Programma 05 Mobiliteit

Mobiliteit op hoofdlijnen

Afwijkingen van prestaties

Terug naar navigatie - Afwijkingen van prestaties
  • Naar aanleiding van het statenvoorstel PS 18/18 bij de beleidsnota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur (K(O)PI) zijn nieuwe beleidsprestaties in de begroting opgenomen.
  • De indicator bij de beleidprestatie A58 wordt aangepast van PIP naar ontwerptracébesluit. Het betreft hier immers een rijksweg en geen provinciale weg.
  • Als gevolg van een uitgesteld besluit over de definitieve oplossing voor de hydrologische problematiek door de minister is er een vertraging van 1 jaar opgetreden bij het project Wilhelminakanaal. De gedefinieerde streefwaarden worden één jaar later gerealiseerd.

Risico's en onzekerheden

Terug naar navigatie - Risico's en onzekerheden
  • De provincie Limburg heeft aangegeven dat de planning project Maaslijn geactualiseerd wordt. Na de zomer is dit inzichtelijk en zullen we u informeren over deze actualisatie inclusief de bijbehorende risico’s (o.a. indexatie). Prioriteit is om deze risico's te minimaliseren en te beheersen. Hierover maken we afspraken, die in lijn liggen met onze samenwerkingsovereenkomst. Dit zal leiden tot een subsidieverlening in 2018 (€ 17,2 mln) met een mogelijk risico dat dit pas in 2019 zal worden verleend.
  • De bijdrage aan Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel – Meteren (PHS) van € 90 mln is op basis van de bestuursovereenkomst geraamd voor 2018. Er bestaat een kleine kans dat de bijdrage pas begin 2019 wordt geëffectueerd met een forse onderbesteding in 2018 als gevolg.
  • Definitieve vaststelling van subsidies kan leiden tot voordelige afwikkelingsverschillen op balansverplichtingen; voor het hele jaar wordt minimaal een positief resultaat van € 3,5 mln verwacht. Vanwege het ontbreken van krediet op deze posten kan hierop niet worden gestuurd en leiden tot onderbesteding. De middelen vallen terug in de reserve Verkeer & Vervoer tbv het realiseren van mobiliteitsdoelstellingen.
  •  Vanwege het aantal acties in het kader van gladheidsbestrijding in het begin van het jaar is er druk op budget ontstaan. Het aantal benodigde acties voor het tweede deel van 2018 is afhankelijk van de weersomstandigheden. Vanwege deze onzekerheid wordt er vooralsnog niet bijgeraamd. Het uitvoeren van de benodigde acties heeft de hoogste prioriteit.
  •  De ontwikkeling van de lonen en de brandstofprijzen maakt een groot gedeelte onderdeel uit van de indexatie op OV-concessies, respectievelijk 65% en 10%. De definitieve index wordt in december 2018 vastgesteld. Door een aantal recente ontwikkelingen kan de huidige prognose (3,1%) hiervan afwijken.

