Afgelopen jaar is op basis van de uitvoeringsagenda Sociale Veerkracht 2018/2019 verder gewerkt aan de uitvoering van het programma.

In 2018 is de community Stérk Brabant verder doorontwikkeld:

  • Inspelend op behoefte aan zichtbaarheid van initiatieven, is op de website van Stérk Brabant in april 2018 een plattegrond van Brabant geplaatst waarop de initiatieven geplaatst zijn, met beknopte informatie en contactgegevens. Dit is de Initiatievenkaart. Deze kaart blijft in ontwikkeling. 
  • Door het sterk groeiend aantal initiatieven groeide bij Stérk Brabant de behoefte aan een systeem dat initiatieven in staat stelt zelf nieuwe connecties of beschikbare ondersteuning te vinden. Daarvoor is in mei 2018 een digitale community gestart. Initiatieven en ondersteunende organisaties kunnen hiervan lid worden en gebruik maken van het “vraag en aanbod forum”, een kennisbank die nog in ontwikkeling is, etc. 
  • Door de sterke groei van initiatieven was er ook behoefte aan focus op de opgave. Hiertoe is samen met het PON een nieuw afwegingskader ontwikkeld om initiatieven gericht te kunnen selecteren passend in de werkzame bestanddelen van het programma. Dit nieuwe afwegingskader is in het najaar van 2018 geïmplementeerd. Per kwartaal wordt een analyse opgesteld die inzicht geeft in de ontwikkeling en het gebruik van de ondersteuning vanuit Sterk Brabant.

In 2018 is een ‘menukaart voor impactmonitoring’ ontwikkeld die we aanbieden aan initiatieven. Met impactmonitoring kunnen initiatieven beter aantonen welke maatschappelijke waarde ze realiseren. Op de menukaart staan onder andere:

  • Serie workshops waarin initiatieven onder begeleiding tot een impactplan komen. In het tweede kwartaal van 2018 is de eerste serie gestart met 7 initiatieven. In het najaar 2018 heeft nog een tweede serie workshops met 6 initiatieven plaatsgevonden. 
  • QuickScan: een oefening voor de initiatieven om te leren meten. Hierin krijgen de initiatieven begeleiding bij het beantwoorden van vragen als ‘wat heb je al aan data en wat kan je hier al uit afleiden?’
  • Impactspel: een spel dat geïnteresseerden bekend maakt met de denkwijze en meerwaarde van impactmeten en een workshop voor een korte kennismaking.

Begin 2018 is de verkenning Brabantse betekeniseconomie opgeleverd. Eén van de adviezen uit de verkenning is om doorgroeikapitaal te realiseren voor sociale ondernemers. In navolging van dit advies is eind 2018 gestart met de pilot Brabant Outcomes Fund (BOF). Deze methode van financieren richt zich op een nieuwe financieringswijze, die niet alleen financieel succes waardeert, maar juist in combinatie met maatschappelijke impact en duurzame resultaten. De pilot is gestart met een uitvraag naar initiatieven. Inmiddels hebben 82 initiatieven zich aangemeld. Daarnaast is gebouwd aan een netwerk met maatschappelijke financiers om het fonds mede vorm te geven.

Vanuit het programma Sociale Veerkracht werken we samen met andere programma’s in crossovers. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het programma Sociale Innovatie Energie en Enpuls B.V. In 2018 is gestart met de inrichting van de Pilot Energietransitie voor Brabanders met een smalle beurs, die bestaat uit een Community of Practice in aansluiting op pilotprojecten van en binnen gemeenten.