Uitgaven

1,22%
€ -19.761
x €1.000
1,22% Complete

Inkomsten

0,03%
€ 498
x €1.000
0,03% Complete

Saldo

89,7%
€ -19.263
x €1.000

Programma 01 Bestuur

Bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenleving in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

Uitgaven

1,22%
€ -19.761
x €1.000
1,22% Complete

Inkomsten

0,03%
€ 498
x €1.000
0,03% Complete

Saldo

89,7%
€ -19.263
x €1.000
498 Inkomsten (x €1.000)
-19.761 Uitgaven (x €1.000)
-19.263 Saldo (x €1.000)
 • Bestuur op hoofdlijnen
 • 01.01 Provinciebestuur
 • 01.02 Bestuurlijke samenwerking
 • 01.03 Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Bestuur richt zich op het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en de netwerksamenwerking in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

De provincie bewaakt en versterkt de kwaliteit van het openbaar bestuur in Brabant door:

 • Het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking Brabant;
 • Borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur (o.a. door interbestuurlijk toezicht (IBT);
 • Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
 • Vergroten van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur.

De doelstellingen worden bereikt via de drie productgroepen Provinciebestuur, Bestuurlijke samenwerking en Interbestuurlijk toezicht.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten
01.01 Provinciebestuur 7.100 9.372 9.702 9.772 -70
01.02 Bestuurlijke samenwerking 1.714 1.958 4.048 3.401 647
01.03 Interbestuurlijk toezicht 34 70 70 39 32
01.1 Toegerekende organisatiekosten 6.765 5.996 5.876 6.549 -673
Totaal Lasten 15.613 17.396 19.696 19.761 -64
Baten
01.01 Provinciebestuur 29 2 2 198 -195
01.02 Bestuurlijke samenwerking 270 0 178 213 -35
01.03 Interbestuurlijk toezicht 17 0 0 0 0
01.1 Overige programmabaten 61 0 0 87 -87
Totaal Baten 377 2 180 498 -318

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Binnen programma Bestuur is de realisatie op de programmalasten € 0,6 mln lager dan de begroting na wijzigingen.

In programma 01.01 Provinciebestuur is sprake van een beperkte overschrijding van de lasten die gedekt wordt door aanvullende baten. De overschrijding volgt uit de verplichte storting aan de voorziening pensioenlasten APPA. Deze storting wordt bepaald op basis van de jaarlijkse herberekening van de actuariële contante waarde van de pensioenverplichtingen.

Daarnaast zijn er diverse beperktere onderschrijdingen bij de budgetten voor PS/Griffie, de samenwerkingsverbanden BrabantStad en Vlaams Nederlandse Delta en de (Veer)Krachtig Bestuur.

De toegerekende organisatiekosten komen op basis de gerealiseerde uren hoger uit dan geraamd.

Bestuur op hoofdlijnen

Algemeen beeld van het programma

Terug naar navigatie - Algemeen beeld van het programma

We hebben de stappen vastgesteld die we willen zetten om de provincie verder te wapenen tegen ondermijning. Zo is er besloten over de doorontwikkeling van de Taskforce en heeft de stevige en succesvolle lobby geleid tot een stevig aandeel in de kabinetsmiddelen in de strijd tegen ondermijning. Ook hebben we, op basis van de vastgestelde stappen op 13 december 2018 de nieuwe Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018 in werking laten treden.

Na het verschijnen van het rapport ‘ondertussen in het buitengebied’ in 2017, heeft het provinciale bestuur leegstand in het buitengebied en kwetsbare recreatieparken tot prioritaire projecten benoemd waarvoor ook extra budget werd vrijgemaakt. In 2018 is - ter aanvulling en versterking van lokale en regionale aanpakken - op verschillende manieren bijdragen aan de aanpak van ondermijning in het buitengebied. De vitaliteitsscan, het onderzoek naar de vitaliteit van de Brabantse verblijfsrecreatiesector, is hiervan een voorbeeld.

Wij hebben voor alle gemeenten bestuurlijke uitspraken gedaan over de processen en trajecten die gemeenten hebben doorlopen om te komen tot een besluit over hun visie op de eigen bestuurlijke en/of organisatorische toekomst.
Daarnaast hebben we het tweede themaonderzoek, dat we samen met de VBG hebben laten uitvoeren, rondom het onderwerp energietransitie opgeleverd.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • INPA Huis van de Nederlandse Provincies
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Zuidelijke Rekenkamer

In de bijlagenbundel –bijlage 3a van de jaarstukken is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur.