05.01 Mobiliteit

05.01 Voortgang

Terug naar navigatie - 05.01 Voortgang

Via het programma SmartwayZ.NL werken we aan de verbetering van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. 2018 staat in het teken van het afronden van het PIP en het ontwerptracébesuit voor respectievelijk de N279-Zuid (Asten - Veghel) en InnovA58, waarmee een belangrijke stap wordt gezet naar de beoogde realisatie in 2023. Voor de A67 Leenderheide-Zaarderheiken wordt in het komend najaar tijdens het BO MIRT het voorkeursalternatief vastgesteld en voor de A58 Tilburg-Breda is het startbesluit voor de MIRT-Verkenning door de minister ondertekend. Daarnaast wordt een tweetal studies uitgevoerd: Bundelroute (N615 / A270 / Kennedylaan) en A2 Randweg Eindhoven in combinatie met A50 Eindhoven - Veghel (afspraak BO-MIRT december 2017). Naast investeringen in infrastructuur wordt ook stevig ingezet op smart mobility. De eerste experimenten in het kader van Mobility Lab zijn gestart, een vijftal aanbestedingen voor MobilityMoveZ.NL wordt dit jaar afgerond, het eerste contract op de A2 Weert-Eindhoven in het kader van Mobility Market is afgesloten en verschillende projecten Smart Logistics zijn in uitvoering. Naar verwachting halen we doelstelling van minimaal 16 experimenten en initiatieven Smart Mobility ruimschoots. Inmiddels zijn de eerste bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes ondertekend en naar verwachting zal de doelstelling van 9 overeenkomsten voor snelfietsroutes in 2021 al in 2018 worden gehaald. Daarmee werken we voortvarend aan het realiseren van het netwerk van snelfietsroutes. De eerste subsidie aanvragen zullen in 2018 worden ingediend. Met het ministerie van IenW en Havenbedrijf Moerdijk zijn afspraken gemaakt over de uitwerking van het plan van aanpak als goederenvervoerknooppunt. Dat vormt de basis om dit najaar tijdens het BO-MIRT-Goedervervoercorridors investeringsafspraken vast te kunnen leggen voor de korte termijn aanpak van o.a. spoorontsluiting Moerdijk.

05.02 Openbaar Vervoer

05.02 Voortgang

Terug naar navigatie - 05.02 Voortgang

Op gebied van openbaar vervoer zetten we verdere stappen in de vergroening en verduurzaming (7 bussen extra in te zetten op de transferiumlijnen in Den Bosch, naast de 12 die er vanaf maart 2018 al rijden) en de verbetering van sociale veiligheid. Zo starten we naast de invoering van cashloos betalen eind 2017 ook met experimenten met cameratoezicht in de bus en het gebruik van bodycams. De eerste dialogen met de Staten in het kader van de van vernieuwing OV zijn gevoerd. Alles is erop gericht om nog in 2018 de vernieuwde OV-visie door de Staten te laten vaststellen. Met het oog op de toekomst van het openbaar vervoer starten we met of voeren we ondertussen een aantal experimenten uit, zoals Bravoflex, Amber en Beamrz. De vertraging in het project van de Maaslijn brengt risico's met zich mee. De acties zijn erop gericht om deze risico's te minimaliseren en te beheersen. Via een separate statenmededeling zijn de Staten hierover geïnformeerd. De resultaten en vervolgacties van het onderzoek verbinding Breda - Utrecht zijn gepresenteerd.

05.03 Infrastructuur / provinciale wegen

05.03 Voortgang

Terug naar navigatie - 05.03 Voortgang

In het verlengde van de nieuwe begrotingsopzet voor Mobiliteit is begin dit jaar de beleidsnota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur (K(O)PI) vastgesteld. Hiermee borgen we de wettelijke onderhoudstaak van de provinciale wegen (basis op orde) op een integrale manier met ruim baan voor duurzaamheid, innovatie en extra ambities. Zo is langs de N272 Beek en Donk -Boxmeer een biobased vangrail geplaatst en is het besluit genomen op de provinciale openbare verlichting langs provinciale wegen versneld te vervangen door LED.
Er is gestart met de omlegging N260 Baarle ter verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en de bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd op o.a. de N615 Nuenen - Beek en Donk en is de reconstructie van de N324 Grave - Oss gestart. De voorbereidingen voor de reconstructie van de N395 Hilvarenbeek - Oirschot zijn in volle gang en naar verwachting kan de gunning in 2018 worden afgerond. Begin 2018 is de N605 Gemert Noord-Om opgeleverd. In het ontwerp zijn tal van innovatie en duurzame toepassingen opgenomen, zoals de eerste 3D-geprinte brug en een rotonde die later op zijn definitieve plek is geschoven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht prestaties en bijstelling

