Spil in ons Arbeidsmarktbeleid zijn de Triple Helix arbeidsmarktregio’s. In 2018 hebben zij uitvoering gegeven aan hun werkplan, dat wij financieel ondersteunen.
Op dit moment is sprake van arbeidskrapte in plaats van een overschot. Daarnaast hebben digitalisering, voortschrijdende technologie en dataficering een stevige invloed op de arbeidsmarkt. In PACT Brabant, waarin de arbeidsmarktregio’s, werkgevers, werknemers, onderwijs en de provincie zijn vertegenwoordigd, zijn dat thema’s waarvan de consequenties worden gedeeld. Vanuit het PACT is het initiatief genomen om robotisering in Brabant een stap verder te brengen, ook om Reshoring mogelijk te maken. Daarnaast is door de veranderingen op de arbeidsmarkt het thema Leven Lang Ontwikkelen toegenomen aan belang.
Voor het onderwijs betekenen de veranderingen een grote opgave. In dat kader hebben wij in 2018 onze inspanningen geleverd om het (technisch) VMBO te ondersteunen in hun aanvragen richting Rijk om het technisch VMBO te versterken.
Wij hebben het MBO Kennispact middels een subsidie in staat gesteld het onderwijsaanbod aan te passen aan de vraag vanuit werkgevers. Daarnaast wordt door het Kennispact bezien hoe de macrodoelmatigheid verhoogd kan worden en hoe het alom onderschreven principe van “hybride” leerkrachten uitgevoerd kan worden. Met de Brabantse HBO instellingen voeren wij hierover het gesprek.
Vernieuwing van de arbeidsmarkt heeft ook gestalte gekregen via het tenderprogramma Innovatieve projecten arbeidsmarkt. In 2018 zijn deze zo goed als afgerond.