Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt op koers. Op 3 februari is door PS het beleidskader Levendig Brabant 2030 vastgesteld. Op basis hiervan wordt nu de uitvoeringsagenda 2024-2027 opgesteld, die naar verwachting na de zomer wordt vastgesteld. Dit zodat de afspraken en keuzes vanuit het nieuwe bestuursakkoord 2023-2027 hierin meegenomen kunnen worden. Ondertussen wordt eendachtig het nieuwe beleidskader en de uitvoeringsagenda 2023 uitvoering gegeven aan het programma. 

Zo hebben we afgelopen februari de regeling voor pilots Levendig Brabant vastgesteld, waarbij we in 2023 kleinschalige initiatieven ondersteunen die invulling geven aan de accenten uit het nieuwe beleidskader. Tevens hebben we de regeling ‘Stimulans voor Bewegen’ vastgesteld. Met deze regeling ondersteunen we voor de periode 2023–2024 kleinschalige projecten, die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm. Zie verder de statenmededeling.  

Daarnaast wordt er uitvoering gegeven aan de meerjarige ondersteuning van professionele en amateurkunsten (2021-2024), maar zijn we ook bezig om de nieuwe regeling voor de volgende kunstplanperiode uit te werken. Zie ook de statenmededeling m.b.t. de uitgangspunten van de nieuwe regeling.  

We brengen cultuurhistorische waarden en kenmerken van gebieden in bij het in opwerking zijnde ‘ruimtelijke voorstel’ waarvan de uitkomst in oktober 2023 moet worden aangeboden aan het Rijk.  

Verder zetten we in op het naar Brabant halen van topsportevenementen. Ook wordt de campagne Brabant Dichterbij gecontinueerd met als doel om de levendigheid van Brabant nog verder te vergroten door meer bezoekers naar Brabant te trekken. 

Op basis van het nieuwe beleidskader zijn bij deze bestuursrapportage de doelstellingen, indicatoren en streefwaarden uit de begroting 2023 aangepast naar zoals deze zijn opgenomen in het beleidskader. Op dit moment vindt een nulmeting plaats van de indicatoren. De uitkomst daarvan verwachten we bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar te hebben. De prestaties zijn gebaseerd op de uitvoeringsagenda 2023. Op basis van de nog vast te stellen uitvoeringsagenda 2024 zullen mogelijk bij de tweede bestuursrapportage enkele prestaties worden aangepast.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een passend aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van een passend aanbod

Omschrijving (toelichting)

Het aanbod van de producten en diensten van de vier sectoren sluit in 2030 aan op de behoeften van Brabanders, buitenlandse werknemers en (inter)nationale bezoekers. Het aanbod draagt ertoe bij dat Brabant een aantrekkelijke en fijne plek is om te wonen en te werken.  

Indicatoren: 

Het aantal bezoekers van activiteiten en locaties van de vier sectoren in vergelijk met andere provincies in Nederland (> 6e plaats) 

Tevredenheid met het aanbod van de vier sectoren van inwoners en bezoekers (score > 7,3).  

De bekendheid (80%) en waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse aanbod van de vier sectoren bekend bij inwoners en bezoekers (score > 6,7)  

Onderhoud rijksmonumenten: Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens de jaarlijkse monumentenmonitor. (≥ huidige score van 17,8%) 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd. De uitkomst hiervan is naar verwachting bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van inclusief aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van inclusief aanbod

Omschrijving (toelichting)

Voor doelgroepen die nu nog niet of onvoldoende worden bereikt is er een passend aanbod van de vier sectoren.  

Indicatoren: 

Het aandeel mensen behorende bij nieuwe doelgroepen en jongeren dat jaarlijks gebruikt maakt van het aanbod van (één van) de vier sectoren.  

Het aandeel van organisaties in de vier sectoren die aandacht hebben voor inclusiviteit en zich richten op het bereiken van nieuwe doelgroepen.  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd. De uitkomst hiervan is naar verwachting bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar. Op basis van de nulmeting zullen ook de  streefwaardes worden bepaald. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Terug naar navigatie - Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Omschrijving (toelichting)

De vier sectoren zijn vitaal en hebben voldoende ruimte en mogelijkheden om te vernieuwen. Daarmee sluiten we aan op het innovatieve profiel van Brabant.  

Indicatoren: 

Aantal vestigingen van bedrijven in de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. (> 6e plaats t.o.v. andere provincies) 

Omvang van banen en bedrijven in creatieve industrie in Brabant (> 6e plaats in 2030 en op de onderdelen waar we nu al beter scoren positie minimaal handhaven). 

Het innovatievermogen van organisaties in de vier sectoren (> 6e plaats t.o.v. andere provincies) 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd. De uitkomst hiervan is naar verwachting bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Terug naar navigatie - Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Jongeren worden breed gestimuleerd om kennis te maken en deel te nemen aan het cultuur, erfgoed, sportaanbod. Toptalenten dragen bij aan de vernieuwing van het aanbod en krijgen kansen om zich te ontwikkelen in hun eerste stappen naar een beroepspraktijk. 

Indicatoren: 

Deelname jongeren: Participatiegraad onder jongeren voor cultuur, erfgoed en sport (nieuwe samengestelde indicator). (streefwaarde op basis van nulmeting) 

Jongeren werkzaam in de sectoren: Aandeel jongeren werkzaam in de vier sectoren in vergelijking met andere sectoren (nieuwe indicator streefwaarde op basis van nulmeting) 

Aantal studenten aan vakopleidingen: Aantal studenten van de Brabantse cultuur-, vrijetijd- en sportopleidingen (WO-HBO- MBO). (nieuwe indicator streefwaarde op basis van nulmeting)) 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd. De uitkomst hiervan is naar verwachting bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar. Op basis van de nulmeting zullen ook de  streefwaardes worden bepaald. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Terug naar navigatie - Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

Beweegrichtlijn: Het aandeel van de Brabantse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. (In 2030 > 75% van de bevolking) 

Waardering maatschappelijk belang cultuur en erfgoed: De mate waarin Brabanders aangeven cultuur en erfgoed van belang te vinden voor de samenleving (≥ huidige score van 79%). 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd. De uitkomst hiervan is naar verwachting bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

In zijn algemeenheid worden vele prestaties geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee zijn er ook onzekerheden voor wat betreft het conform planning behalen van prestaties en de uitnutting van budgetten.?? 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 69.642 -855 68.787
Baten 1.079 - 1.079
Saldo baten en lasten 68.563 N 855 V 67.708 N