Uitgaven

47,92%
€ -777.346
x €1.000
47,92% Complete

Inkomsten

91,42%
€ 1.502.734
x €1.000
91,42% Complete

Saldo

3377,78%
€ 725.388
x €1.000

Algemeen financieel beleid

Uitgaven

47,92%
€ -777.346
x €1.000
47,92% Complete

Inkomsten

91,42%
€ 1.502.734
x €1.000
91,42% Complete

Saldo

3377,78%
€ 725.388
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De lasten en baten van de provincie worden toegedeeld aan de verschillende programma’s in de begroting. De begroting en de jaarstukken van de provincie bestaan uit 6 programma’s. Naast de lasten en baten van de programma’s kent de provincie nog algemene lasten en baten die geen directe relatie met een programma hebben.

Tot deze algemene lasten en baten behoren de algemene dekkingsmiddelen en de centrale stelposten.

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

 • de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting;
 • de algemene uitkering uit het provinciefonds;
 • de dividenden;
 • het saldo van de financieringsfunctie;
 • overige algemene dekkingsmiddelen.

Toelichting lasten

De lasten op de financieringsfunctie ad € 10,9 mln betreffen hoofdzakelijk afschrijvingen wegens disagio.
De lasten overige algemene dekkingsmiddelen ad € 0,974 mln betreft de benodigde toevoeging aan de voorziening overige leningen i.v.m. de afdekking van de risico’s van de leningen aan Go cartridge, Den Gouberg, Kredietunie Brabant, Kredietunie Noord-oost, Snoertse Plak, EIF-MKB en stichting groenfonds.

Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 Begroting a.Begroting b.Realisatie Verschil a en b
oorspr. na wijz.
Lasten
Financieringsfunctie 12.135 10.968 10.920 48
Overige alg.dekkingsmiddelen 0 0 974 -974
12.135 10.968 11.894 -926
Baten
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 249.500 257.000 256.354 -646
Uitkering provinciefonds 210.575 224.407 224.841 434
Decentralisatie-uitkeringen via provinciefonds 13.807 18.689 20.389 1.700
Dividenden/verkoopopbrengst 30.881 32.043 32.124 81
Financieringsfunctie 83.885 105.900 106.443 543
Overige algemene dekkingsmiddelen 10 10 11.466 11.456
588.656 638.049 651.617 13.568
Saldo 576.522 627.081 639.723 12.642

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van de halfjaarcijfers 2018 is de MRB-raming naar boven bijgesteld van € 249,5 mln. naar € 257 mln. als gevolg van de autonome groei van het wagenpark. De uiteindelijke jaaropbrengst bedraagt € 256,4 mln. wat een nadelig resultaat inhoudt van ruim 0,2%. Deze afwijking heeft te maken met een lichte daling van de belastingcapaciteit in het tweede half jaar.

Eind 2018 stonden in Noord-Brabant ca. 1.400.000 (eind 2017 1.378.000) personenauto’s geregistreerd en ca. 111.700 (eind 2017 110.000) motoren. Dat betekent een toename van ca.22.000 auto’s ten opzichte van 2017. Er is sprake geweest van een lichte autonome groei van het wagenpark.

Algemene uitkering Provinciefonds

Terug naar navigatie - Algemene uitkering Provinciefonds

Algemene uitkering provinciefonds

De algemene uitkering uit het provinciefonds is geraamd op € 224,4 mln. Uit de decembercirculaire blijkt dat de uitkering 2018 uitkomt op € 224,8 (incl. afrekening 2017). Deze lichte positieve afwijking is het gevolg van het actualiseren van de verdeelmaatstaven en het bijstellen van de uitkeringsfactor.

Decentralisatie-uitkeringen (DU) via provinciefonds

Naast de algemene uitkering omvat het provinciefonds diverse decentralisatie-uitkeringen die samenhangen met specifieke beleidsafspraken, veelal vastgelegd in convenanten met het Rijk. In totaal gaat het om een volume van € 20,4 mln. De hieraan gerelateerde uitgaven worden verantwoord op de functionele productgroepen.

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie wordt verklaard door de volgende bijgestelde uitkeringen bij de decembercirculaire 2018

 • hydrologische maatregelen  € 297.000
 • MKB Innovatiestimulering (tranche 2017 en 2018) € 890.000
 • SmartWayz € 413.223
 • vakantieparken € 100.000

Dividenden/verkoop opbrengst

Terug naar navigatie - Dividenden/verkoop opbrengst

De dividend en winst-opbrengsten op verkoop van aandelen zijn als volgt te specificeren:

Dividend en verkoopopbrengst
Bedragen x € 1.000 Begroting a.Begroting b.Realisatie Verschil a en b
oorspr. na wijz.
Dividend aandelen Ned Waterschapsbank 27 27 0 -27
Dividend aandelen NV BNG 46 101 101 0
Dividend Eindhoven Airport NV 0 0 113 113
Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed. 7 7 0 -7
Dividend netwerkbedrijf Enexis 30.800 31.907 31.907 0
Dividend Oikocredit 0 0 2 2
Opbrengst aandelenverkoop Essent 0 0 0 0
30.881 32.043 32.124 81

Financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Financieringsfunctie

De gerealiseerde baten op de financieringsfunctie ad € 106,4 mln bestaat voor het grootste deel uit renteopbrengsten en daarnaast voor ruim € 40 mln uit boekwinst op de verkoop van obligaties.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Vanwege de vrijval voorziening ontwikkelbedrijf/grondexploitatie zijn de baten € 3,8 mln hoger dan geraamd. De in voorgaande jaren ontvangen rijksmiddelen voor Green deal proeftuinen ad € 2.595.226 en voor Rijks-EHS-lenteakkoord ad € 4.982.342 worden toegevoegd aan het rekeningresultaat.

Overhead en stelposten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Overhead en stelposten
Bedragen x € 1.000 Begroting a.Begroting b.Realisatie Verschil a en b
oorspr. na wijz.
Lasten
Onvoorzien 1.308 1.308 0 1.308
- in te zetten begrotingsruimte 39.337 0 0 0
- overhead 61.067 63.891 59.281 4.609
- voorz.dubieuze debiteuren 0 0 172 -172
101.712 65.199 59.454 5.745
Baten
- Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop 0 0 0 0
0 0 0 0
Saldo -101.712 -65.199 -59.454 5.745

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een stelpost voor onvoorziene lasten van € 1.308.402 opgenomen. Gedurende het begrotingsjaar 2018 is hierop geen beroep gedaan.

In te zetten begrotingsruimte

In de oorspronkelijke begroting 2018 was een vrije begrotingsruimte een bedrag van €  39.336.960 opgenomen. Bij de bestuursrapportage 2018 (PS 44/18) is dit bedrag voor 2018 afgeraamd en toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte voor de jaarschijven 2020 t/m 2022.

Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead

Terug naar navigatie - Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead

De kosten van de bedrijfsvoering worden gesplitst in 1) directe personeelskosten op programma-activiteiten en 2) overhead.

 1. Van de bedrijfsvoeringkosten is in totaal € 62,6 mln aan organisatiekosten aan de zes programma’s toegerekend. Zie de financiële tabel bij elk programma. Geraamd was €  59,6 mln. Het verschil ad € 3 mln betreft een grotere directe capaciteitsinzet van personeel op de verschillende programma’s.
 2. De overheadkosten ad € 59,3 mln zijn gedefinieerd als alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. T.o.v. de raming komen de overheadkosten € 4,6 mln lager uit dan geraamd.