Met onze Brabantse Agenda Wonen als uitgangspunt zijn activiteiten uitgevoerd om bij te dragen aan versnelling van de woningbouw, verduurzaming van de voorraad, een (meer) vraaggericht, realistisch en flexibel planaanbod en het bevorderen van onze lijn van duurzame verstedelijking. Om het belang te onderstrepen en als provincie de komende jaren bij te dragen aan binnenstedelijke gebieds- en transformatieopgaven is een ‘Transformatietafel’ ingericht. Samen met de gemeenten zijn binnenstedelijke transformatiepotenties en -opgaven in beeld gebracht. Specifieke aandacht hebben we besteed aan de ‘middenhuur’ en – met een tweetal moties als basis – aan nieuwe woonvormen en zelfbouw. We dragen bij aan de opstelling/actualisering van ‘regionale perspectieven op bouwen en wonen’, waaraan overal in Brabant in (sub)regionaal verband wordt gewerkt. Ten slotte hebben wij onze provinciale kennisrol rond ‘bevolking, bouwen en wonen’ verder versterkt. Voor meer informatie, zie de ‘Brabantse Agenda Wonen - Voortgangsrapportage 2018’, en de webpublicatie ’Woningbouw, planaanbod en woonwensen’.