Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma ligt op koers. De eerste periode van 2023 kent (wederom) een hoge dynamiek. Er lopen veel relevante processen waar (deels extra) inzet vanuit Landbouw en Voedsel wordt gevraagd: zoals het landbouwakkoord, het Brabants Programma Landelijk Gebied alsook onderwerpen zoals de borging van innovaties in relatie tot de vergunningverlening, ’real time monitoring’, de landelijke stoppersregeling, de opschaling van het ondersteuningsnetwerk, de vervolgtranche van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de inzet van extra rijksmiddelen t.b.v. de realisatie van natuurinclusieve bedrijven


In de afgelopen periode werd een druk bezocht (300 deelnemers) landbouw- en voedselsymposium georganiseerd ("van onderop") georganiseerd en verscheen het jubileumboek "omdenken en doorzetters" van het LIB. Tijdens de Bionext beurs werd door meerdere partijen de intentie overeenkomst ter stimulering van de inkoop van biologische en/of lokale producten t.b.v. de catering door meerdere organisaties ondertekend. In het kader van onze ambitie :15% biologisch. Tevens ging de tweede fase van het agroforestry-programma van start en werd een bijeenkomst georganiseerd voor de Brabantse deelnemers aan de landelijke "Bean Deal". Ook werd het practoraat Bodem bij Yuverta gelanceerd.


Een Agrifoodpluim werd uitgereikt aan Monkeys by the Sea.


De onzekerheden in de veehouderijsectoren leiden tot een pas op de plaats. De sector beweegt op dit moment minder dan voorheen. Op enkele doelstellingen is dit dan ook zichtbaar: er vinden momenteel geen rondleidingen plaats bij innovatieve stalsystemen en veehouders vragen minder VAB-vouchers aan dan eerder. 


Op allerlei andere terreinen worden doelstellingen gerealiseerd conform verwachting.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het meest duurzaam en circulair in Europa

Terug naar navigatie - Het meest duurzaam en circulair in Europa

Indicatoren
•    Verhouding tussen de bewerkte mest en de gewasbehoefte in Nederland (verhouding naar een waarde, op basis van fosfaat (P2O5)

Streefwaarden nulmeting 2023 2030
Verhouding naar waarde (1,09) 2020 - Verhouding lager dan 1

•    Stikstof- en fijnstof emissie veehouderij in Brabant 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
Kton fijnstof per jaar 1,7 kton (2021) 1.6 kton dalend
Kton fijnstof per jaar 17 kton (2019) 14,6 kton dalend

•    Areaal landbouwgrond (ha) met een positieve bijdrage aan de kwantiteit en kwaliteit van het water- en bodemsysteem 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2030
Areaal landbouwgrond in ha 14.000 (2021) 15.500 18.500 50.000

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Terug naar navigatie - Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

 

Indicatoren: 
•    Aantal startups in landbouw en voedsel en op cross-overs met high tech 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
aantal   15 25

•    Vestiging nieuwe bedrijven en/of bovengemiddelde groei van bestaande bedrijvigheid in de high tech agrofoodsector / aantal toonaangevende bedrijven  

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
aantal 2 à 5 (2021) Substantiële groei Substantiële groei

•    Instroom jongeren in agrifood onderwijs (relatieve toename instroom)

Streefwaarden nulmeting 2023
Relatieve toename instroom 4.300 (2020-2021) Substantiële groei

•    Ontwikkeling van bedrijvigheid in nieuwe eiwitten in aantallen bedrijven en werknemers (5% groei per jaar) 

Streefwaarden nulmeting 2023
Groei per jaar 45 (2022) 5%

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Terug naar navigatie - Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Indicatoren: 
•    Aantal natuurinclusieve boeren 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2030
aantal 80 ( 2021) 139 150 500

•    Areaal biologische landbouw (ha) (15% van het agrarisch areaal 

Streefwaarden nulmeting 2023 2030
Agrarisch areaal 2,8% (2020) 3,5% 15 % (circa 25.000 ha)

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken gemeenschapsinclusief

Terug naar navigatie - Versterken gemeenschapsinclusief

Indicatoren: 
•    Gemiddelde waardering burgers voor de agrifoodsector in Brabant (op niveau of verbetering van waardering)

Streefwaarden nulmeting
(landelijk niveau)
2022 2023
Gemiddelde waardering schaal van 1-7 5,01
(2020)
5.23 Op niveau of verbetering

•    Percentage Brabanders met zorgen over de gezondheid in relatie tot de veehouderij (afname percentage)

Streefwaarden Nulmeting 2023
Percentage 3% (2020) Afname

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

In zijn algemeenheid worden vele prestaties geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee zijn er ook onzekerheden voor wat betreft het conform planning behalen van prestaties en de uitnutting van budgetten.??

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
7. Landbouw en voedsel Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 38.067 1.818 39.885
Baten 25.113 -151 24.962
Saldo baten en lasten 12.954 N 1.969 N 14.923 N