Het programma richt zich op het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland via het aanpakken van de belangrijkste knelpunten. Het betreft een langjarig programma waarvan de concrete resultaten op het gebied van infrastructuur in de komende jaren zichtbaar worden. In 2018 is een aantal cruciale beslissingen in een goed tempo gerealiseerd. Zo is in de aanpak van de A58, het vaststellen van het ontwerptracébesluit in de eerste helft van 2019 voorbereid en is de startbeslissing genomen voor een MIRT-verkenning op het middenstuk A58 Tilburg-Breda. Met de minister van Infrastructuur en Waterstaat is het voorkeursalternatief A67 vastgesteld inclusief een no-regret maatregelenpakket voor de korte termijn en monitoringsafspraken voor de lange termijn. Provinciale Staten hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten vastgesteld. We voeren een onderzoek uit naar de randweg A2/A50.
Beter Benutten Vervolg is afgerond en de werkwijze is geland in het programma met als voorbeeld het bereikbaarheidspakket voor het Bedrijventerrein De Run in Veldhoven.
Steeds vaker combineren we infrastructurele maatregelen met Smart Mobility toepassingen om reizigers en de logistieke sector slimmer en efficiënter gebruik te laten maken van het beschikbare netwerk:

1. Connected Automated Driving (CAD):

Voor MobilitymoveZ.NL zijn 6 intentie overeenkomsten getekend die naar projectvoorstellen voor proeven met slimme mobiliteitsoplossingen worden uitgewerkt. Een deel zal in 2019 worden gerealiseerd. Ruim 200 intelligente verkeersregelinstallaties (I-VRI’s) Talking Traffic zijn besteld en worden voor medio 2019 geplaatst langs provinciale wegen en in B5-steden. In 2019 kunnen diverse toepassingen worden uitgerold zoals prioritering hulpdiensten en time to green. Vanwege het innovatieve karakter en daarmee samenhangende ontwikkeling van de iVRI’s is er lichte vertraging opgelopen.

2. Smart Logistics:

Voor een slimme en duurzame ontwikkeling van de logistieke sector hebben we:

  • proeven uitgevoerd van met elkaar communicerende vrachtwagens door het verkeer tijdens de experience week Talking Trucks,
  • is de aanbesteding afgerond voor de 1e bandenspanningsmeter (N279) ihkv verkeerveiligheid en duurzaamheid,
  • hebben we een onderzoek uitgevoerd over prioritering van vrachtverkeer met belangrijke lessen voor o.a. toepassing tijdens de ombouw van de N279.

3. Mobility as a Service:

Via Mobility Lab hebben samen met de verkeersonderneming Rotterdam 12 start-ups hun idee kunnen testen in de praktijk. De meerderheid van de start-ups heeft een investeerder gevonden voor doorontwikkeling van het product. Voorbeelden zijn Amber Mobility (elektrische deelauto) en Wijpark voor het gebruik van parkeerplaatsen bij bedrijven buiten kantooruren via een app.
In Mobility Market op de A2 Eindhoven – Weert als onderdeel van het no-regret maatregelenpakket is een prestatiecontract gesloten met een marktpartij die mobiliteitsdiensten aanbiedt gericht op minder reizigers in de spits en afname van CO2-uitstoot. De komende tijd zorgen we met de uitbreiding van fiets- en OV-voorzieningen in het gebied voor een verdere optimalisatie van de mobiliteitsdienst. Tenslotte zijn we in 2018 gestart met een verkenning of het concept ook in andere deelopgaven goed inzetbaar is.

Verkeersmanagement

Samen met B5-steden en Rijkswaterstaat voert de Verkeerscentrale Zuid-Nederland regelscenario’s voor ons uit. Ook hebben we de regionale verkeerskundige teams in alle regio’s aan de slag.