In 2018 is op basis van het uitvoeringsprogramma Cultuur verder tot uitvoering gebracht:

Cultuureducatie vormt de basis voor een goed opgeleide bevolking die zich staande kan houden in de 21e eeuwse samenleving. Daarom is ook in 2018 verder ingezet op de versterking hiervan. Zo zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een pilot met PABO’s die in 2019 wordt uitgevoerd en zijn het afgelopen jaar weer 2 gemeenten aangesloten bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, waarmee het totaal nu op 47 deelnemende gemeenten komt.

Ook is in 2018 voor het eerst een regeling talentenhub opengesteld waarmee we talentontwikkeling in Brabant stimuleren. Hiermee zijn in 2018 6 talentenhubs ondersteund: visuele kunsten, beeldende kunst, muziek, theater/dans/circus, film/AV en letteren. Deze ondersteuning zetten we door in 2019.

In deze bestuursperiode is met de omslag naar meerjarige toekenningen een basis gelegd voor een solide culturele infrastructuur. Wij ondersteunen nu 60 culturele instellingen (waarvan 19 amateurinstellingen) meerjarig in de periode 2017-2020. 

In 2018 zijn bkkc en Kunstbalie gefuseerd tot Kunstloc Brabant. Hiermee een logische koppeling tussen (de ondersteuning van) amateurkunst en professionele kunsten gerealiseerd. Ook dit zorgt voor een verdere versteviging van onze culturele infrastructuur.

Verder hebben we in 2018, naast de ondersteuning van philharmonie zuidnederland,  een arrangeur aangesteld om in 2018 en 2019 de symfonische muziekvoorziening te verbreden en te vernieuwen. Eind 2018 zijn de eerste resultaten hiervan gepresenteerd (http://publicaties.brabant.nl/arrangeur/)

In 2018 heeft de provincie samen met Brabantstad het regioprofiel Cultuur  ‘Brabantstad maakt het’ opgesteld en aangeleverd aan de minister van OCW ter voorbereiding op de nieuwe kunstplanperiode  2021-2024. In het regioprofiel zijn thema’s benoemd zoals talentontwikkeling, internationalisering, publieksbereik, cultuureducatie, harmonisatie van regelingen en onderzoek, waar de komende periode in samenwerking met gemeenten (BrabantStad èn overigen) en partners uit het cultuurveld op wordt ingezet. 

Op basis van de in 2018 uitgevoerde evaluatie zijn bij de PPN 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor Brabant C. Met Brabant C ondersteunen we (internationaal) toonaangevende projecten. Hiermee kan Brabant C zich in 2019 en verder doorontwikkelen en als partner verbonden blijven aan (inter)nationaal toonaangevende projecten.

Door Brabant DC is verder gewerkt aan het verbinden van creativiteit aan  maatschappelijke opgaven en is dit jaar gestart met de voorbereidingen van het Creativity World Forum (CWF) dat in 2019 in Brabant plaatsvindt.

De impulsgeldenregeling is onverminderd populair. Afgelopen jaar zijn 33 projecten ondersteund, 18 kennisvouchers t.b.v. coaching op gebied van cultureel ondernemerschap verstrekt, 38 crowdfundingtrajecten gestart en is bijgedragen aan 5 gemeentelijke makersregelingen.

In 2018 zijn we een beweging gestart in een breed netwerk om de ontplooiing van creativiteit bij kinderen, maar ook bij Brabanders in verdere levensfases te stimuleren. Tijdens de Dutch Design Week 2018 is hiertoe door een brede vertegenwoordiging van 50 personen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid de Wet op behoud van Creativiteit ondertekend.

Tot slot is in 2018 voor de eerste keer de cultuurmonitor Waarde van Cultuur uitgebracht. De monitor geeft een goed inzicht in het cultureel, sociaal en economisch kapitaal van de culturele sector in Brabant.