Lijst van afkortingen

Afkortingenlijst

Terug naar navigatie - Afkortingenlijst

 

A  
a.d.h.v. aan de hand van
a.g.v. als gevolg van
AFC NP Agrofood-cluster Nieuw Prinsenland
AHC Aandeelhouderscommissie 
AKV Akademie voor Kunst en Vormgeving
ALM  Asset liability management
AML Advanced Manufacturing Logistics
ANBI Algemeen nut beogende instelling
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
AR Algemene reserve
arhi (Wet) algemene regels herindeling
art. artikel
ATV Adviesteam transitie Veehouderij
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVP Afrikaanse Varkens Pest
   
B  
B5 Breda Eindhoven Helmond 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben zich verenigd in Brabantstad
BBMA Brabant Brede Model Aanpak
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
bc business case
BCTN Container terminal netwerk
BDU Brede doeluitkering verkeer en vervoer
BEA Brabantse energie agenda
BFB Breedbandfonds Brabant
BHD Brabantse Health Deal
BIBOB Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIC Brainport Industries Campus
BIFN Brabantse investeringsfondsen nieuwbouwwoningen
bijv. bijvoorbeeld
BIZ Bedrijven investeringszone
BKKC Brabants kenniscentrum kunst en cultuur
blz. bladzijde
BMF Brabantse Milieu Federatie
BMX Bicycle Motocross
BNA Brinport nationale actieagenda
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BOF Brabant Outcomes Fund
BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BO-MIRT
Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BOOG BOdemOntwikkelGroep
BPA Business park Aviolanda
BPG Brabants Particulier Grondbezit
BPO Brabants Platform Omgevingsrecht
Brabant C Investeringsfonds voor cultuur en design. Brabant C investeert in projecten van (inter)nationaal niveau om de aantrekkingskracht van de provincie te vergroten.
Brabantstad BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant.
Brainport Brainport, Europese toptechnologieregio van formaat, omvat Zuidoost-Brabant en is de spil van een netwerk dat zich over Zuidoost-Nederland en de landsgrenzen uitstrekt. Kern is de regio Eindhoven
BRAM BRAbant Mobiel
BRAVO Brabant Vervoert Ons, Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in Brabant. 
Bravoflex Vraaggestuurde Bus in Helmond 
B-Riders B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets pakken naar hun werk.
Bros
Brabantse omgevingsscan
BrUG Brabant uitnodigend Groen
BUAS
Breda university of Applied Sciences
BTW
Belasting Toegevoegde Waarde
Burap Bestuursrapportage
BV Besloten Vennootschap
bv. bijvoorbeeld
BVVP Brabants Verkeers Veiligheids Plan
BVL Brababts VerkeersveiligheidsLabel
BVG Brabantse verkoop garantie
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZV Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij
BZW Brabant Zeeuwse werkgeversvereniging
   
C  
c.a. cum annexis
c.q. casu quo (als dat geval zich voordoet)
ca. circa
CAD Connected Automated Driving
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBL Cross Border Lease
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CdK Commissaris van de Koning
CE Circulaire economie
CEF Connecting Europe Facility
CHV Cooperatieve handelsvereniging
CO2 Koolstofdioxide
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CS
Centraal station
CSV Claim Staat Vennootschap
CTO Centrum topsport en onderwijs
Cubiss Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich bezig houden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren
CV  Commanditaire vennootschap
CWF Creativity World Forum
   
D  
d.d. van de datum
d.m.v. door middel van
d.w.z. dat wil zeggen
DC Distributie centrum
DC Districts of Creativity
DCMC Dutch Composites Maintenance Centre
DDW Dutch Design Week
DHZ Deltaplan Hoge zandgronden Zoet water
DLG Dienst Landelijk Gebied (DLG) was tot 1 maart 2015 een Nederlands overheidsorgaan, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken. De dienst was het grondbedrijf van de overheid in het landelijk gebied. De organisatievorm was een agentschap met vestigingen in het gehele land. DLG had als opdracht bij te dragen aan het realiseren van samenhang in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dat deed ze in projecten voor bestuurlijke opdrachtgevers van alle overheden: provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten. Het grootste deel van de taken is met ingang van 1 maart 2015 overgegaan naar de provincies. Een kleiner deel ging over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
DU Decentralisatieuitkering van het rijk
DUA dynamische uitvoeringsagenda
   
