Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt op koers. Er liggen grote opgaven voor het ruimtelijk domein. In december 2022 vroeg het Rijk aan provincies om hiertoe het ‘ruimtelijke voorstel’ te maken en om als regisseurs de nationale opgaven (NOVI) te verbinden met de regionale opgaven (zie memo gedeputeerde). Dit voorstel, wat als eerste een katalysator kan zijn om nóg meer samen te werken met onze Brabantse partners, geeft straks inzicht of de uitvoering van de opgaven ruimtelijk mogelijk is. Het ruimtelijke voorstel, voorzien in oktober 2023, zal eind dit jaar leiden tot een ruimtelijk arrangement met daarin afspraken tussen Rijk en provincie (zie verder statenmededeling Brabantse aanpak nationale opgaven en het ruimtelijk voorstel). 

Naast de opgave in het landelijk gebied, de klimaat en energieopgave is ook de verstedelijkingsopgave een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke puzzel. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelperspectief en de 1e uitvoeringsafspraken NOVEX Stedelijk Brabant.  

Één van de gebiedsopgaves binnen de NOVEX Stedelijk Brabant betreft gebiedsontwikkeling Eindhoven XL. Op 3 februari 2023 is PS akkoord gegaan met de oprichting van de entiteit om deze majeure gebiedsontwikkeling te realiseren (zie PS 71/22). Daarnaast is 7 maart 2023 tezamen met de gemeente Breda het ontwikkelperspectief vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling ’t Zoet, waarin de inhoudelijke visie op de ontwikkeling van dit gebied wordt verwoord.  

Begin maart zijn de regionale woondeals afgesloten. In deze regionale woondeals is door GS samen met gemeenten, Rijk en andere partijen de provinciale woningbouwopgave vertaald naar concrete locaties en afspraken over de versnelde uitvoering van de woningbouw (zie statenmededeling). Ook geven we uitvoering aan regeling voor collectieve woonvormen en zetten we in op het realiseren van flexwoningen. 

Op het terrein van werklocaties is, op basis van de eind 2022 gemaakt regionale afspraken, in februari 2023 een voorbereidingsbesluit genomen om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de in 2022 opengestelde regeling Grote Oogst voor de verduurzaming van een 13-tal bedrijventerreinen. 

Tot slot zijn na opwerking in 2022 de beleidskaders  en Wonen en Werken aangeboden aan PS. De vaststelling is voorzien voor de zomer 2023. Op basis van deze kaders zal bij de BURAP-II 2023 de doelstellingen en prestaties van de begroting 2023 worden aangepast. 

Tot slot is na opwerking in 2022 het Beleidskader Leefomgeving aangeboden aan PS en is door GS het ontwerp beleidskader Wonen en Werken vastgesteld. De vaststelling van beide beleidskaders is voorzien in de tweede helft 2023.  

De uitvoering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 1.0 (BOS) gaat onverminderd verder, en vraagt dat we steeds blijven inspelen op een aantal onzekerheden die verbonden zijn aan de landelijke beleidsontwikkeling. Tegelijk zien we ook dat juridische ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen en de uitvoering/toestemmingsverlening bemoeilijken. We zijn via de wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het programma bij de Wsn verbonden aan de landelijke (wettelijke) doelen, waarbij via het coalitieakkoord de eerder gestelde doelen voor stikstof naar voren zijn gehaald in de tijd. Dat betekent dat onder nog grotere tijdsdruk zowel landelijk generiek, provinciaal generiek als gebiedsgericht extra inzet op reducerende maatregelen nodig is. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van omgevingskwaliteit

Terug naar navigatie - Verbeteren van omgevingskwaliteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Werkend stelsel om wettelijke taken, zoals beoordeling van ruimtelijke plannen, onder de Omgevingswet uit te kunnen voeren.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag

Terug naar navigatie - Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

  • Toename woningvoorraad: in de periode 2022 t/m 2030 worden – in lijn met de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) -119.500 woningen (ca. 13.250 per jaar) aan de voorraad toegevoegd, waarvan: 

- 36.000 sociale huurwoningen (ca. 4.000 per jaar) 

- 43.750 middeldure huur- (< € 1.000,-) en betaalbare koopwoningen, onder de NHG-grens van ≤ € 355.000 (ca. 4.850 per jaar). 

  • Zorgvuldige inpassing van nieuwe woonruimte: gemiddeld genomen wordt ca. 70% van de jaarlijkse woningbouw (toevoeging aan de woningvoorraad) op binnenstedelijke locaties gerealiseerd. 

Kwaliteit (indicator)

O

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties

Terug naar navigatie - Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

  • Ontwikkeling van werklocaties 

Per regio/Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) komen we tot een afsprakenkader om de vraag naar en aanbod van werklocaties/bedrijventerreinen in evenwicht te brengen en te houden. Vraaggericht ontwikkelen maakt daarvan deel uit. 

  • Verduurzamen van werklocaties 

13 bedrijventerreinen, waar maatregelen worden genomen betreffende de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie (grote “oogst”) 

  • Versterken campussen 

Positie van campus in ecosystemen te versterken en daarmee toename van bedrijvigheid en aantal werknemers: 

- Aantal bedrijven: 2023 > 2022 

- Aantal werknemers: 2023 > 2022 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

In zijn algemeenheid worden vele prestaties geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee zijn er ook onzekerheden voor wat betreft het conform planning behalen van prestaties en de uitnutting van budgetten.?? 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
2. Ruimte en wonen Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 56.096 13.857 69.954
Baten 19.505 11.329 30.834
Saldo baten en lasten 36.591 N 2.529 N 39.120 N