In 2018 is de omlegging van een energie-neutraal N69 aanbesteed en met de overeenkomst van het maatregelenpakket met gemeente Valkenswaard zijn alle onderdelen uit het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 geregeld.
Door Provinciale Staten is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel – Asten vastgesteld, waarmee een robuuste en slimme toekomstbestendige oplossing gerealiseerd kan worden om de regio te ontsluiten.

In een aantal gevallen is de provincie ook nauw betrokken bij Rijksinfraprojecten.
Mede door lobby en bijdrage van de provincie is met het Rijk de afspraak gemaakt dat het Hooipolder Plusplan eerder dan oorspronkelijk gepland al in 2026 opgeleverd kan worden. Het Hooipolder-Plusplan bestaat totaal uit zes samenhangende maatregelen die de doorstroming op het knooppunt verbeteren en het sluipverkeer in de omliggende dorpen sterk vermindert. De uitwerking van een plan van de regio voor het onderliggende wegennet vraagt meer tijd en komt in 1e helft 2019.

Rijk en regio hebben ingestemd met een verbeterd voorkeursalternatief voor de N65 met een gedeeltelijke verdiepte ligging, extra capaciteit door de aanleg van onder andere twee ongelijkvloerse kruisingen en een fietstunnel. Samen met de partners streven we naar het snelst mogelijk scenario van realisatie, bedoeld om een samenloop met uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor bij Vught te voorkomen en de meest geschikte uitvoeringsorganisatie hiervoor.