We hebben ons onverminderd ingezet voor de tijdige realisatie van de PAS-herstelmaatregelen. Zo zijn het LIFE+ hoogveenherstelproject Deurnsche Peel en Mariapeel én de natuurherstel- en verdrogingswerkzaamheden in Natura2000 gebied de Groote Peel opgeleverd. In de verschillende PAS-gebieden is grond aangekocht en er is voor een bedrag van ca. € 50 miljoen subsidie verleend aan terreinbeherende organisaties en waterschappen. Met dit geld gaan zij herstelmaatregelen in heideterreinen en graslanden uitvoeren, zoals extra maaien, begrazing met schaapskuddes en plaggen. Voor de uitvoering van de PAS-maatregelen in het Natura2000 gebied Deurnsche Peel en Mariapeel hebben PS op 7 december het Provinciaal Inpassingplan 'PAS Leegveld, Deurne' vastgesteld. Ook is voor dit gebied het onteigeningsbesluit genomen.

Naast verbetering van de biodiversiteit in de natuurgebieden (door o.a. PAS-herstelmaatregelen en het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden) is ook veel geïnvesteerd in de natuur en het landschap buiten de natuurgebieden. Zo zijn we ondernemers gaan helpen om de overstap te maken van traditionele landbouw naar natuurinclusieve landbouw en zijn veel projecten uitgevoerd in het kader van Landschappen van Allure. Ook is er veel belangstelling voor de subsidieregeling voor de inrichting van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. Er is er al voor 73 schoolpleinen subsidie toegezegd.

In de onderstaande overzichtstabel staan de concrete prestaties beschreven. Daaruit blijkt dat vrijwel alle geplande prestaties zijn gerealiseerd.

Daarnaast zijn de nodige andere acties en maatregelen genomen om de biodiversiteit te verbeteren, het Brabantse landschap te behouden en te herstellen en de natuur te verankeren in de samenleving. Hieronder volgt een aantal van deze genomen acties en maatregelen.

Behoud en herstel biodiversiteit:

 • Als provincie zijn we partner geworden in het Interreg-project PARTRIDGE. Het project heeft tot doel om in Europees verband te demonstreren dat hoge biodiversiteitswaarden en landbouw samen kunnen gaan. Eén van de 10 demonstratiegebieden ligt in het Land van Heusden en Altena waar bijna 10 procent van het oppervlak is ingericht met geschikt habitat. Door de genomen maatregelen is er een duidelijke toename van insecten, patrijzen, wintervogels en hazen te zien.
 • Op 7 maart was de openingshandeling die de start markeerde van de nieuwe landelijke Gedragscode Tijdelijke Natuur: een juridisch instrument dat het gemakkelijker maakt om gronden tijdelijk in te richten als natuur. Later kunnen ze dan alsnog worden omgevormd tot bijvoorbeeld bedrijventerrein. Dit is goed voor de biodiversiteit en omgevingskwaliteit en verkleint het risico voor grondeigenaren om ‘last te hebben’ van de natuurbestemming.
 • GS hebben aan de woningbouwcorporaties Thuisvester en Leystromen langlopende gebiedsontheffingen verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Deze nieuwe aanpak zorgt voor minder tijdrovende en dure procedures bij de verlening van ontheffingen én winst voor proactieve en duurzame bescherming van planten- en diersoorten in Brabant.
 • Begin september is onder wilde zwijnen in Belgisch Luxemburg de Afrikaanse Varkenspest (AVP) geconstateerd. Als provincie hebben we de ontwikkelingen rond de AVP op de voet gevolgd, nauw overleg gevoerd met alle betrokken (overheids)organisaties en ons voorbereid op de mogelijkheid van verspreiding van het virus richting Nederland.
 • Op 7 november deed het Europees Hof van Justitie een uitspraak in antwoord op vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis hiervan zal de Raad van State in het voorjaar 2019 uitspraak doen in de beroepen die zijn ingesteld tegen het afgegeven van vergunningen vanuit de Wet natuurbescherming. PS zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten:

 • Met het op 7 februari georganiseerde landschapssymposium is aandacht gevraagd voor de waarde van het Brabantse landschap. Het betrof een coproductie van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en provincie Noord-Brabant. Er waren bijna 300 deelnemers.

Verankering van natuur en landschap in de samenleving:

 • In Brabant zijn ruim 10.000 natuurvrijwilligers actief. Als blijk van waardering en om kennisuitwisseling tussen de vrijwilligers te stimuleren financiert de provincie de jaarlijkse vrijwilligersdag vol met excursies en lezingen. Met ruim 130 deelnemers was de vrijwilligersdag Noord-Brabant op 26 mei een groot succes.
 • Groene initiatieven die zelf €5.000 ophalen met crowdfunding krijgen van de provincie een vergelijkbaar bedrag. En ze kunnen een beroep doen op begeleiding van Voorjebuurt. Hiermee stimuleren we actieve betrokkenheid bij groen en natuur in de eigen leefomgeving. Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling. Vanwege de grote animo is in juni het subsidieplafond verhoogd.
 • In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) worden in 3 gebieden initiatieven genomen om te komen tot een vitaler platteland: Veedichte gebieden, Van Gogh Nationaal Park en Zuidwestelijke Delta.
 • Op 21 juni is bij kasteel Heeswijk het symposium 'Brabant Natuurlijk Toegankelijk' georganiseerd. Daarnaast is er een maquette voor slechtzienden onthuld en een nieuw rolstoelpad geopend. Met dit symposium is extra aandacht gegeven aan het toegankelijk maken van natuurgebieden voor minder validen.
 • In oktober is de nieuwe subsidieregeling voor de verbetering van het leefgebied van de bij opengesteld. Met deze subsidieregeling wil de provincie ecologisch bermbeheer en verbetering van het voedselaanbod voor bijen in agrarische gebieden stimuleren.