uitstoot van overige emissies (NOx, fijnstof) is significant afgenomen in 2030. Op grond van het Schone Lucht Akkoord is het streven om in 2030 tot een reductie te komen van 50% van de negatieve gezondheidseffecten van verkeersemissies ten opzichte van 2016. 

 • Ontwikkeling emissie broeikasgassen vanuit mobiliteit uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot) (Noord-Brabant): emissie < vorige jaar.  

We zorgen in Noord-Brabant dat de overlast van verkeer geminimaliseerd wordt door in te zetten op stille voertuigen en infrastructuur. 

 • Ontwikkeling aantal objectief geluidgehinderden waar de wettelijke geluidnormen worden overschreden (provinciale wegen): aantal < vorig jaar. 

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Door de uitdagingen rondom stikstof en de financiële druk kan de verdere verduurzaming in de realisatie van infrastructurele projecten onder druk komen te staan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
 • Ontwikkelingen en onzekerheden rondom de wet- en regelgeving stikstof zijn van grote invloed op de voortgang én financiën van (infrastructurele) projecten.
 • De recente aanzienlijke prijsstijgingen hebben grote invloed op de budgetten voor OV (ook structureel) én (infrastructurele) projecten.
 • Personeelstekorten, stakingen en onzekerheid over een nieuwe CAO in de vervoersector kunnen de voortgang belemmeren bij de uitvoering van OV-concessies.
 • Leveringsproblemen kunnen de voortgang belemmeren bij de uitvoering van projecten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
8. Basisinfrastructuur mobiliteit Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 186.498 4.558 191.057
Baten 5.265 85 5.350
Saldo baten en lasten 181.233 N 4.473 N 185.706 N