Uitgaven

25,36%
€ -411.406
x €1.000
25,36% Complete

Inkomsten

5,79%
€ 95.119
x €1.000
5,79% Complete

Saldo

1472,79%
€ -316.286
x €1.000

Programma 05 Mobiliteit

Een veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem is een middel om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Uitgaven

25,36%
€ -411.406
x €1.000
25,36% Complete

Inkomsten

5,79%
€ 95.119
x €1.000
5,79% Complete

Saldo

1472,79%
€ -316.286
x €1.000
95.119 Inkomsten (x €1.000)
-411.406 Uitgaven (x €1.000)
-316.286 Saldo (x €1.000)
 • Mobiliteit op hoofdlijnen
 • 05.01 Mobiliteit
 • 05.02 Openbaar vervoer (O.V.)
 • 05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij willen dat Brabant een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Waar je vlot op je bestemming kunt zijn. Waar producten slim vervoerd worden. En dat Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio blijft voor o.a. Smart Mobility toepassingen. Samen met onze partners werken we aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers langs vier ontwikkellijnen:

 1. Verbeteren verbindingen binnen Brabant
 2. Versterken (inter)nationale bereikbaarheid stedelijk Brabant 
 3. Werken aan toekomstbestendig openbaar vervoer 
 4. Optimaliseren wegbeheer, data en veiligheid

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten
05.01 Mobiliteit 29.864 248.907 231.022 227.151 3.871
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) 92.076 97.668 92.599 78.023 14.576
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen 69.843 74.327 85.609 89.821 -4.213
05.1 Toegerekende organisatiekosten 15.191 15.352 16.319 16.410 -91
Totaal Lasten 206.974 436.253 425.549 411.406 14.144
Baten
05.01 Mobiliteit 1.028 905 481 623 -142
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) 76.672 86.056 88.043 73.961 14.082
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen 17.807 17.601 20.722 20.467 255
05.1 Overige programmabaten 74 0 0 68 -68
Totaal Baten 95.581 104.561 109.246 95.119 14.127

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Er is ongeveer € 14,2 mln minder uitgegeven dan begroot in 2018 en dat resulteert in een onderuitputting van 3,3% ten opzichte van een totaal krediet inclusief toegerekende organisatiekosten van circa € 425 mln. Dit komt o.a. door:

 • Positieve afwikkelingsverschillen op oude balansverplichtingen voor circa € 9,9 mln. Bij afrekening kunnen subsidies lager worden vastgesteld dan oorspronkelijk beschikt en leiden tot een positief resultaat. Een bedrag van bijna € 3,5 mln is eerder bij de bestuursrapportage aangekondigd. Een groot project is juist nog in 2018 vastgesteld met een afwikkelingsverschil van € 4,3 mln.
 • Op de totale exploitatie begroting van Openbaar Vervoer van meer dan € 90 mln is er sprake van een onderschrijding van € 4,8 mln (5,2%). Een belangrijke oorzaak hiervan is de doorrekening van de korting op de OV-concessie in verband met de stakingsdagen in 2018 (€ 1,4 mln). Daarnaast is de berekende indexatie € 1 mln lager uitgevallen dan aanvankelijk geprognosticeerd.
 • Bij Talking Traffic (onderdeel van C-ITS) zijn er problemen met de levering van intelligente verkeerregelinstallaties (I-VRI’s). De VRI’s worden nu begin 2019 geleverd en geplaatst. Hierdoor is er sprake van € 1,8 mln onderbesteding. 
 • In 2018 is sprake van € 1,2 mln onderbesteding op het uitvoeringprogramma Fiets in de Versnelling. Dit heeft te maken met een afwikkelingsverschil van € 0,3 mln op een balansverplichting, bij het project Zon op infra kost de concretisering van de afspraken meer tijd (€ 0,5 mln) en is van het jaarbudget van € 8,0 mln beschikbaar voor de realisatie van snelfietsroutes € 7,5 mln verstrekt via subsidies aan gemeenten.

Daartegenover staat wel een extra last van € 5 mln binnen programma 05 vanwege de verplichting een voorziening te treffen voor de saneringskosten als gevolg van de constatering van bodemverontreiniging door zoutopslag bij een aantal steunpunten. De voorziening wordt getroffen ten laste van de algemene risico reserve en beïnvloed daarmee niet het jaarrekeningresultaat en het saldo van de vrije begrotingsruimte.

Vanaf 2016 worden Rijksbijdragen door middel van een decentralisatie uitkering via het provinciefonds uitgekeerd in plaats van via een Brede Doeluitkering (BDU). In interprovinciaal verband is de afspraak gemaakt de transitorische post met de uitgaven voor OV-concessies in enkele jaren af te bouwen naar nul. De lagere realisatie bij OV-concessie en de afwikkelingsverschillen op balansverplichtingen hebben geleid tot een onderschrijding aan de batenkant door een lagere onttrekking uit de transitorische post. De transitorische post zal in 2019 geheel zijn afgebouwd.

