Activiteiten en prestaties

De luchtkwaliteit in Brabant wordt gemonitord door het uitvoeren van provinciale meetprojecten, naast het landelijk meetnet van het RIVM en de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Actieplan geluid 2018-2023 is vastgesteld. Met dit plan zal het aantal mensen dat wordt gehinderd door het geluid van provinciale wegen de komende vijf jaar naar verwachting met 31 tot 46 procent afnemen.

Door de uitvoering van saneringen wordt de bodemkwaliteit hersteld en beheerd. De uitvoering verloopt conform de afspraken in het Bodemconvenant. Wm-stortplaatsen worden gaandeweg gesloten waarna de provincie de nazorg uitvoert. Er zijn nu 2 stortplaats waar nazorg plaatsvindt. Gepland is dat er de komende jaren  nog een aantal Wm-stortplaatsen worden gesloten. Het overleg over de planning loopt echter nog steeds. Inzet wordt gepleegd op duurzaam gebruik van de ondergrond en vitale bodem en op het stabiliseren/verlagen van de risicoperceptie externe veiligheid bij de Brabantse burgers. De Brabantse online-kaarten met milieu-informatie worden actueel gehouden. Het verminderen van fosfaat wordt gestimuleerd.

De provincie zet in op het energieneutraal maken van de bebouwde omgeving. De subsidieregeling drugsdumpingen is geëindigd in 2018. We zijn een lobbytraject met IPO en VNG gestart, met als doel het continueren van de subsidieregeling door het rijk. We gebruiken het restant van de oude regeling voor het  compenseren van gedupeerden in 2019.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht wordt door de drie Brabantse omgevingsdiensten uitgevoerd. Het instrumentele beleid VTH is geactualiseerd en bereidt voor op de komst van de omgevingswet. Het onderzoek Staat van het Mandaat, naar efficiency in de werkprocessen van omgevingsdiensten, is opgeleverd en onder de aandacht gebracht van diensten en gemeenten.

Bestuursopdracht Integrale aanpak VTH taken

Uw bestuursopdracht om het VTH-instrumentarium in te zetten voor het bereiken van de provinciale opgaven hebben we actief opgepakt. Naast energie, agrofood, natuur, milieu, water, circulaire economie, klimaat en de pilot intensivering toezicht veehouderijen wordt gekeken of ook andere opgaven taken kunnen opdragen aan omgevingsdiensten. Dit is een jaarlijks terugkerend proces bij de opdrachtvertrekking aan de omgevingsdiensten. Via dialoogsessies wordt een brug geslagen tussen beleidsopgaven en de uitvoering bij de omgevingsdiensten.  De intensivering van het  toezicht veehouderijen is gestart per 1 januari 2018 en duurt 3 jaar. In 2018 zijn samen met 44 gemeenten 1600 toezichtinspecties uitgevoerd.

Naast de naleving van milieuregels wordt ook gekeken naar realisatie van de doelen voor asbest, leegstand, en zorgvuldige veehouderij.

Bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem

We hebben laten onderzoeken wat er voor nodig is om de bodem in Noord-Brabant weer duurzaam gezond te maken. Bewustwording, kennisuitwisseling en andere vormen van samenwerking met agrarisch onderwijs en bedrijfsleven zijn daarbij erg belangrijk. Het intensieve grondgebruik heeft er voor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit, het waterbeheer en de kwaliteit van natte natuurgebieden. Deze ongewenste ontwikkeling willen we een halt toeroepen; vandaar deze eerste verkenning van de mogelijkheden daartoe. In 2018 hebben we de basis gelegd voor de uitvoering hiervan via de volgende activiteiten:

 1. Inventarisatie van de kwaliteit van de bodem in het landelijk gebied;
 2. Ondersteunen van 2 praktijkprojecten vitale bodem;
 3. Aangaan van samenwerking met partijen uit de agrofood-keten.

Mijlpalen 2018

 • Tussentijdse evaluatie PMWP;
 • 2 maatschappelijke opgaven uit de Brabantse Health Deal zijn uitgewerkt: Medicijnresten uit afvalwater en Benutten van kracht uit de wijk om verval in de wijk te voorkomen;
 • Binnen de Brabantse Health Deal zijn de toolkit Preventie in de wijk en de Brabantse omgevingsscan (Bros) ontwikkeld;
 • De kaarten over de Brabantse natuur- en landbouwbodem en begeleidende rapportages zijn gereed;
 • Lectoraat Bodem bij de HAS hogeschool is ingesteld;
 • Het Actieplan geluid 2018-2023 is vastgesteld; https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/milieu/geluidshinder/omgevingslawaai
 • Ondergrondmodel H3O-De Kempen opgeleverd;
 • Subsidie verstrekt aan 3 initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening;
 • Vanuit de maatschappij zijn met ondersteuning van de provincie zes projecten/initiatieven gestart die bijdragen aan de doelen uit het PMWP zoals: Vital zone, Schoolpleinen van de Toekomst, Tiny Forests, vermindering medicijnresten uit afvalwater;
 • Instrumenteel VTH –beleidskader is vastgesteld;
 • Subsidie Intensivering Toezicht in het Buitengebied is toegekend op basis van een gezamenlijk plan van aanpak van alle terrein beherende organisaties en het SSIB.