01.01 Provinciebestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren
Provinciale Staten worden door de Griffie ondersteund, Gedeputeerde Staten door de provinciale organisatie en daarnaast wordt de Commissaris van de Koning voor met name zijn Rijkstaken ondersteund door het Kabinet CdK.

Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur
Versterken van aandacht en awareness voor het risico op ondermijning, zowel binnen de provinciale organisatie als naar buiten toe. De kaders voor het vergroten van de integriteit en weerbaarheid worden gevormd door de Wet Bibob en de inzet van de Taskforce Brabant-Zeeland en het RIEC (Regionaal informatie- en expertisecentrum voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit).

Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting
Investeren in een kwalitatief sterke interne kennisfunctie van de provincie is een noodzakelijke voorwaarde om onze ambities te laten slagen. Een kennisfunctie die strategisch in de organisatie is gepositioneerd en over de beleidsdomeinen en opgaven heen gaat. Met een coördinerende aanpak vanuit Kennis & Onderzoek dragen we hieraan bij onder andere door de concernbrede kwaliteitsborging van beleidsonderzoek. BrabantKennis levert hieraan een bijdrage door diverse trendverkenningen, die onder meer gedeeld worden via publicaties, bijeenkomsten en debat.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant

Terug naar navigatie - Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant

Het vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur is een continu proces. We hebben hierin de voor 2018 voorgenomen stappen gezet door de aanbevelingen van de visitatiecommissie Bibob evenals enkele aanbevelingen uit de quick scan weerbaarheid provinciale organisatie (uitgevoerd i.s.m. RIEC) verder uit te werken en door een nieuwe beleidsregel Bibob vast te stellen. Op deze wijze willen we de provincie verder wapenen tegen ondermijning.

Ook in 2018 heeft de provincie haar inzet op een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting gecontinueerd, zowel intern als extern. BrabantKennis leverde hieraan een waardevolle bijdrage door diverse trendverkenningen, die onder meer gedeeld zijn via publicaties, bijeenkomsten en debat. Zo heeft BrabantKennis de Toekomstgids voor Brabantse gemeenten opgeleverd, waarvan 2.500 exemplaren zijn verspreid. BrabantKennis organiseerde 5 ToekomstLabs en presenteerde de gids op 20 verschillende plekken door heel Brabant.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Indicator Is de prestatie in 2018 gerealiseerd?
Doelstelling
Prestaties
Wet Bibob: Notitie inzake uitvoering Wet Bibob
Uitwerken aanbevelingen visitatiecommissie op basis van in 2017 hierover genomen besluiten van GS Gerealiseerd. De stappen die we naar aanleiding van de aanbevelingen van de visitatiecommissie willen zetten om de provincie beter te wapenen tegen ondermijning, zijn uitgewerkt in de Statenmededeling van 3 juli 2018.
Op basis van de uitwerking van de aanbevelingen van de visitatiecommissie al dan niet besluiten het Bibob-beleid te actualiseren en de huidige werkwijze aan te passen Gerealiseerd. Het nieuwe Bibob-beleid is op 13 december 2018 in werking getreden. In 2019 wordt verder gegaan met het aanpassen van de werkwijze.
Uitvoeren quick scan weerbaarheid in de provinciale organisatie (i.s.m. RIEC) Gerealiseerd. De aanbevelingen uit de quickscan zijn ter harte genomen en zijn uitgewerkt in de Statenmededeling van 3 juli 2018 en in de vervolgaanpak ‘naar een weerbare overheid in het buitengebied’.
Startnota kennis en Onderzoek
Aantal sessies bezoekers website BrabantKennis. Streefwaarde 10.000 Gerealiseerd, 17.000 sessies.
Aantal volgers sociaal media BrabantKennis. Streefwaarde 2.500 Gerealiseerd, 4.503 volgers.
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Verplichte indicator: Onderzoeken door PS besproken. Streefwaarde 5 Gerealiseerd (o.a. evaluatie Energieagenda, monitor sociale veerkracht, presentatie Uitkomsten opkomstbevordering verkiezingen, Rapport Ondertussen in het Buitengebied, evaluatie Brabant C fonds).
Verplichte indicator: Opkomst bij TK, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen: % kiezers tov stemgerechtigden Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Noord-Brabant: 51,22%

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten 7.100 9.372 9.702 9.772 -70
Baten 29 2 2 198 -195

Wat heeft het gekost? (toelichting)

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? (toelichting)

 Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Storting voorziening Appa -592
Kosten PS/Griffie 314
Overig 208
Totaal afwijking lasten -70

Storting voorziening Appa (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
In de voorziening Appa zijn de pensioenverplichtingen van de provinciaal bestuurders opgenomen. De jaarlijkse actuariële herberekening, op basis van de levenskansen en rekenrente, van de pensioenverplichtingen leidt tot een storting van bijna € 0,6 mln. De overdracht pensioenkapitaal is hierin meegenomen.