De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de werkelijk gerealiseerde uren licht hoger uit dan geraamd.

Mobiliteit op hoofdlijnen

Algemeen beeld van het programma

Terug naar navigatie - Algemeen beeld van het programma

De uitvoering van programma 05 Mobiliteit ligt op schema.

Voor een duurzame bereikbaarheid van Brabant zijn tijdens het BO-MIRT met de minister belangrijke afspraken gemaakt over o.a. een geoptimaliseerd voorkeursalternatief N65, een voorkeursalternatief voor de A67 en de schaalsprong OV Brabant. Ook is dit jaar het besluit genomen over de start van de MIRT-verkenning A58 Tilburg – Breda.
Daarnaast is er een breed bereikbaarheidspakket overeengekomen voor het bedrijventerrein De Run Veldhoven. De integrale aanpak van de opgave, samen met partners zowel publiek als privaat op basis van wederkerigheid is het voorbeeld van de toekomstige manier van samenwerken met Rijk (via het mobiliteitsfonds), regio en bedrijfsleven. Een transitie waarin we ook in Brabant in 2018 belangrijke stappen hebben gezet met het vaststellen van de nieuwe begrotingsindeling 2019 en de financieringsstructuur, die het mogelijk maakt om snel en adaptief te kunnen programmeren met de regio’s.
Met de vaststelling van de beleidsnota KOPI en de visie op gedeelde mobiliteit, een vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N629 Dongen – Oosterhout en PIP N279 Veghel - Asten, de voortgang van de realisatie van het snelfietsroutenetwerk en de gunning van de N69 zijn de laatste belangrijke punten uit het bestuursakkoord 2015-2019 gerealiseerd.

De omgevingsvisie is vastgesteld. Mobiliteit speelt daarin een belangrijke rol. De toekomstige mobiliteitsopgave richt zich op het realiseren van een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. In 2018 hebben we daar op verschillende schaalniveau’s aan gewerkt: 

 • Brabant is coördinator van het Europese New Mobility Services Initiative - onderdeel van de European Innovation Partnership on Smart Cities - waarin met steun van EC gewerkt wordt aan implementatie en opschaling van nieuwe mobiliteitsdiensten mogelijk gemaakt door 'mobiliteit als dienst' en 'autonome mobiliteit' in een smart city context.
 • Met het Rijk zijn tijdens het BO-MIRT afspraken gemaakt over een Minder Hinder aanpak / Programma Slimme Bereikbaarheid Zuid-Nederland 2020-2030: In plaats van een aanpak per project komt er een Minder Hinder aanpak voor heel Zuid-Nederland, een pakket van maatregelen om de doorstroming van het wegennet op peil te houden met onder andere een werkgeversaanpak om werknemers te stimuleren anders, of op een ander tijdstip te reizen en de inzet van nieuwe mobiliteitsdiensten;
 • In Brabantstad-verband is samen met de B5-steden uitvoering gegeven aan een gezamenlijke agenda slimme en duurzame mobiliteit;
 • Via de ontwikkeldagen met de regio’s zijn de onderwerpen Smart Mobility en vernieuwing OV op de agenda gezet. De uitkomst hiervan is dat we met elke regio een smart mobility aanpak opzetten, toegespitst op de behoeften en kenmerken van een regio. Bovendien wordt samen met de regio’s invulling gegeven aan de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • Kleinschalig Collectief Vervoer Noord-Oost Brabant
 • Eindhoven Airport NV

In de paragraaf verbonden partijen en in de bijlagenbundel –bijlage 3a van de Jaarstukken is nadere informatie opgenomen, o.a.  op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Mobiliteit.

05.01 Mobiliteit

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De provincie wil een slim, veilig en duurzaam mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant in goede onderlinge samenhang dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt. Dat doen we door het verbeteren van de verbindingen binnen Brabant en het versterken van de (inter)nationale bereikbaarheid van stedelijk Brabant.