Terug naar navigatie - Overzicht prestaties en bijstelling
Beleidsnota Indicator Streefwaarde 2018 Prognose en bijsturing Nieuwe streefwaarde
Doelstelling
Prestaties
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (PS 53/06), afweegmoment 2018
Verbetering van de bereikbaarheid binnen Brabant en van de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant: gemiddelde vertraging per uur autorijden
- indicatie filedruk op de wegen in Brabant
Goed functionerende netwerken van modaliteiten voor personen- en goederenvervoer. Deze netwerken zijn zo met elkaar verknoopt, dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de bereikbaarheid
stimulans modal shift personenvervoer in Brabant naar OV en fiets (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar). %
stimulans modal shift goederenvervoer in Brabant naar water, buis en spoor (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar) %
Vaststellen van multi-modale mobiliteitsagenda's opgesteld samen met de vier GGA- regio's gericht op infrastructurele aanpassingen en mensgericht maatregelen tbv leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming (door provinciale cofinanciering via de subsidieregeling Verkeer en Vervoer) aantal vastgesteld mobiliteitsagenda's 4 gerealiseerd, 4 Regionale Uitvoeringsplannen 2018 (RUP) vastgesteld op ontwikkeldagen dec. 2017 en subsidies (180 projecten) volledig verleend.
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan meer, duurzamer en innovatiever goederenvervoer over weg, water en spoor
- Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg) oplevering 2022 overeenkomst fase 1,5 achter op planning; door de uitgestelde besluitvorming door het Rijk (van begin 2017 naar december 2017) over de definitieve oplossing van de geohydrologische problematiek is de overeenkomst fase 1,5 verschoven naar 2019 en de oplevering naar 2023. 2019: overeenkomst fase 1,5; 2020: gunning fase 1,5; 2023: oplevering
- Aantal projecten voorzien van cofinanciering (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) aantal projecten 5 conform planning; 1 project ihkv goederenvervoer (Spiering Smart Hub) en 5 ihkv SHK
- Aantal projecten gerealiseerd door derden (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregeleningen Goederenvervoer en SHK) aantal projecten 5 conform planning; o.a. aanbrengen raildempers, LVO-project Oisterwijk, 2x Deurne Robuuste Brabantroute, Spiering Smart Hub.
Realiseren van snelfietsroutes tbv het stimuleren van het gebruik van de fiets
- Realisatie snelfietsroute Cuijk - Nijmegen oplevering 2020 conform planning; aanbesteding fietsbrug in afrondende fase en oplevering in 2020 nog steeds voorzien
- Aantal afgesloten bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes uit het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (cumulatief). aantal 5 conform planning; het is de verwachting dat de doelstelling van 9 bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes in 2021 al in 2018 gehaald wordt. De Staten zijn recentelijk geïnformeerd over de voortgang via een statenmededeling.
- % gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes (% km cumulatief) % 25% conform planning; de subsidie aanvragen komen in de 2e helft van 2018 binnen. Afhankelijk van voor welke routedelen wordt de streefwaarde van 25% in 2018 gerealiseerd. De streefwaarde 100% in 2020 wordt gehaald.
Uitvoeren van het programma SmartWayZ.NL met de doelstelling het versneld oplossen van bereikbaarheidsknelpunten ter versterking va de economie en het vestigingsklimaat in Zuid- Nederland
- Aantal uitgevoerde projecten of initiatieven (samen met derden) op het gebied van Smart Mobility. aantal 16 conform planning; totaal 11 projecten in uitvoering (Mobility Lab 2 startups, MobilitymoveZ.NL 4 intentieovereenkomsten gesloten, Mobility Market 1 contract gesloten voor A2 Weert-Eindhoven, Smart Logistics 4 projecten in uitvoering).
- Realiseren geplande aanpak N279-Zuid (Veghel-Asten) oplevering 2023 PIP conform planning; PIP is voorbereid en wordt naar verwachting in dec. vastgesteld door PS.
- Realiseren geplande aanpak A58 (innovA58). oplevering 2023 PIP conform planning; ontwerptracébesluit wordt naar verwachting in dec. vastgesteld door minister IenW. ontwerptracébesluit