E  
e.a. En andere
e.d. en dergelijke
e.v. en verder
e.v.  en verder
EC Europese Commissie
ECB Europese Centrale Bank
ECN Energie Centrum Nederland
EER Europese Economische Ruimte
EFRO Europees fonds voor regionale ontwikkeling
EFSI Europees Fonds voor Strategische Investeringen
EHS Ecologische Hoofdstructuur
EIB Europse investeringsbank
EIF Europees investeringsfonds
EIP European Innnovation Partnerships
EK Europese kampioenschappen
EMU Economische en Monetaire Unie
ENSP Equity and New Special Products
enz. enzovoort 
EPC Elektrotechnisch prestatie contract
ERAC European and Regional Affairs Consultants
ESIW European Social Invention Week
etc. enzovoort (afkorting van et cetera)
EU Europese Unie
Euribor Euro Interbank Offered Rate
e.v. en verder
EV  Externe Veiligheid
EVS30 Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS 30)
EVZ Ecologische verbindingszones
excl. exclusief
   
F  
F35 straaljager Lockheed Martin F35 Lightning II
FES Fonds economische structuurversterking
FG Functionaris Gegevensbescherming
FIDO Wet financiering decentrale overheden
fte full time equivalent 
   
G  
GCC Green chemistry campus
Gemert Noord-OM Randweg die de schakel vormt tussen de Boekelseweg (N605) en de N272 die ten zuidoosten van Gemert loopt.
GenX GenX is een technologie die sinds in 2005 in de Verenigde Staten en sinds 2012 in Nederland door het van DuPont afgesplitste chemische bedrijf Chemours in Dordrecht gebruikt wordt bij het produceren van fluorhoudende polymeren, zoals polytetrafluoretheen (PTFE; merknaam Teflon). Deze stoffen worden onder andere gebruikt voor het vervaardigen van anti-aanbaklagen van pannen en voor allerlei hittebestendige coatings. De stoffen die met deze methode geproduceerd worden dienen ter vervanging van perfluoroctaanzuur (PFOA), dat in diskrediet gekomen is wegens carcinogene en reprotoxische effecten. Met de GenX-technologie komen ook chemische giftige afvalstoffen vrij
GGA Gebieds Gerichte Aanpak
GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GOB Groen Ontwikkelfonds Brabant
GOL Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
GR Gemeenschappelijke regeling
GS Gedeputeerde Staten
GWW Grond- weg- en waterbouw
   
H  
ha Hectare
HAC Hoor- en advies commissie
HAS HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo
HbM Havenbedrijf Moerdijk
HbR Havenbedrijf Rotterdam
HBO Hoger Beroeps Onderwijs
HNP Huis van de Nederlandse provincies
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HTSM Hightech systemen en materialen
http Hypertext transfer protocol
   
I  
IBP Inter Bestuurlijk Programma
I&M Ministerie van infrastructuur en milieu
i.c. in casu
i.h.k.v. in het kader van
i.o.    in oprichting
i.r.t. in relatie tot
i.s.m. in samenwerking met
i.v.m. in verband met
IBT Interbestuurlijk Toezicht
IC InterCity
ICT Informatie en communicatie technologie
IFB Innovatiefonds Brabant
IMEC toonaangevend onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie
incl. inclusief
ING Internationale Nederlanden Groep
INPA Huis van de Nederlandse provincies
Interreg Interreg is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling
IPB Internationaliserings plan Brabant
IPO Interprovinciaal Overleg
IRM
Integraal Rivier management
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
it Informatie technologie
ITHACA Nine regions from the EU share experiences and good practices on smart health and care innovation, to improve active and healthy ageing of the population.
ITS Intelligent Transport Systems
IVN IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt.
IVRI Intelligente verkeersregelinstallatie
Ministerie IenW Infrastructuur en Waterstad
   