Samen met partners zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie bevorderen we de verkeersveiligheid via drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving. Onze ambitie daarbij is nul verkeersdoden in Brabant.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbeteren verbindingen binnen Brabant

Terug naar navigatie - Verbeteren verbindingen binnen Brabant

De uitvoering van productgroep 05.01 ligt goed op schema. Via verschillende uitvoeringsprogramma’s hebben we in 2018 gewerkt aan de realisatie en ontwikkeling van een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Zo zijn afspraken gemaakt over een duurzame aanpak van belangrijke verbindingen zoals N65 ’s-Hertogenbosch – Tilburg en A67 Leenderheide - Asten en is de uitvoering van de omlegging N69 gegund. De uitvoering van het MIRT-programma A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught is gestart en met de minister van Infrastructuur en waterstaat zijn afspraken gemaakt over de versnelde realisatie van het Hooipolderplusplan en over de start van het MIRT-onderzoek A50 corridor Nijmegen - Eindhoven (met focus op het traject knooppunt Paalgraven – knooppunt Bankhoef). Om een alternatief te bieden voor de auto zijn er belangrijke stappen gezet bijvoorbeeld in het realiseren van een snelfietsroutenetwerk en het vaststellen van de visie op gedeelde mobiliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant

Terug naar navigatie - Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant

Op het gebied van goederenvervoer hebben we het onderwerp truckparking op de agenda gekregen bij het ministerie en is het belang van een goede spoorontsluiting voor Moerdijk erkend door de minister.
We streven naar een veilig mobiliteitssysteem. Naar aanleiding van ontwikkelingen in het aantal verkeersslachtoffers is in 2018 versneld en extra ingezet op de verkeersveiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Indicator Is de prestatie in 2018 gerealiseerd?
Doelstelling
Prestaties
Verkeer en vervoer
Provinciaal Verkeers en VervoersPlan
Aantal vastgesteld mobiliteitsagenda's Streefwaarde 4 Gerealiseerd, 4 Regionale Uitvoeringsplannen 2018 (RUP) vastgesteld en subsidies volledig verleend.
Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg) Streefwaarde bij bestuursrapportage bijgesteld naar oplevering in 2023 Door uitstel van besluitvorming over de definitieve oplossing van de geohydrologische problematiek door Rijk zijn de voor 2018 geplande overeenkomsten voor fase 1 en fase 1,5 reeds bij de bestuursrapportage doorgeschoven. De oplevering van het totale werk is nu gepland voor 2023.
Aantal projecten voorzien van cofinanciering (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) Streefwaarde 5 Gerealiseerd: 5 projecten voorzien van cofinanciering, waar van 1 ihkv goederenvervoer en 4 ihkv SHK
Aantal projecten gerealiseerd door derden (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) Streefwaarde 5 Deels gerealiseerd: 3 projecten gerealiseerd (Spiering Smart Hub, 1 project Robuuste Brabantroute Deurne, LVO-project Oisterwijk
Adviesorgaan/ uitvoeringsorganisatie voor multimodaal goederenvervoer. Streefwaarde 1
Snelfietsroute Cuijk - Nijmegen (oplevering 2020) De aanbesteding van de fietsbrug (laatste ontbrekende schakel) is afgerond in 2018; in mei start de bouw van de fietsbrug over de Maas. Oplevering in september 2020.
Aantal afgesloten bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes uit het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (cumulatief) streefwaarde 5 Gerealiseerd: in 2018 is de 6e bestuursovereenkomst getekend (Eindhoven - Helmond, Tilburg - Waalwijk, Uden - Nistelrode, Veghel - Uden, Breda - Tilburg en 's-Hertogenbosch - Waalwijk). We liggen goed op schema om de doelstelling van 9 bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes in 2020 al eerder te realiseren. De Staten zijn dit jaar uitgebreid geïnformeerd over de voortgang via een statenmededeling en een besluit over additionele middelen is genomen.
% gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes (% km cumulatief) streefwaarde 25% Niet gerealiseerd: er zijn meerdere routes in voorbereiding en deels al gestart. In 2018 is bijna € 8 mln subsidie verleend voor het realiseren van snelfietsroutes. In totaal is er 10% van de eerste 5 snelfietsroutes gerealiseerd met name op het traject Tilburg - Waalwijk en Eindhoven - Helmond. Het genoemde percentage betreft routedelen die al op voldoende kwaliteitsniveau zijn. De streefwaarden zullen vermoedelijk doorschuiven (100% in 2020 / 2021). In 2019 zullen we dit voorleggen aan de Staten.
Aantal uitgevoerde projecten of initiatieven (samen met derden) op het gebied van Smart Mobility. streefwaarde 16 Gerealiseerd: totaal 23 projecten gerealiseerd of in uitvoering (Mobility Lab 12 startups, MobilitymoveZ.NL 6 voorstellen gehonoreerd via aanbesteding, Mobility Market 1 contract gesloten voor A2 Weert-Eindhoven, Smart Logistics 4 projecten in uitvoering).
Realiseren geplande aanpak N279-Zuid (Veghel-Asten) oplevering 2023 Streefwaarde PIP Gerealiseerd: provinciaal inpassingsplan (PIP) is vastgesteld door Provinciale Staten
Realiseren geplande aanpak A58 (innovA58). oplevering 2023 streefwaarde bij bestuursrapportage bijgesteld van PIP naar ontwerp tracébesluit Niet gerealiseerd: de planuitwerking voor het ontwerptracébesluit (OTB) en de MER-procedure vordert gestaag. Het OTB kan naar verwachting in de 1e helft van 2019 worden vastgesteld door minister IenW. Oplevering in 2023 is nog steeds de planning.
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: aantallen Het definitieve cijfer over 2017 van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is vastgesteld op 98 (tov 113 in 2016), waarvan 12 op provinciale wegen (tov 18 in 2016). In 2018 zijn 16 doden gevallen bij ongevallen op provinciale wegen. Een verklaring voor de stijging is ondermeer een ongeval op de N270 met vijf slachtoffers. De cijfers voor heel Brabant over 2018 zijn nog niet officieel bekend, maar uit politiegegevens blijkt dat het aantal verkeersdoden in 2018 aanzienlijk hoger zal uitkomen (± 30%). Naar aanleiding van deze signalen zijn de Staten geïnformeerd over een plan om te komen tot een versnelde aanpak van de verkeersveiligheid via een quick win maatregelenpakket.
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: per reizigerskilometer. Het kengetal komt voor 2018 uit op 7,11 ten opzichte van 5,48 in 2017. De stijging houdt direct verband met het aantal verkeersslachtoffers zoals hierboven toegelicht.
Minimaal 95% van de BVL-scholen heeft het BVL-label behaald in 2019 streefwaarde 2018: 92% Gerealiseerd: eind 2018 heeft 95% van de BVL-scholen het BVL- label. De indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. In het kader van een nieuw uitvoeringsprogramma Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) in 2019 zal de indicator hierop worden aangepast.
Minimaal 100 middelbare scholen doen mee aan Totally Traffic in 2019 streefwaarde 2018: 100 Gerealiseerd: eind 2018 doen 101 scholen mee aan Totally Traffic. De indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. In het kader van een nieuw uitvoeringsprogramma Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) in 2019 zal de indicator hierop worden aangepast.
Percentage van de Brabanders ouder dan 18 jaar, dat bereikt is met de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden Streefwaarde 2018: %>2017 Gerealiseerd: eind 2018 is op basis van de effectmeting 42% bereikt met de verkeersveiligheidscampagne en is daarmee hoger dan eind 2017 (32%).