Kosten PS/Griffie
De onderschrijding bij PS/Griffie heeft met name betrekking op lagere kosten voor onderzoeken door PS en reis- en verblijfkosten PS leden.

Overig
Daarnaast zijn er diverse kleinere onderschrijdingen op de budgetten voor bestuurskosten GS en CdK en de budgetten voor Kennis&Onderzoek en BrabantKennis.

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Ontvangen pensioenkapitalen 184
Overige vergoedingen 11
Totaal afwijking baten 195

In 2018 hebben we een overdracht pensioenkapitaal in het kader van een van de bestuurders ontvangen. Deze overdracht is meegenomen in de storting in de voorziening Appa.
Daarnaast zijn diverse vergoedingen van derden ontvangen voor werkzaamheden door de Commissaris van de Koning en GS-leden.

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Samenwerken met andere overheden en partners

Voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven die bijdragen aan een sterker Brabant zijn de relaties met onze partners essentieel. Dit geven we vorm door lokaal, regionaal en interprovinciaal samen te werken met andere overheden en onze partners om kansen te benutten.

Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten

Veerkrachtig bestuur: Dit is van belang opdat gemeenten over voldoende bestuurlijke en organisatorische slagkracht beschikken om hun huidige en toekomstige opgaven te realiseren.

Het tweede themaonderzoek rondom het onderwerp energietransitie hebben we in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Het derde themaonderzoek rondom sociale tweedeling is gestart en wordt in het eerste kwartaal 2019 afgerond.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn

Terug naar navigatie - Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn

Vanuit Veerkrachtig Bestuur hebben we ervoor gezorgd dat alle Brabantse gemeenten voor het einde van de huidige provinciale bestuursperiode een adequaat en (sub)regionaal afgestemd traject hebben doorlopen om tot een besluit over hun visie op de eigen bestuurlijke en/of organisatorische toekomst te komen. We hebben voor alle gemeenten bestuurlijke uitspraken gedaan over de processen en trajecten die zij hebben doorlopen.

De nieuwe manier van samenwerken tussen de provincie en de regio’s hebben we voortgezet en uitgebreid. In 2018 hebben we met de ontwikkeldagen naast de samenwerking aan ruimte- en mobiliteitsbeleid, ook de samenwerking opgepakt voor de energietransitie en het mestbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Indicator Is de prestatie in 2018 gerealiseerd?
Doelstelling
Prestaties
Bestuursakkoord
(Veer)Krachtig Bestuur: in 2018 hebben GS over alle Brabantse gemeenten (64 d.d. 1-1-2017) een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst variërend van voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid tot en met bestuurlijke fusie Het college van GS heeft voor alle gemeenten een bestuurlijke uitspraak gedaan over de binnengekomen visie.
Een actueel overzicht van de ingekomen visies per gemeente is beschikbaar op de site van Veerkrachtig Bestuur onder ‘proces’.
Vergroten internationale concurrentiekracht Nederland. Streefwaarde: Uitvoeringsagenda REOS in uitvoering De uitvoeringsagenda is in uitvoering.
Vergroten concurrentiekracht Brainportregio. Streefwaarde: implementatiestrategie Brainport Nationale actieagenda Voor de zomer is de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) vastgesteld. De provincie is hierin één van de partners. In de BNA staan 61 acties waarvan tien prioritair. Na de zomer is het bijbehorende uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de 61 acties zijn uitgewerkt en de bijbehorende governance voor de uitvoering en monitoring is uitgewerkt.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten 1.714 1.958 4.048 3.401 647
Baten 270 0 178 125 53

Wat heeft het gekost? (toelichting)

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? (toelichting)

Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Bestuurlijke samenwerking 260
Bestuursstructuur 387
Totaal afwijking lasten 647

Bestuurlijke samenwerking

De onderschrijding bij bestuurlijke samenwerking heeft betrekking op lagere gerealiseerde uitgaven voor de samenwerkingsverbanden BrabantStad en Vlaams Nederlandse Delta.

