Programma 06 Cultuur en Samenleving

Cultuur en Samenleving op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

Terug naar navigatie - Beroep op algemene middelen

Er wordt geen beroep gedaan op algemene middelen. Er valt daarentegen in totaal € 0,7 mln vrij naar algemene middelen: € 0,4 mln vanuit programma Sociale Veerkracht en € 0,3 mln vanuit programma Erfgoed. 

Risico's en onzekerheden

Terug naar navigatie - Risico's en onzekerheden
  • Cultuur: de regeling talentenhub is opengesteld. Onzeker is de mate waarin in 2018 beroep wordt gedaan op de regeling
  • Erfgoed: Onzeker is de exacte omvang van de uitgaven voor Verbeeldingskracht erfgoed. E.e.a. mede afhankelijk van de voortgang van samenwerkingstrajecten met partners.
  • Sociale Veerkracht: v.w.b. de het resultatenfonds (betekeniseconomie) zijn de uitgaven voor 2018 onzeker. Het fonds zit nog in de opstartfase van een pilot.

06.01 Cultuur

06.01 Voortgang

Terug naar navigatie - 06.01 Voortgang

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 ligt op koers. De evaluatie van Brabant C is afgerond en besluit over het vervolg is in de perspectiefnota opgenomen. Daarnaast zijn de voorbereiding van het internationale Creativity World Forum 2019 in Brabant in volle gang. Het Brabant DC netwerk is verbreed en versterkt; het aantal netwerkbijeenkomsten is meer dan verdubbeld. Ook loopt het aantal ingediende projecten voor de impulsgelden boven verwachting goed. Verwacht wordt dat de middelen van dit jaar reeds in het derde kwartaal zullen zijn besteed. Aandachtspunt is de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot het ondersteunen van talenten door de afhankelijkheid van de door derden aan te leveren voorstellen. In de tweede helft van 2018 wordt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma opgeleverd. 

06.02 Erfgoed

06.02 Voortgang

Terug naar navigatie - 06.02 Voortgang

Bij erfgoed is 2018 het Europees Jaar van het Cultureel erfgoed. Doel is bewustwording te creëren van de gedeelde Europese geschiedenis en hoe ons cultureel erfgoed een rol speelt voor onze toekomst. We benutten 2018 om Brabants erfgoed op de kaart te zetten en verkennen welke kansen er op langere termijn liggen voor de provincie op het gebied van internationalisering. We zijn als Brabant onderdeel van de volgende evenementen:

  • Zuiderwaterlinie is in juni het landelijk schijnwerperproject voor de themamaand waterlinies met 2 publieksevenementen;
  • Mars langs de Zuiderwaterlinie (september)
  • Jongeren en erfgoed (Future summit)

Binnen Bevochten Brabant is met het programma Brabant Remembers de voorbereiding van het herdenkingsjaar 2019 (75 jaar bevrijding) in volle gang. Sinds april 2018 is de website www.brabantserfgoed.nl actief. Hier vinden bezoekers een overzicht van de verhalen van Brabant gekoppeld aan de collecties die bij deze verhalen horen. Hierbij worden verhalen, objecten en locaties verbonden en wordt zo een platform Brabants Erfgoed geboden. Het project museumschatjes loopt goed. Naast het project voor basisonderwijs is nu ook de inschrijving voor het voortgezet onderwijs al vol.   

06.03 Sociale veerkracht

06.03 Voortgang

Terug naar navigatie - 06.03 Voortgang

In 2018 is Stérk Brabant: “De community en het matchpoint voor Sociale Veerkracht” gericht op het leren in en versterken van concrete initiatieven, operationeel geworden. We werken hierbij samen met publieke en private partners. Inmiddels zijn meer dan 100 initiatieven opgehaald en zijn we bij 80 initiatieven actief betrokken. Dit is ruimschoots meer dan het geraamde aantal van 30 in de Uitvoeringsagenda 2018. In de tweede helft van 2018 gaan we daarnaast concreet aan de slag met de aanbevelingen uit de inventarisatie Brabantse Betekeniseconomie. We starten een pilot om (groei)kapitaal beschikbaar te maken voor betekenisvolle ondernemingen die aan opschaling en implementatie toe zijn.

