In 2018 zijn nieuwe provinciale prognoses bedrijventerreinen en kantoren opgesteld, zie statenmededeling.  Ook is het kennisprogramma Samen Hart voor de Zaak afgerond. Dit heeft geleid tot het provinciaal koersdocument detailhandel, zie statenmededeling.

De provinciale retailadviescommissie heeft adviezen uitgebracht met als doel de kwaliteit van plannen en regionale afstemming te verbeteren. Ook is een inspiratiereis naar Kopenhagen met bestuurders van de middelgrote steden in Brabant en deskundigen georganiseerd waarbij transformatieprojecten en centrumgebieden zijn bezocht, ervaringen gedeeld en een basis is gelegd voor een samenwerkingsagenda.

De regionale koopstromen- en prestatie onderzoeken zijn uitgevoerd. In de statenmededeling is aangegeven hoe de provinciale detailhandelskoers wordt ingevuld.

T.a.v. de vergroening en verduurzaming van werklocaties zetten we in op bestaande, kansrijke (top)bedrijventerreinen met een integrale aanpak. Als partner hebben we de greendeal Kraaiven/Vossenberg (Tilburg) ondertekend en als aanjager bijgedragen aan de intentieovereenkomst tussen 6 grootverbruikers op Vijf Eiken (Oosterhout) en als gebruiker op Pettelaarpark om partijen bij elkaar te brengen.

Ook zijn regionale koopstromen- en prestatie onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de resultaten is met een statenmededeling aangegeven hoe de provinciale detailhandelskoers nader wordt ingevuld. Onder andere door een aanscherping van de richtinggevende principes voor nieuwe regionale detailhandelsafspraken.

We hebben versnelling in de (door)ontwikkeling van campussen gerealiseerd, door het opzetten/optimaliseren van de governance-structuur (Metalot, Pivot Park), door participatie in de campusontwikkeling (BIC, Automotive Campus) en door het faciliteren van de groeiambities van bedrijven op een campus (waaronder Lightyear op Automotive Campus). Daarnaast zijn door het bedrijvenloket 15 bedrijven begeleid bij hun huisvestingsvraag.