Bestuursstructuur

De lagere kosten t.b.v. bestuursstructuur komt voornamelijk door de lagere kosten voor (Veer)Krachtig Bestuur. De kosten voor het programma Veerkrachtig Bestuur bestaan voor het grootste deel uit diverse vormen van ondersteuning aan gemeenten om te komen over een visie op de eigen toekomst. Het benodigde budget hiervoor is van jaar tot jaar moeilijk te voorspellen, omdat dit afhankelijk is van ontwikkelingen en processen in de gemeenten en de regio’s.
Daarnaast heeft in 2018 de verrekening van het batig saldo 2017 van het IPO plaatsgevonden.

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Bestuurlijke samenwerking 35
Totaal afwijking baten 35

Bestuurlijke samenwerking

Voor de samenwerkingsverbanden Brabantstad en Vlaams Nederlandse Delta zijn bijdragen van de partners ontvangen.

01.03 Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie en draagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur waarop de Brabanders kunnen vertrouwen. Door toezicht uit te oefenen met een mix van preventie en handhaving beoordelen wij of lokale overheden hun medebewindstaken volgens de vigerende wet- en regelgeving uitvoeren. Het gaat hierbij om taken binnen de gebieden financiën, archief- en informatiebeheer, omgevingsrecht, monumentenzorg, ruimtelijke ordening en huisvesting vergunninghouders.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid

Terug naar navigatie - Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid

2018 was het 3e jaar waarbij we het systematisch toezicht uitgevoerd hebben volgens het Beleidskader Interbestuurlijk toezicht 2016 – 2019. Met name bij het archieftoezicht en het toezicht omgevingsrecht zien we positieve resultaten. Bij het archieftoezicht beoordeelden we in 2018 53 gemeenten als “Voldoet”. In 2017 waren dit er 39. Bij het toezicht Omgevingsrecht steeg het aantal gemeenten dat we als “Voldoet” beoordeelden van 39 in 2017 naar 52 in het afgelopen jaar.

Bij het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders zien we een gemengd beeld. Tussen 1 januari en 1 juli steeg het aantal gemeenten dat de taakstelling niet haalde van 8 naar 14. Maar steeg ook het aantal gemeenten dat buiten hun schuld de taakstelling niet haalde, van 3 naar 8.

Voor 2018 is het totaalbeeld (van alle gemeenten en waterschappen op alle zes de toezichtgebieden): 10% voldoet niet, 10% voldoet gedeeltelijk en 80% voldoet. Met name bij het archieftoezicht op de gemeenschappelijke regelingen blijven de resultaten achter: 15 van de 42 organisaties hebben we als ‘voldoet niet’ beoordeeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Indicator Is de prestatie in 2018 gerealiseerd?
Doelstelling
Prestaties
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht
Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) Streefwaarde: 109 In 2018 hebben we in totaal 109 organisaties beoordeeld (64 gemeenten, 3 waterschappen en 42 gemeenschappelijke regelingen).
Aantal organisaties dat geheel of gedeeltelijk voldoet op de zes toezichtsebieden. Streefwaarde 80% In 2018 beoordeelden we 80% van de organisaties als voldoet en 10% als voldoet gedeeltelijk.
Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat dmv een vierjaarlijkse realitycheck is onderzocht waarbij wordt vastgesteld of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid. Streefwaarde: 17 In 2018 hebben we vier gemeenten bezocht in het kader van het thema-onderzoek naar de volledigheid van dossiers. Daarnaast hebben we bij alle gemeenten bekeken hoe zij de afgelopen jaren zijn omgegaan met de conclusies van onze eerdere thema-onderzoeken op het gebied van Omgevingsrecht (oa emissies bij veehouderijen, brandveiligheid in verzorgingstehuizen en de gemeentelijke uitvoering van de asbesttaken.
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht. Streefwaarde: 0 Op grond van financiële overwegingen hebben we in 2018 geen enkele gemeente onder preventief toezicht gesteld. Wel stonden op grond van de Wet algemene regels bij Herindelingen (Arhi) vijf gemeenten onder preventief toezicht in verband met herindelingstrajecten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten 34 70 70 39 32
Baten 17 0 0 0 0