Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen uit de begroting 2018 opgenomen:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan? (bij de productgroepen)
  • Wat heeft dit gekost?

De beleidsprogramma's zijn onderverdeeld in productgroepen. Bovenstaande vragen komen hier terug.

Bij de productgroepen zijn prestatietabellen opgenomen onder het kopje “Wat hebben we daarvoor gedaan?”. In de eerste kolom is steeds de verwijzing naar de desbetreffende door PS vastgestelde beleidsnota te vinden, in de tweede kolom staan de bijbehorende prestaties en indicatoren en tot slot is in de derde kolom de verantwoording over de geleverde prestaties vermeld.

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen.
Op grond van het BBV zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen ‘Investeringsagenda’ en ‘Europese programma’s’ opgenomen. Net als vorig jaar is het Burgerjaarverslag als laatste paragraaf toegevoegd.

Aan de jaarstukken hebben wij een algemeen inleidend hoofdstuk toegevoegd. In dit hoofdstuk geven wij in een beknopt bestek een samenvattend beeld van de hoofdlijnen van de jaarrekening. Diepgaandere en uitgebreidere informatie is te vinden in de programma-verantwoording en in de paragrafen.

Onder de button "Meer" rechts op scherm zijn het Statenvoorstel en de bijlagen bij de jaarstukken opgenomen. Ook kunnen hier eerder gepubliceerde planning- en controledocumenten worden geselecteerd, zoals de Jaarstukken 2017 en de Bestuursrapportage 2018.