06.04 Sport

06.04 Voortgang

Terug naar navigatie - 06.04 Voortgang

De uitvoering van de Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 ligt overwegend op koers. Aandachtspunt is de haalbaarheid van de doelstelling om uiterlijk eind 2019 50.000 mensen met een beperking aan het bewegen te hebben gekregen. In de tweede helft van 2018 wordt de sportagenda door een extern bureau geëvalueerd

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht prestaties en bijstelling

Terug naar navigatie - Overzicht prestaties en bijstelling
Beleidsnota Indicator Streefwaarde 2018 Prognose en bijsturing Nieuwe streefwaarde
Doelstelling
Prestaties
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020 ‘Werk in uitvoering (PS 28/16), afweegmoment 2020
Alle Brabanders de mogelijkheid bieden om als toeschouwer of deelnemer te genieten van cultuur.
Het versterken van een culturele basisinfrastructuur (amateurs en professionals)en cultureel aanbod voor kunst Cult. instellingen die regionaal van belang zijn meerj. ondersteund 53 Conform planning. In 2018 worden 56 instellingen ondersteund waarvan 37 professionele en 19 amateurinstellingen 56
Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van kunst door het bieden van ondersteuning zodat talenten na de kunstvakopleiding een positie vewerven in het Brabantse professionele veld Aantal talenten ondersteund via Talenthub 25 Conform planning. Regeling is geopend. Talenten zullen worden ondersteund in zogenaamde Talentenhubs. Voor 5 disciplinines (Beeldende Kunst, Muziek, Theater/dans/circus, Film/AV en Letteren) is een 8-tal plannen in ontwikkeling. Aandachtspunt voor de uiteindelijke realisatie is de afhankelijkheid van derden voor het aanleveren van kwalitatief goede plannen.
Uitvoeren programma taal en media ter bevordering va de geletterdheid van de Brabantse Beroepsbevolking % laaggeletterd in Brab. Beroepsbevolking Pas in 2019 vindt meting van de streefwaarde plaats. Aandachtspunt in de uitvoering is de betrokkenheid van werkgevers bij dit programma.
Bijdragen aan symfonische muziekvoorziening in Brabant Orkest 1 Gerealiseerd conform planning
Uitwerking investering in symfonische muziekvoorziening 1 Gerealiseerd conform planning. Arrangeur is aangesteld om de komende twee jaar de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant te vernieuwen en verbreden.
Participatie in DC Network om internationale verbindingen te leggen tussen cultuur en andere provinciale opgaven door middel van organisatie bijeenkomsten en versterking netwerken Aantal.netwerkbijeenkomsten 2 Voor op planning. Via diverse acties werken we aan het verbreden en versterken van het netwerk BrabantDC (o.a. ontwikkeling online platform, nieuwsbrieven etc). Dit jaar worden de voorbereidingen van Creativity World Festival (CWF) 2019 getroffen. Dit jaar worden zeker 5 netwerk bijeenkomsten georganiseerd waaronder bijeenkomsten over Brabantse Betekeniseconomie, BrabantDC’s Social Impact Day, Bijeenkomst bij CWF2018 in Antwerpen en bijeenkomst tijdens Dutch Design Week. 5
Beleidskader erfgoed 2016-2020 “De (Verbeeldings)kracht van erfgoed” (PS 64/15), afweegmoment 2020
1.(Aan de hand van de vier verhalen) een aantrekkelijk Brabant neerzetten voor de Brabanders, toerist en recreant.
2.Herbestemmen en restaureren monumenten waarbij sprake is van een duurzame exploitatie, die beeldbepalend zijn voor de 4 verhalen en draagvlak hebben in de maatschappij.
3. Rol van provincie verandert: van louter investeren, naar beweging stimuleren en in een beperkt aantal gevallen financiële middelen beschikbaar stellen (mogelijk maken) aan erfgoedinitiatieven.
4. De basis functioneert met kracht, kwaliteit, professionaliteit, voor een groter publiek en meer in samenhang.
1 De totstandkoming van uitgeschreven verhalen die leiden tot inspiratie/verbeelding en focus binnen de vier verhalen van Brabant Uitgewerkte propositie per verhaallijn 3 verhalen, 1 uitwerking Conform planning; Voor drie verhalen is dit grotendeels gerealiseerd. Voor religieus en innovatief brabant wordt nog gewerkt aan een propositie in relatie tot kloosters en Food. Voor Bestuurlijk Brabant is inmiddels een kapstok ontwikkeld om te komen tot onderscheid in must-need-nice 4 verhalen