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten 29.864 248.907 231.022 227.151 3.871
Baten 1.028 905 481 623 -142

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
ITS 1.665
Fiets in de Versnelling 1.291
Smart Mobility (Smartwayz) 182
Logistiek 584
Data en verkeersmanagement 199
Regionale uitvoeringsprogramma's 786
A2 Quick Win Deil - 's-Hertogenbosch -831
Overig -5
Totaal afwijking lasten 3.871

Er is ongeveer € 3,9 mln minder uitgegeven dan begroot in 2018 en dat resulteert in een onderuitputting van 1,7% ten opzichte van een totaal krediet van circa € 231 mln. Dit komt o.a. door:

ITS
De belangrijkste oorzaak van de onderschrijding is het gevolg van problemen met de levering van de intelligente verkeerregelinstallaties (I-VRI’s) in het kader van Talking Traffic. De levering en installaties zal begin 2019 plaatsvinden, hetgeen heeft geleid tot een onderbesteding van € 1,8 mln. Daarnaast blijft de realisatie van de C-ITS werksporen uit het Rijksprogramma achter. De uitvoering ligt hoofdzakelijk bij verschillende regio’s. De aanvragen voor de bijdragen zijn vertraagd. Bovendien blijkt de uitvoering van het project Data top 15 op het gebied van verkeersmanagement, waarvoor de provincie aan de lat staat, lastig. De middelen blijven beschikbaar voor C-ITS, het laatste werkspoor van Beter Benutten Vervolg. Daartegenover staan extra lasten, gedekt door de reserve, van een verleende begrotingssubsidie voor de realisatie van een systeem van flexibele wisselstroken bij de Efteling.

Fiets in de Versnelling
Voor het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zijn middelen ter beschikking gesteld. Bij de reguliere uitvoering van het programma is er sprake van een onderbesteding van € 760.000, waarvan € 300.000 het gevolg is van afwikkelingsverschillen op oude balansverplichtingen. Het overige deel heeft te maken met gereserveerde middelen voor het pilotproject ‘Zon op infra’, dat we samen met een aantal provincies uitvoeren en gericht is op het opwekken van energie via infrastructuur. Het concretiseren van de afspraken naar uitvoeringsprojecten blijkt in de praktijk meer tijd te kosten. Daarnaast was er € 8 mln geraamd voor de realisatie van snelfietsroutes. Er is voor bijna 7,5 mln beschikt. Middelen blijven beschikbaar voor de uitvoering van het programma.

