Mijlpalen 2018

  • Over het onderwerp Smart Data binnen het innovatieprogramma High Tech Systemen en Materialen hebben uw Staten besluit Ontwerpbesluit 63/18 B geaccordeerd, aangaande de twee actielijnen datacompetentie en datadelen en
  • start van de twee projecten Data Value Center Smart Industry en Realisatie testomgeving Digitale Fabrieken. 
  • Over de cross-over High Tech/Agrofood is een Statenmededeling, december 2018 verschenen. In 2019 wordt de uitwerking van deze cross-over voorgelegd aan Provinciale Staten op basis van nader te detailleren businesscases. 
  • Binnen de Fabriek van de Toekomst op BIC zijn in 2018 bijvoorbeeld het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) met als doel de realisatie van een proefopstelling van nieuwe oplossingen voor complexe logistieke samenwerkingsvormen, bij AddFab 3Dmetalsfabricated zijn de doelen het stimuleren van slimme groei van de Nederlandse maakindustrie en het verder versterken van de Zuid Nederlandse kennisinfrastructuur voor 3D-metaalprinten.
  • Over het onderwerp meerjarenprogramma Maintenance & Services is Statenvoorstel 58/18 door uw Staten geaccordeerd. De strekking is het internationaal positioneren en profileren van Brabant als World Class Maintenance Hotspot. 
  • Binnen biobased economy heeft de focus gelegen op de versterking en organisatie van het cluster Biobased Delta en de internationale positionering van het cluster. Tevens wordt toegewerkt naar een nieuw meerjarenprogramma 2018-2030. In 2018 is sterk ingezet op de samenwerking tussen de toplocaties en de aanwezige faciliteiten als de campussen, research centra en applicatie centra. De Green Chemistry Campus is daar een belangrijke schakel in en is in 2018 ook uitgebreid met een demofaciliteit waar o.a. TNO, VITO en ECN gevestigd zijn in het kader van het BioRizon onder-zoeksprogramma. Samen met BOM en Rewin zijn concrete projectvoorstellen uitgewerkt rondom scale up van biobased MKB bedrijven en financiering hiervan via het Biovoice programma. Een deel van deze projecten heeft zijn weg gevonden in de Regiodeal MidWest. Via het symbiose programma symbiose for growth is gestart met het initiëren van symbioseprojecten tussen bedrijven rondom uitwisseling van reststromen en energie.