• Samengevat is de realisatie als volgt:

  • Er is 945 ha grond (streefwaarde: 392 ha) voor nieuwe natuur bij gekomen (zowel rijksdeel als provinciaal deel); deels door grondverwerving, deels door verkoop van de grondvoorraad en deels door het hanteren van een andere definitie:

   • Er is 352 ha gerealiseerd voor NNB en PAS via subsidies of strategische grondaankopen door het GOB danwel door de provincie in het kader van het PAS.
   • Er is 593 ha natuurgrond binnen het NNB bijgekomen. Het gaat hier deels om in 2018 verkochte grondvoorraad en deels om nog niet verkochte grondvoorraad gelegen binnen het NNB. Tot en met 2017 werden gronden pas op het moment van verkoop aan een eindbeheerder als gerealiseerd in de jaarrekening meegenomen. Omdat deze gronden al beschikbaar zijn voor natuur en hier geen kosten meer aan verbonden zijn, is het logischer deze gronden als gerealiseerd te beschouwen. Hiermee sluiten we ook aan bij de landelijke definitie in het kader van de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).
  • Er is 527 ha nieuwe natuur (streefwaarde: 568 ha) ingericht (zowel rijksdeel als provinciaal deel).
  • Er is 14 km ecologische verbindingszone (streefwaarde: 50 ha) gerealiseerd.
 • Het bidbook Scheeken – De mortelen is afgerond. De bidbooks Markdal en de Maashorst hebben een verlenging gekregen van de uitvoeringstermijn.
 • De regio’s Hart van Brabant (maart 2018) en West-Brabant (april 2018) hebben naar analogie van het natuurbod van de B5 en de strategische agenda BrabantStad, bidbooks uitgebracht voor realisatie van het NNB. Mozaïek Dommelvallei brengt op basis van provinciale cofinanciering een zestal water- en natuurprojecten in uitvoering.
 • Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor verplaatsing van landbouwbedrijven met grond in het NNB. Agrariërs met minimaal 10 ha nog te realiseren nieuwe natuur in het NNB komen in aanmerking voor subsidie als ze hun bedrijf verplaatsen. Aanvragen voor deze (POP) subsidie kunnen tot 14 januari 2019 worden ingediend.
 • Op 6 juli jl. hebben waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Noordrand Midden ondertekend. Het gaat hier om de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noordwesten van Etten-Leur. We gaan nu als 3 organisaties gezamenlijk aan de slag met de afronding van het NNB en realisatie van de natte natuurparel.
 • De manifestpartners en provincie hebben gezamenlijk de meerjarenprogrammering voor de realisatie van het NNB opgesteld. Hiermee is goed inzicht ontstaan in de planning voor de komende jaren.