J  
JADS Jheronimus Academy of Data Science
jl. jongstleden
   
K  
Karakus De Commissie Karakus maakt een kritische en onafhankelijke analyse van de verstedelijkingsopgave van Brabant en hierbij adviseren over het provinciale verstedelijkingsbeleid. De commissie bestaat naast voorzitter Hamit Karakus uit Bart Krol, Yvonne van Mierlo, Co Verdaas, Judith Lekkerkerker, Damo Holt, Evert Meijers, Mark van Twist en Gerben van Dijk.
KIC KIC InnoEnergy SE is a European company fostering the integration of education, technology, business and entrepreneurship and strengthening the culture of innovation. Our vision is to become the leading engine of innovation in the field of sustainable energy
km kilometer
KOPI Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur
KPI Kritieke prestatie indicator
KRW De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is.
KvK Kamer van koophandel
KVL Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk
KW1C Koning Willem I College
   
L  
LAB Logistieke Agenda Brabant
LCB Logistics Community Brabant
LED Licht Emitterende Diode
LIB Landbouw Innovatie Bureau
LOF LeisureOntwikkelFonds
LOG Landbouw OntwikkelingsGebied
LPM Logistiek park Moerdijk
LS&H Life Science and Health
LVO Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
   
M  
m.a.w.  met andere woorden
m.b.t. met betrekking tot
m.e.r. Milieu Effect Rapportage
m.i.v. met ingang van 
m.u.v. met uitzondering van
m3 kubieke meter
mabib Maatschappij voor breedband in Brabant
MAS middelbare agrarische school
MBO Middelbaar beroepsonderwijs
MCA Multimodaal coördinatie en adviescentrum
MER Milieu Effect Rapportage
MICE Meetings Incentives Conventions Exhibitions
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport   
MIT MKB Innovatiestimulering Topsectoren
MKB Midden- en kleinbedrijf
mln miljoen
MOB-complex Complex van militaire gebouwen met bijbehorende infrastructuur
MOLO Milieu-overleg lokale overheden
MoU Memorandum of Understanding
MRB Motorrijtuigenbelasting
MVI Maatschappelijk verantwoord inkopen
MW Mega Watt
   
N  
n.t.b. nog te bepalen
n.v.t. niet van toepassing
N2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
Natura2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
NB Nota bene
NBM NoordBrabants Museum
NIA Nederlands Investerings Agentschap
NHTV Nationale Hogeschoool voor Toerisme en Verkeer
NK Nederlandse Kampioenschappen
NNB Natuur Netwerk Brabant
NOC*NSF Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF).
NOM Nul op de meter
NSF Nederlandse Sport Federatie
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NV Naamloze vennootschap
n.v.t. niet van toepassing
NWB Nederlandse Waterschapsbank
   
O  
o.a. onder andere
o.b.v. op basis van
o.g.v. op grond van 
OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord
ODZOB Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant
OKB Organisatie kostenbudget
OLSP Oss Life Science Park
OM   Openbaar Ministerie
OMWB Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
OPC Onderhouds prestatie contract
OP-Zuid Operationeel Programma Zuid /gezamenlijk subsidieprogramma van Zeeland, Limburg en Noord-Brabant voor activiteiten die degefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ORO Omgevingsrecht omgevingsdiensten
ORR Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte
OTB Ontwerp Tracé Besluit
OV Openbaar vervoer
   
P  
P&C Planning en control
p.m. pro memorie
PAS Programmatische aanpak stikstof
PHS Programma hoogfrequent spoor
PBC Prins Bernhard Cultuurfonds
PIB Program for International Business
PIP Provinciaal inpassingsplan
PJ Peta joule
PLMA Private Label Manufacturers Association
PMWP Provinciaal Milieu- en Waterplan
PMV Provinciale milieuverordening
PNB Provincie Noord-Brabant
PoC Proof of concept
PON Het PON is een instituut dat toepasbare kennis heeft en geeft op het sociale en culturele domein
POP3 Platteland Ontwikkelings Programma
POV ProducentenOrganisatie Varkenshouderij
PPS publiek private samenwerking  
PR Public Relations
PS Provinciale Staten
PWC Price Waterhouse Coopers
PWP Provinciaal Water Plan
PZEM Provinciale Zeeuwsw Elektriciteits Maatschappij
   
