De beweging ‘Brabant geeft Energie’ is gestart en de eerste tender van de subsidieregeling Energie is eind 2018 opengesteld (PS 4410520).
Het plan van aanpak Duurzame Energieopslag (Fuelliance) is eind 2018 vastgesteld en de eerste twee strategische demonstratieprojecten zijn gesubsidieerd; ontwikkeling van een mierenzuurgenerator en een metaalbrander als alternatief voor de kolenbrander.
Voor windenergie hebben we succesvol ingezet op sociale innovatie, en in oktober is het Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16 vastgesteld. Tevens is een overeenkomst met Enpuls (Enexisgroep) ondertekend voor de Brabantse proeftuin 100.000 elektrische voertuigen en een samenwerkingsovereenkomst met de B5 over slimme laadinfrastructuur. Verder omvat het innovatieprogramma laadinfra inmiddels 45 pilotprojecten waar nieuwe innovaties en proposities op gebied van slim laden worden uitgeprobeerd.

De provincie Noord-Brabant vervult een voortrekkersrol in de Nederlandse transitie naar zero emissie openbaar vervoer. Er rijden inmiddels 57 zero emissie bussen rond in Brabant: 43 elektrische batterijbussen en 2 waterstofbussen in de regio Zuidoost-Brabant. en 12 elektrische batterijbussen in ’s-Hertogenbosch. Daarmee is 9 procent van de Brabantse bussenvloot zero emissie.

Om gemeenten optimaal te ondersteunen bij het opstellen van een visie op grootschalige opwek van duurzame energie en in het faciliteren van lokale energieprojecten is een overeenkomst getekend met Enexis, Enpuls en de Vereniging van Brabantse Gemeenten.
Ook is de aanpak voor aardgasvrije wijken in november vastgesteld; wij ondersteunen gemeenten met drie zaken: een aanspreekpunt in de regio, een warmtebronnenregister en een Expertiseteam (PS: 4432386). De actie om installaties in kantoorpanden af te laten stellen om zo energie te besparen is in volle gang; vele potentiele pandeigenaren zijn benaderd, 41 adviezen zijn inmiddels verstrekt. Daarnaast volgden monumentenwachters een opleiding om energiebesparingsadviezen te kunnen geven. In 2018 zijn meer dan 200 sportclubs door het duurzaamheidsloket Sport benaderd om te helpen bij verduurzaming. Verder zijn uit 10 inzendingen voor de prijsvraag ‘Energielandschap van de Toekomst’ naar ideeën voor concrete duurzame energieprojecten 3 genomineerden gekozen.
Eind 2018 zijn de voorbereidingen voor de warmte- en CO2 koppelingen voor EnergywebXL in een beslissend stadium terecht gekomen. De stakeholders hebben de businesscase verder uitgewerkt en zijn in de laatste fase van onderhandeling over de levering van warmte en CO2.
Provinciale Staten gaven in het aanvullende uitvoeringsprogramma energie opdracht tot een campagne die 1 miljoen Brabanders aanspoort om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De campagne loopt tot mei 2019 en de uitvoering is op koers. De campagneonderdelen rond Nul op de meter woningen, de Duurzame huizenroute, verkiezing duurzaamste huis van Brabant, duurzame hypotheekruimte, vloerisolatie en Buurkracht zijn afgerond. De campagne rond E-rijden en autodelen is gestart in januari 2019 en heeft als doelstelling 150.000 Brabanders te informeren. Verder is met de ‘No-Escape Room’ op de dag van de Democratie, de dag van de Duurzaamheid en de Dutch Design Week op een vernieuwende manier aandacht gevestigd op de energietransitie. Circa 4.000 Brabanders speelden het spel.