Smart Mobility
Voor de uitvoering van de Smart Mobility agenda binnen het programma SmartwayZ.NL is bijna € 2 mln geraamd in 2018. De onderschrijding zit met name op het vlak van de reizigersaanpak. De 1e fase is iets later afgerond. De 2e fase is daardoor later opgestart met een onderbesteding tot gevolg. De middelen blijven beschikbaar voor het programma.

Logistiek
Het niet doorgaan van een project Marktplaats Logistiek heeft geresulteerd in het intrekken van een subsidie (€ 160.000). Daarnaast heeft het verlengen van het subsidieprogramma niet geleid tot aanvragen die in aanmerking komen voor de regeling.

Data en verkeersmanagement
Voor het uitvoeren van de structurele taak van het genereren van verkeers- en mobiliteitsdata en verkeersmanagement is € 0,2 mln minder gerealiseerd. Daartegenover staan ook minder baten vanwege lagere bijdragen van de partners. Het zetten van vervolg stappen in gezamenlijk verkeersmanagement met de verschillende betrokken wegbeheerders vraagt meer tijd dan verwacht. Daarnaast zijn de ondersteunende taken voor Smart Mobility pas in de loop van 2018 opgestart en nog niet volledig op stoom.

RUP
Op het budget voor de subsidieregeling van de Regionale Uitvoeringsplannen (RUP) is € 786.000 minder besteed, volledig als gevolg van afwikkelingsverschillen op balansverplichtingen. De middelen blijven beschikbaar voor de financiering van toekomstige projecten.

A2 Quick Win
De provincie draagt totaal € 12,1 mln bij in het Quick Win maatregelenpakket A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch. Concretisering van de governance structuur leidt tot een ander bestedingsritme (€ 0,8 mln overschrijding). De middelen blijven beschikbaar op de begroting.

Overig
Hieronder valt een aantal kleinere afwijkingen in verband met de Rijksmiddelen voor de ontwikkeling van regionaal luchthavenbeleid (voorheen Alderstafel) en de middelen van het samenwerkingsverband Brabantstad.

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Middelen tbv subsidie CROW 252
Inkomsten verkeersmanagement -140
Overig 30
Totaal afwijking baten 142

Middelen tbv subsidie CROW
De provincie heeft namens het IPO een subsidie verstrekt aan het CROW. De extra baten houden verband met de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

Inkomsten verkeersmanagement
Vanwege een onderbesteding voor het uitvoeren van de structurele taak van het genereren van verkeers- en mobiliteitsdata en verkeersmanagement is er ook een lagere bijdrage van de partners.

05.02 Openbaar vervoer (O.V.)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We zien het OV als een verbindende schakel in het Brabants mobiliteitsnetwerk dat bijdraagt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze provincie.
Daarom werken we samen met de vervoerders, gemeenten, Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Indicator Is de prestatie in 2018 gerealiseerd?
Doelstelling
Prestaties
OV-visie Brabant; ; 2025 PS 43/12
OV-visie
Het OV sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijk reizigers (indicator: klanttevredenheidscijfer) Streefwaarde >landelijk Het gemiddeld klanttevredenheidscijfer in 2017 is ... en is daarmee hoger dan / lager dan / gelijk aan het landelijk gemiddelde van .... De cijfers van de concessiegebieden Zuidoost, West en Oost zijn respectievelijk …, … en …
De reizigers kunnen veilig reizen met het OV in Brabant Streefwaarde aantal incidentmeldingen < 2017 Het aantal incident meldingen in 2018 is ... versus 117 in 2017. De cijfers zijn op basis van de nieuw officieel vastgestelde definities voor incidentmeldingen.
Rituitval obv % uitgevallen ritten tov de dienstregelingen van de concessies. streefwaarde <0,2% Niet gerealiseerd: mede als gevolg van stakingen en personele problemen in concessie West komt de rituitval uit op ...% en dat is hoger dan de streefwaarde. We hebben steeds intensief bijgestuurd door maandelijkse toezicht via monitoring en contractbeheeroverleg. Bovendien is met vervoerders afgesproken dat plannen ontwikkeld worden om reizigers tegemoet te komen voor de niet gereden ritten a.g.v. de stakingen.
Afgelegde reizigerskilometers per gereden buskilometer Streefwaarde 2018> 2017 Gerealiseerd: het aantal afgelegde reizerskilometers per gereden buskilometer is gestegen van .. naar …
Inzet van zero emissie bussen in de concessie Zuid-Oost obv % tov totaal aantal bussen (100% in 2025) streefwaarde 20% Gerealiseerd; in Zuidoost is het percentage 22%. Ultimo 2021 komt het percentage uit op 48%, zoals contractueel is vastgelegd.
Oorspronkelijk is uitgegaan van een geleidelijke transitie; de vervoerder geeft echter de voorkeur aan een gebundelde instroom van elektrische bussen in de concessie per eind 2020 / begin 2021 gekoppeld aan de uitstroom van 64 stad- en streekbussen die dan te oud worden voor de concessie Zuidoost. Bij de bestuursrapportage zijn de streefwaarden voor 2019 en 2020 hierop aangepast.
Per concessiegebied een jaarplan sociale veiligheid opstellen met normen en eisen. Streefwaarde 3 jaarplannen Gerealiseerd; voor de concessies West-, Oost en Zuidoost-Brabant zijn de jaarplannen opgesteld in maart 2018 en is op basis daarvansubsidie verleend aan de concessiehouders.
Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de uitvoering van de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten:
Aantal projecten voorzien van cofinanciering (subsidieregeling SHK) Streefwaarde bij bestuursrapportage bepaald op 5. zie hierboven
Aantal projecten gerealiseerd door derden (subsidieregeling SHK) Streefwaarde 6 zie hierboven
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Vernieuwing OV: streefwaarde aantal projecten voorzien van cofinanciering 3 / Gerealiseerd: 7 projecten in 2018 voorzien van cofinanciering (Bravoflex in Helmond, Roosendaal en Eindhoven, Amber (provincie), deelautoproject Oisterwijk en Beamrz in Strijp-S Eindhoven en Paleiskwartier 's-Hertogenbosch).
streefwaarde aantal projecten in uitvoering door derden 3 Gerealiseerd: 7, Bravoflex in Moerdijk en 6 van de bovenstaande pilots (muv Paleiskwartier 's-Hertogenbosch) zijn in 2018 uitgevoerd of opgestart