R  
R&D Research and development
rav Regeling ammoniak en veehouderij
RBV Regeling beëindiging veehouderijen
RDW Rijksdienst voor het wegverkeer
REAP Regionaal Economische Actie Programma
REOS Ruimtelijke Economische Ontwikkel Strategie
resp. respectievelijk
Rewin Regionale ontwikkelingsmaatschappij West Brabant
RIEC Regionaal informatie- en expertisecentrum (aan pak georganiseerde criminaliteit)
RIN Risico index natuurbranden
RIS3 Regionale Innovatie Strategie door Slimme Specialisatie 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROC Regionaal opleidingscentrum
RRO Regionale ruimtelijke overleggen
RTO Regionaal centrum topsport en onderwijs
RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RUP Regionaal uitvoeringsprogramma
RvC Raad van commissarissen
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RvR Ruimte voor ruimte
RVV Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RvT Raad van Toezicht
RWE Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerks Aktiengesellschaft
RWS Rijks Waterstaat
RWZI RioolWaterZuiveringsInstallatie
   
S  
SBMK Stichting Beheer Museum Kwartier
SCB Systeemgerichte contractbeheersing
SDE Stimulering van duurzame energie
SDG sustainable development goals
SIF Spaar en investeringsfonds wegeninfrastructuur
SiSa Single information Single audit
SmartwayZ.nl Onder de vlag van SmartwayZ.NL (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.
SNL Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer
SOBB Sloop overtollige bebouwing buitengebied
SOK SamenwerkingsOvereenKomst
SPODO spoorse doorsnijdingen
SPV Special Purpose Vehicle (opgericht bedrijf om in verband met verkoop Essent verplichtingen af te handelen)
SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SRV Service en calamiteitencontract
SSIB Samen sterk In Brabant
Stika Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten
STUW Stimulering Uitvoering Water (Vervolg op de tweede bestuursovereenkomst met de Waterschappen)
SUN Sanering Urgentiegebieden Noord-Brabant
   
T  
t.a.v. ter attentie van
t.b.v. ten behoeve van
t.o.v. ten opzichte van
t/m tot en met
Taskforce BZ Taskforce Brabant Zeeland
tacrav Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij
TBO Terrein beherende organisatie
TC treasury-committee
TEN-T Trans Europese Netwerken Transport
TK Tweede Kamer
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek
TOM Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij
TOMi Therapie op maat instituut
TU/E Technische Universiteit Eindhoven
TWM Tilburgse Waterleiding Maatschappij
   
U  
UBA Uitvoeringsagenda Brabantse agrofood
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)
UVW Unie Van waterschappen
   
V  
V&J Veiligheid en Justitie
VAB Vrijkomende agrarische bebouwing
VB Visit Brabant
VBG Vereniging van Brabantse Gemeenten
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VEWIN Werininging van drinkWaterbedrijven in Nederland
VGO Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VIV Verplaatsing Intensieve Veehouderij
vm voormalige
VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB vennootschapsbelasting
VRI Verkeersregelinstallatie
VRN Voortgangsrapportage natuur
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
VTE Vrije tijds economie
VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
VWS Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
   
W  
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WFZ Waarborgfonds voor de zorgsector
WGA Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten
WK Wereldkampioenschappen
WKO Warmte-koude opslag
Wm Wet Milieubeheer
Wnb Wet natuurbescherming
WNT Wet Normering Topinkomens
WO II 2e wereldoorlog
WS Waterschap
WUR Wageningen University en Research
WvW wegenverkeerswet
WW Werkloosheidswet
   
X  
XTC Stof met een entactogene en stimulerende werking.
   
Z  
ZLM Zeeuwse Landbouw Maatschappij
ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
ZRK Zuidelijke Rekenkamer