Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Er komen heel wat maatschappelijke en economische uitdagingen op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau op ons af: inflatie, stijgende prijzen van energie en consumptiegoederen, stikstofproblematiek, netcongestie, grondstoffen en materialenschaarste, krapte op de arbeidsmarkt en een geopolitiek schaakspel rondom de chipindustrie, etc. Dit zijn essentiële randvoorwaarden die innovatie en groeikansen belemmeren en het vraagt om toekomstbehendig in te blijven spelen en een tand bij te zetten richting 2030 om de doelen en ambities die we gesteld hebben in het Beleidskader Economie 2030 te behalen. De aandacht is vol op de uitvoering gericht en dat blijven we dit jaar doen. 

  

Deze uitvoering is vormgegeven middels een vijftal uitvoeringsagenda’s, op gebied van data-economie, innovatiecoalitites, campussen, circulariteit en talent. Aan de openstaande acties uit deze agenda’s wordt dit jaar invulling gegeven. Met partners in Noord-Brabant zijn we continu intensief bezig om de ambities, opgaven en activiteiten samen op te pakken. Zo staan we aan de vooravond van het sluiten van overeenkomsten met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappijen en triple helixorganisaties om gezamenlijk te gaan programmeren en onderschrijven we samen met het Rijk en de Brainportregio een strategische agenda voor de mainportstatus op gebied van internationale waardenketens, talent en ruimtelijke schaalsprong.  

  

Ook zijn we bezig met het systematisch zoeken naar mogelijkheden om talent te binden aan Brabant, bijvoorbeeld door de ondertekening van een convenant voor de game hub in Breda, het ontwikkelen van een lerend netwerk van hybride leeromgevingen, de oprichting van een Brabants Scholingsfonds en hebben we de Regeling Oplossen Arbeidsmarktinfarct (ROA) opgezet.  

  

We zetten daarnaast verder in op het uitdagen van kennisinstellingen, bedrijfsleven, stuwend midden- en kleinbedrijf en overheden om met oplossingen te komen voor (maatschappelijke) uitdagingen in zogenaamde innovatiecoalities. In 2023 zal het aantal innovatiecoalities worden uitgewerkt op gebied van de eiwittransitie, logistiek, Farma Fit for Future en Smart Industry 4.0. We ondersteunen onder meer goedgekeurde plannen vanuit OP-Zuid, Interreg, de RegioDeals en het Nationaal Groeifonds, om zo ook Rijks- en Europese middelen aan de innovatiecoalities te koppelen. 

  

Aangezien de meesten van huidige uitvoeringsagenda’s in 2023 zullen aflopen zal dit jaar tevens worden gewerkt aan een hernieuwde uitvoeringsagenda voor de komende bestuursperiode. 

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Terug naar navigatie - Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:


   Brabantse positie op de (RIS) en (RCI) ranglijsten
RIS is de Regional Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, een gerenommeerde lijst van de meest innovatieve regio’s in Europa (250 regio’s in totaal). Onze ambitie is in 2030 minimaal bij de beste 15 regio’s te horen. De huidige innovatiepositie (plek 36 in 2021) betekent dat we een uitdaging hebben.


RCI is de Regional Competitiveness Index, eveneens van de Europese Commissie. Deze index meet het concurrentievermogen van alle Europese regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en opleidingen. Brabant scoort hoog op opleidingsniveau en technologisch niveau. Huidige positie: 20 (2019)


•     % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar 
Het BRP groeit in 2022 (t.o.v. 2021). 
 
In de begroting brengen we in beeld welke resultaten we leveren voor de structurele deel van de begroting. Voor meer inzicht in de prestaties uit de uitvoeringsagenda’s verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT dat GS eind augustus 2022 aan de Staten heeft aangeboden.

 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Terug naar navigatie - Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:


•    Spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt:
De spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt geeft de verhouding aan tussen het aantal vacatures en het aantal kortdurend werklozen. De indicator vergelijkt dus de actuele vraag naar personeel ten opzichte van het actueel beschikbaar aanbod. In het 1e kwartaal (Q1) 2020 was de gemiddelde spanningsindicator onder de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s 1,51. Om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen zou de spanningsindicator voor alle sectoren tenminste lager moeten worden dan deze in Q1 2020 was met als optimale eindwaarde 1,0. 
•    % bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) 
De bruto arbeidsparticipatie wordt gemeten ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15– 75 jaar. In Q1 van 2020 was er een bruto arbeidsparticipatie van 71,3%.( zie opendata.cbs).Omdat de coronacrisis een hevig negatief effect heeft gehad op de bruto arbeidsparticipatie is het streven om deze op het niveau van Q1 2020 te krijgen. 
•    Succes broedplaatsen Provincie Noord-Brabant   
Het succes van broedplaatsen wordt gemeten in het aantal broedplaatsen dat versterkt is, door onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar te verbinden en zichtbaar programma’s met elkaar in te richten en talent te ontwikkelen.

De arbeidsmarktkrapte in Noord-Brabant is het grootst in de beroepsklasse ICT-beroepen met 16 openstaande vacatures per direct beschikbare werkzoekende, maar is ook in alle andere beroepsklassen krap (>2) 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  •  Aantal gelande projecten (35 p/jaar)
  • Aantal handelsmissies (12 p/jaar)

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Zoals reeds in de inleiding aangegeven spelen er heel veel maatschappelijke en economische uitdagingen op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau. Onder andere inflatie, stijgende prijzen van energie en consumptiegoederen, stikstofproblematiek, netcongestie, grondstoffen en materialenschaarste, krapte op de arbeidsmarkt en een geopolitiek schaakspel rondom de chipindustrie, et cetera. 

Wij proberen daar pro-actief op mee te schakelen, echter dit alles maakt wel dat de economische ontwikkeling in Brabant onzeker is. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
5. Economie Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 59.049 13.656 72.704
Baten 1.545 6.539 8.084
Saldo baten en lasten 57.504 N 7.117 N 64.620 N