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten 92.076 97.668 92.599 78.023 14.576
Baten 76.672 86.056 88.043 73.961 14.082

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Binnen de productgroep 05.02 is er sprake van een onderbesteding van € 13,2 mln op een budget van € 92,6 mln, zijnde 14,2%. Rekening houdend met de afwikkelingsverschillen is de onderuitputting € 4,6 mln (5,0%). De positieve afwikkelingsverschillen veroorzaken dus bijna 10% van de gerealiseerde totale onderbesteding. Daarvan is reeds € 3,5 mln (3,8%) aangekondigd bij de bestuursrapportage.

Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
OV-concessies inclusief kleinschalige mobiliteitsoplossingen 4.759
Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten -323
Afwikkelingsverschillen 9.975
Overig 165
Totaal afwijking lasten 14.576

OV-concessies inclusief kleinschalige mobiliteitsoplossingen
Op een budget van € 91 mln is er sprake van een onderbesteding van bijna € 4,8 mln. Dit komt door de doorrekening van de korting vanwege de stakingsdagen medio 2018 in de OV-concessies (€ 1,4 mln). Aan de Staten is toegezegd dit bedrag opnieuw in te zetten voor de verbetering van het OV in Brabant op basis van concrete voorstellen. Daarnaast is de vastgestelde indexatie lager uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat (€ 1 mln). De middelen zijn nu nog hoofdzakelijk gekoppeld aan de voormalige doeluitkering. In de loop van 2019 zal deze doeluitkering volledig zijn afgebouwd en zijn de uitgaven voor OV als wettelijk basistaak autonoom op de begroting geraamd.

Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten
Op basis van de vastgestelde ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten is er een specifieke subsidieregeling. De subsidie voor de aanpassing van het busstation in Tilburg is eerder verleend en veroorzaakt de overschrijding. De dekking is afkomstig uit de reserve en wordt hiermee eerder aangewend.

Afwikkelingsverschillen
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de afwijkingen worden de afwikkelingsverschillen op balansverplichtingen in een apart product gepresenteerd. Het gaat hier om verschillen als gevolg van subsidievaststellingen voor (incidentele) projecten die geen deel (meer) uitmaken van een lopend uitvoeringsprogramma. Bij de bestuursrapportage is reeds een positief verschil van € 3,5 mln aangekondigd. In december heeft nog juist een afrekening plaatsgevonden van projecten met een afwikkelingsverschil van € 6,4 mln. De middelen vallen via de doeluitkering BDU terug in de reserve en worden op basis van voorstellen ingezet voor het verbeteren van de bereikbaarheid in Brabant.