2 Het faciliteren van Erfgoedcomplexen zodat beeldbepalende erfgoedcomplexen, waarvoor de markt geen oplossing heeft, kunnen worden herontwikkeld en voorzien van een nieuwe functie cq gebruik Invest.voorstellen door GS ingestemd Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang In 2018 wordt uitvoering gegeven aan ontwikkelprojecten waarover in 2017 is besloten zoals Religieus Centrum Oudenbosch, Heilige drie-eenheid in Velp en fort Sabina. Zie verder PS statenmededeling voortgang erfgoedbeleid. Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang
3 Initiatieven in beweging gebracht/tot haalbare initiatieven geleid voor programma erfgoedcomplexen Initiatieven om complexen te herbestemmen die in het kader van programma Erfgoedcomplexen zijn gefaciliteerd om te komen tot een haalbare businesscase Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang Binnen de Erfgoedfabriek zijn procesmiddelen gereserveerd om initiatieven verder te brengen tot een ontwikkelingsplannen met een haalbare businesscase. Er lopen 8 planontwikkelingsprocessen: Landgoed Schijf in Rucphen, Landgoed Bieduinen, Klooster St Jozephsberg (Clarissen) in Megen, Fort Isabella in Vught, KloosterBovendonk, Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, Oud Herlaer/Bossche Buitens en Kentalis, het voormalig Doveninstituut in Sint-Michielsgestel. Het merendeel zal het leiden tot participatievoorstellen in de planrealisatie waarbij ook een beroep wordt gedaan op een investeringsinzet van erfgoedmiddelen en/of middelen van het ontwikkelbedrijf. Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang
(zie ook Voortgangsrapportage Erfgoed, Statenmededeling april 2018 en Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf bij Jaarrekening 2017, PS mei 2018).
4 Samenwerking in beheer en toegankelijk maken van collecties voor het publiek aantal Initiatieven waarbij we komen tot samenwerking 1 De streekmusea in de Baronie hebben een streeknetwerk gevormd en werken aan het vertellen van een gezamenlijk verhaal op verschillende locaties en willen de collecties daarop afstemmen. Tevens is in samenwerking met Erfgoed Brabant de website www.BrabantsErfgoed.nl ontwikkeld wat de basis is voor een brede samenwerking tussen instellingen. 1
4 Groter aantal collecties zijn aangesloten op de Brabant Cloud en wordt meer gebruikt door ondernemers en instellingen Aantal collectiestukken 1.000.000 Conform planning. Op dit moment zijn er bijna 1 miljoen collectiestukken getoond via de Cloud. Langzaam maar zeker groeit het aantal instellingen die hun collecties tonen via de Cloud.
4 Meer nieuwe publieksgroepen in musea in Brabant Jongeren in musea 50.000 Conform planning. In 2018 is ook gestart met Museumschatjes voor 10.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Hier blijkt veel vraag naar te zijn, de inschrijving is inmiddels al vol.
4 Samenhangend pakket aan instrumenten op het gebied van kennis en onderwijs via de Erfgoed Academie Brabant Conform planning: Erfgoed Academie Brabant levert meer maatwerk in cursusaanbod, door met college's en ontmoetingen aan te sluiten op de thema's binnen de 4 verhalen van Brabant en met opleidingen meer jongeren te bereiken.
Culturele infrastructuur en monumentenzorg (verplichte indicator uit basisset (IPO) percentage rijksmonumenten (excl. de monumentcategorie met oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie “matig”en “slecht”. (BRON: databank Monumentenmonitor) nulmeting (beschikbaar 31-12- 2017= realisatie monumentenmonitor) De nulmeting levert een percentage op van 18,7 % rijksmonumenten die staat van casco "matig" en "slecht" hebben. Landelijk is dit percentage 16,8%. Deze informatie kunnen we in de toekomst meenemen bij restauratieregeling zeker daar waar het gaat om iconen voor het beleid.
Sociale veerkracht (PS 69/16), afweegmoment 2017
Het programma Sociale Veerkracht richt zich op 2 maatschappelijke doelen.
1. Het versterken van de sociale veerkracht door het ophalen en deelbaar maken van kennis en vaardigheden in de samenleving, zodat alle Brabanders delen in en bijdragen aan de goede kwaliteit van leven in onze provincie. (gebiedsgericht)
2. Het benutten en laten groeien van sociale veerkracht door het ophalen en deelbaar maken van kennis en vaardigheden om maatschappelijke opgaven te versnellen, volhoudbaar in te spelen op veranderingen en draagvlak te geven. (cross-overs)
Outcome:
1. We versterken maatschappelijke initiatieven door te leren van concrete initiatieven en de vragen waar zijn tegenaan lopen op punt van volhoudbaarheid en impact
2. We versterken maatschappelijke initiatieven door ze te verbinden met andere initiatieven, partners en expertise.
3. De pilot impactmonitoring zal leiden tot conclusies over de impact van het programma ten aanzien van het maatschappelijke doel en de concrete initiatieven en wordt vertaald naar provinciaal beleid.
Ondersteuningsstructuur Mix en Match is operationeel Operationele ondersteuningsstructuur 1 Gerealiseerd. Mix en matchpoint Stérk Brabant is eind 2017 ingericht en is vanaf 2018 operationeel. Wordt nu verder uitgebouwd.
Brabantbreed lerend netwerk Brabantbreed lerend netwerk 1 Conform planning. Via Stérk Brabant worden maatschappelijke initiatieven in contact met elkaar en met andere partijen, experts en financiers gebracht.
Pilot impactmonitoring Pilot impactmonitoring 1 Conform planning. Najaar 2018 is eindraportage van de pilot gereed.
“Brabant Beweegt”, Sportagenda 2016-2019 (PS 30/16), afweegmoment 2019
Outcome Aangepast sporten
De bekendheid van de Brabantse regionale steunpunten voor aangepast sporten is vergroot en via de steunpunten (en hun netwerk) zijn meer mensen met een beperking aan een passende beweegactiviteit geholpen.
Via (het netwerk van) de regionale steunpunten voor aangepast sporten zijn meer mensen met een beperking aan het sporten/bewegen geholpen. Aantal mensen met een beperking dat duurzaam aan het bewegen/sporten is geholpen Achter op planning: in de periode 2017 t/m Q1 2018 hebben we 15.000 mensen aan het bewegen geholpen. Naar verwachting wordt de doelstelling van 50.000 later gerealiseerd dan gepland. E.e.a. is mede afhankelijk van de inzet/mogelijkheden van onze partners.
Outcome Sportevenementen
Brabant kent een beter afgestemd en meer internationaal onderscheidend aanbod van sportevenmenten, met een duidelijker sociaal-maatschappelijk en economisch rendement.
Door de provincie ondersteunde sportevenementen resulterend in: Aantal ondersteunende sportevenmenten 10 Conform planning, in 2018 zijn er drie grote incidentele sportevenementen in Brabant: De Champions Trophy Hockey in Breda, Het EK Veldrijden in Den Bosch en het EK Cross in Tilburg. We verwachten met deze en een aantal vaste jaarlijkse evenementen, zoals Indoor Brabant, Libema Open en Marathon Eindhoven, eind 2018 al de cumulatieve streefwaarde voor 2019 omtrent de additionele bestedingen (€15-20 mln.) te behalen.
- Additionele bestedingen voor stad/regio en voor Brabant
- Een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid
- Een sterker innovatief imago van Brabant
- Een prikkel om meer te bewegen
- Ondersteuning van sportevenementen voor mensen met een beperking Aantal ondersteunende sportevenmenten voor mensen met een beperking 1 Voor op planning. Naast het jaarlijkse internationale sportevenement WK Rolstoeldansen in Cuijk, strijkt in 2018 ook het WK Zitvolleybal in Brabant (Eindhoven) neer.  2
Outcome Talentontwikkeling
Brabant wordt door sporttalenten gezien als een aantrekkelijke regio om jezelf te ontwikkelen; zowel op sportief vlak als in op het gebied van scholing en maatschappelijke carrière.
Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen Tevredenheidscijfer sporttalenten Activiteiten verlopen conform planning, de twee genoemde indicatoren worden in het najaar van 2018 gemeten
Het Brabantse aandeel in de landelijke populatie topsporters/topsporttalenten is toegenomen Brabants aandeel (%) in landelijk totaal topsporters/topsport-talenten
Outcome Innovatie en technologie
- Vier Brabantse fieldlabs zijn landelijk geaccrediteerd en via het cluster sport & technology meer verbonden met samenwerkingspartners buiten Brabant;
- Er zijn innovaties ontwikkeld die mensen verleiden om meer te bewegen, die leiden tot een hogere omzet van het Brabants bedrijfsleven en die (inter-)nationaal opvallen en Brabant op de kaart zetten.
Het cluster Sport & Technologie is betrokken in Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe marktkansen te bieden Aantal clusterbrede (Europese) innovatieprojecten 2 Conform planning. In 2018 zijn de projecten Stad in Actie (ontwikkeling innovaties voor bewegen in de openbare ruimte van de stad) en Vitality Living Lab (ontwikkeling van innovaties voor een actieve leefstijl, met slim gebruik van big data) van start gegaan.