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Bijdrage BDU Rijk -15.088
Bijdragen derden OV concessie 1.008
Overig -2
Totaal afwijking baten -14.082

Bijdrage BDU Rijk
Specifieke rijksuitkering is in 2016 afgeschaft en omgezet naar een algemene uitkering via het provinciefonds. In interprovinciaal verband is de afspraak gemaakt om het saldo van de doeluitkering af te bouwen via uitgaven voor OV-concessies, hetgeen medio 2019 het geval zal zijn. Het verschil in de baten wordt veroorzaakt door de onder de lasten toegelichte onderuitputting op OV concessies van ongeveer €5 mln en afwikkelingsverschillen € 9 mln.

Bijdragen derden OV concessie
Er is een extra bijdrage van ruim € 0,5 mln ontvangen van de gemeente Tilburg als bijdrage in de meerkosten van de OV-concessie door het realisatieproject van de aanpassing van het busstation. Daarnaast zijn er inkomsten gerealiseerd uit een aanvullende bijdrage voor het uitvoeren van een pilot voor de lijn Breda – Efteling.

05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
De provincie is verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en daarom houdt de provincie de beschikbaarheid van het provinciale wegennet in stand door:

 • het onderhouden en beheren van provinciale infrastructuur,
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale wegen en fietspaden,
 • het oplossen van kleine knelpunten in het regionale wegennet
 • het verzorgen van gladheidsbestrijding en incident-management
 • het op orde hebben en houden van mobiliteits-, verkeers- en assetmanagementdata.

In totaal bestaat de provinciale infrastructuur o.a. uit circa 550 km aan wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en duikers). Voor de uitvoering van het dagelijks beheer en de gladheidsbestrijding beschikt de provincie over een vijftal steunpunten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Indicator Is de prestatie in 2018 gerealiseerd?
Doelstelling
Prestaties
Provinciaal Verkeers en VervoersPlan
Formuleren van beleidsprestaties voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur op basis van vastgesteld beleid kwaliteitsnota en evaluaties van pilots Eurorap. streefwaarde 1e helft 2018 Gerealiseerd, obv PS-besluit (PS 18/18)
Uitvoering projecten planmatig onderhoud (aantal km uitgevoerd groot onderhoud en vervanging). streefwaarde > 30 km per jaar Gerealiseerd: in totaliteit hebben we in 2018 op 49 km provinciale wegen groot onderhoud uitgevoerd.
Gebruik van recycled materiaal (asfalt en beton) bij onderhoudswerkzaamheden. streefwaarde > 50% Deels gerealiseerd: we schrijven aan de markt voor om in hun aanbieding aantoonbaar 50% hergebruik van beton en/of asfalt toe te passen.
Dit doen we pas sinds medio 2018 en hebben nog geen realisatieprojecten hierop kunnen beoordelen, anders dan tijdens de aanbestedingsfase.
Aantal innovatieve initiatieven of projecten. Streefwaarde 3 Gerealiseerd; 3 projecten zijn gerealiseerd of opgestart. Twee projecten uitgevoerd in het kader van asfalt innovatie: proefvak N268 tussen Oud- Gastel Meir tunnel – Rotonde Dinteloordse (uitgevoerd mbt bevorderen geluidsreductie) en proefvak N625 kom Maren Kessel (zes proefvakken aangelegd waarbij is gevarieerd met percentages hergebruikt materiaal in combinatie met een lage temperatuur om het asfalt te produceren). Een derde project is in voorbereiding en heeft betrekking op openbare verlichting: samen met een marktpartij is een pilot project gestart om te bezien of het inkopen van licht als dienst voor de marktpartij interessant kan zijn én het voor de provincie mogelijk is om sneller de klimaatdoelstellingen te halen mbt energiebesparing.
Percentage LED openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Streefwaarde pm % De projectvoorbereiding is gestart en gericht op realisatie in 2020 conform planning. De marktverkenning en inkoopstrategie zijn bepaald waarin MKB een prominente rol krijgt.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begr. na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018
Lasten 69.843 74.327 85.609 89.821 -4.213
Baten 17.807 17.601 20.722 20.467 255

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Bij productgroep 05.03 is er sprake van een onderbesteding van bijna € 0,8 mln ten opzichte van een totaalbudget van € 85,6 mln (0,9%). Vanwege de constatering van bodemverontreiniging door zoutopslag bij een aantal steunpunten zijn we verplicht een voorziening te treffen voor de saneringskosten. Op basis van vervolgonderzoeken is de omvang van de voorziening vastgesteld op € 6 mln. De toevoeging aan de voorziening leidt tot een aanvullende last binnen productgroep 05.03 en daarmee komt de uiteindelijke realisatie 4,2 mln hoger uit (4,9%). De voorziening wordt getroffen ten laste van de algemene risico reserve en beïnvloed daarmee niet het jaarrekeningresultaat.

Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Wegenoverdracht 514
PPS-A59 77
Beheer en onderhoud incl. gladheidsbestrijding 210
Toevoeging voorziening sanering steunpunten -5.012
Overig -2
Totaal afwijking lasten -4.213

Wegenoverdracht
De overdracht van het wegvak N285 aan Breda heeft door vertraging in de besluitvorming bij de gemeente niet plaatsgevonden. De middelen blijven beschikbaar voor de overdracht in 2019.

PPS-A59
De afwijking heeft te maken met de administratieve afwikkeling van de transitorische post PPS-A59.

Beheer en onderhoud incl. gladheidsbestrijding
De realisatie van de onderhoudsbegroting inclusief de kosten van gladheidsbestrijding valt in 2018 totaal € 210.000 lager uit dan geraamd (1,7%).
De kosten van de gladheidsbestrijding zijn ongeveer € 393.000 hoger uitgevallen. De belangrijkste oorzaak is het relatief hoge aantal acties (curatief en preventief) in het begin van het jaar. Hiervan is reeds melding gemaakt in de bestuursrapportage. De overschrijding is opgevangen binnen de onderhoudsbegroting. De onderbesteding zit met name bij de kosten van elektriciteit (€ 224.000) als gevolg van de teruggave van energiebelasting over een aantal jaren. Door veranderde wetgeving is clustering van openbare verlichting en vri’s in het kader van de energiebelasting toegestaan. We zien ook de eerste signalen van de besparing op het energieverbruik door de toepassing van LED bij alle huidige infraprojecten.
Doordat het vernieuwde Onderhoudsprestatiecontract (OPC) begin 2018 van start is gegaan, is nog niet veelvuldig gebruik gemaakt van de binnen dit contract gereserveerde middelen voor innovatie (± € 0,3 mln).

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Transitorium PPS-A59 -136
Overig -119
Totaal afwijking baten -255

PPS-A59
De afwijking heeft te maken met de administratieve afwikkeling van de transitorische post PPS-A59.

Overig
Op de begroting van het dagelijks onderhoud van de provinciale infrastructuur zijn extra inkomsten gegenereerd. Tegenover minder inkomsten uit werkzaamheden uitgevoerd voor derden (onderhoud (€ 180.000) en gladheidsbestrijding (€ 25.000)) en minder leges voor vergunningen en ontheffingen (€ 50.000) staan extra inkomsten uit huur en pacht van woningen en gronden in provinciaal bezit. De woningen en gronden worden aangekocht door de provincie en zijn in een aantal gevallen (nog) niet nodig in het kader van reconstructie van provinciale wegen.

Toelichting investeringen

Voor de uitvoering van de projecten op de provinciale infrastructuur worden investeringskredieten ter beschikking gesteld. Op basis van wet- en regelgeving moeten dergelijk uitgaven worden gezien als investering en zijn we verplicht de uitgaven te activeren op de balans en vervolgens in een aantal jaren af te schrijven ten laste van de exploitatiebegroting.
Voor het uitvoeren van de taak van groot onderhoud en vervanging van provinciale wegen hebben de Staten een structureel investeringskrediet van € 26 mln per jaar ter beschikking gesteld. Op basis van een planmatige programmaring worden onderhoudsprojecten meerjarig gepland. Soms vraagt de weg om een andere inrichting vanuit verkeersveiligheid, doorstroming of leefbaarheid. Dergelijke reconstructiemaatregelen proberen we zo veel als mogelijk te combineren met de geplande onderhoudswerkzaamheden. Voor de reconstructie van wegen worden separaat middelen ter beschikking gesteld.
Voor de (gecombineerde) werkzaamheden aan de provinciale infrastructuur was in 2018 € 41,35 mln gepland. De realisatie is uitgekomen op € 47,28 mln, een overschrijding van 14%. Een deel van de in totaal goedgekeurde investeringskredieten is vanwege een versnelde uitvoering naar voren gehaald. Een belangrijke oorzaak hiervan hangt samen met de gunstige weersomstandigheden. De ingecalculeerde vertraging op de werkzaamheden als gevolg van de weersomstandigheden heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast constateren we dat aannemers aan de voorkant meer inzicht proberen te krijgen in de planning van de opdrachtgevers. Gedurende de tenderfase denkt de aannemer al na hoe het werk in de tijd kan/moet worden uitgevoerd door afstemming en planning van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een kortere doorlooptijd en minder vertragingen in een project.

Investeringen
Bedragen x € 1.000 Begroting 2018 Begroting 2018 Jaarrek. 2018 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Materieel provinciale wegen 580 660 661 -1
Steunpunten en districtskantoren 4.847 152 120 32
N261 - - 50 -50
Wegen investeringen 66.092 40.553 47.309 -6.756
Komomleidingen 1.497 797 813 -16
73.016 42.162 48.952 -6.790