Besluitvorming

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

06.01 Cultuur

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 ligt op koers. De evaluatie van Brabant C is afgerond en besluit over het vervolg is in de perspectiefnota opgenomen. Daarnaast zijn de voorbereiding van het internationale Creativity World Forum 2019 in Brabant in volle gang. Het Brabant DC netwerk is verbreed en versterkt; het aantal netwerkbijeenkomsten is meer dan verdubbeld. Ook loopt het aantal ingediende projecten voor de impulsgelden boven verwachting goed. Verwacht wordt dat de middelen van dit jaar reeds in het derde kwartaal zullen zijn besteed. Aandachtspunt is de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot het ondersteunen van talenten door de afhankelijkheid van de door derden aan te leveren voorstellen. In de tweede helft van 2018 wordt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma opgeleverd.

06.02 Erfgoed

Bij erfgoed is 2018 het Europees Jaar van het Cultureel erfgoed. Doel is bewustwording te creëren van de gedeelde Europese geschiedenis en hoe ons cultureel erfgoed een rol speelt voor onze toekomst. We benutten 2018 om Brabants erfgoed op de kaart te zetten en verkennen welke kansen er op langere termijn liggen voor de provincie op het gebied van internationalisering. We zijn als Brabant onderdeel van de volgende evenementen:

  • Zuiderwaterlinie is in juni het landelijk schijnwerperproject voor de themamaand waterlinies met 2 publieksevenementen;
  • Mars langs de Zuiderwaterlinie (september)
  • Jongeren en erfgoed (Future summit)

Binnen Bevochten Brabant is met het programma Brabant Remembers de voorbereiding van het herdenkingsjaar 2019 (75 jaar bevrijding) in volle gang. Sinds april 2018 is de website www.brabantserfgoed.nl actief. Hier vinden bezoekers een overzicht van de verhalen van Brabant gekoppeld aan de collecties die bij deze verhalen horen. Hierbij worden verhalen, objecten en locaties verbonden en wordt zo een platform Brabants Erfgoed geboden. Het project museumschatjes loopt goed. Naast het project voor basisonderwijs is nu ook de inschrijving voor het voortgezet onderwijs al vol.

06.03 Sociale veerkracht

In 2018 is Stérk Brabant: “De community en het matchpoint voor Sociale Veerkracht” gericht op het leren in en versterken van concrete initiatieven, operationeel geworden. We werken hierbij samen met publieke en private partners. Inmiddels zijn meer dan 100 initiatieven opgehaald en zijn we bij 80 initiatieven actief betrokken. Dit is ruimschoots meer dan het geraamde aantal van 30 in de Uitvoeringsagenda 2018. In de tweede helft van 2018 gaan we daarnaast concreet aan de slag met de aanbevelingen uit de inventarisatie Brabantse Betekeniseconomie. We starten een pilot om (groei)kapitaal beschikbaar te maken voor betekenisvolle ondernemingen die aan opschaling en implementatie toe zijn.

06.04 Sport

De uitvoering van de Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 ligt overwegend op koers. Aandachtspunt is de haalbaarheid van de doelstelling om uiterlijk eind 2019 50.000 mensen met een beperking aan het bewegen te hebben gekregen. In de tweede helft van 2018 wordt de sportagenda door een extern bureau geëvalueerd.  

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000 begroting vastgesteld bijstelling (I, II en III) begroting bijgesteld
Lasten
Programma lasten 68.502 2.797 71.299
Organisatiekosten 4.353 -148 4.205
totaal lasten 72.856 2.648 75.504
Baten
totaal baten 748 357 1.105
saldo baten en lasten -72.108 -2.291 -74.399