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid) (PS 53/06). Afweegmoment 2018
Door het stimuleren van verkeerseducatie op scholen en voorlichting geven aan Brabantse verkeersdeelnemers streven we naar nul verkeersdoden in Brabant.
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: aantallen aantal Het definitieve cijfer over 2017 is vastgesteld op 12 (18 in 2016).
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: per reizigerskilometer. aantal Het kengetal is voor het eerst bepaald over 2017: 5,48 per miljard reizigerskilometer.
Minimaal 95% van de BVL-scholen heeft het BVL-label behaald in 2019 % 92% conform planning; de indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. Bij de Burap 2019 zullen we een voorstel doen voor een aanpassing.
Minimaal 100 middelbare scholen doen mee aan Totally Traffic in 2019 aantal 100 conform planning; de indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. Bij de Burap 2019 zullen we een voorstel doen voor een aanpassing.
Percentage van de Brabanders ouder dan 18 jaar, dat bereikt is met de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden % >2017 conform planning; de effectmeting vindt pas aan het einde van het jaar plaats. Alle acties zijn erop gericht om hoger uit te komen dan het percentage van 2017 (32%).
OV-visie (PS 43/12), afweegmoment 2024
Het OV sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijk reizigers. Klanttevredenheidscijfer gelijk aan of boven landelijk gemiddelde OV-klantbarometer > landelijk Gemiddeld 7,6 in 2017 en is daarmee gelijk aan landelijk gemiddelde.
De reizigers kunnen veilig reizen met het OV in Brabant aantal incident meldingen < 2017> Het aantal incident meldingen in 2017 is 143 versus 207 in 2016.
Uitvoering en beheer van de 3 busconcessies obv de vastgestelde OV-visie
- Rituitval obv % uitgevallen ritten tov de dienstregelingen van de concessies. % < 0,2%> conform planning; verwacht wordt dat de streefwaarde wordt gehaald. Bijsturing vindt plaats door maandelijkse toezicht via monitoring en contractbeheeroverleg.
- Afgelegde reizigerskilometers per gereden buskilometer km > 2017 conform planning; op basis van de trend wordt verwacht dat de waarde 2018 hoger wordt dan 2017
- Inzet van zero emissie bussen in de concessie Zuid-Oost obv % tov totaal aantal bussen (100% in 2025) % 20% conform planning; in Zuidoost is het percentage 22%. Ultimo 2021 komt het percentage uit op 48%, zoals contractueel is vastgelegd. In de begroting is uitgegaan van een geleidelijke transitie; de vervoerder geeft echter de voorkeur aan een gebundelde instroom van elektrische bussen in de concessie per eind 2020 / begin 2021 gekoppeld aan de uitstroom van 64 stad- en streekbussen die dan te oud worden voor de concessie Zuidoost. Voorstel om de streefwaarden voor 2019 en 2020 hierop aan te passen. 2019: 22%, 2020: 22%
Per concessiegebied een jaarplan sociale veiligheid opstellen met normen en eisen. aantal 3 gerealiseerd; voor de concessies West-, Oost en Zuidoost-Brabant zijn de jaarplannen opgesteld in maart 2018 en is op basis daarvan subsidie verleend aan de concessiehouders.
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de uitvoering van de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten:
- Aantal projecten voorzien van cofinanciering (subsidieregeling SHK) aantal ntb conform planning; 5 projecten worden voorzien van cofinanciering 5
- Aantal projecten gerealiseerd door derden (subsidieregeling SHK) aantal 6 conform planning; naar verwachting zullen er 8 projecten worden uitgevoerd
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Vernieuwing OV:
- Aantal projecten voorzien van cofinanciering aantal 3 Conform planning, in 2018 cofinanciering voor in ieder geval Bravoflex (Helmond), Amber (provincie) en Beamrz (Strijp-S Eindhoven en Paleiskwartier Den Bosch).
- Aantal projecten in uitvoering door derden. aantal 3 Conform planning; de bovenstaande pilots worden in 2018 uitgevoerd.
Kwaliteitsvisie onderhoud provinciale infrastructuur
De status en inrichting van de provinciale (fiets)wegen scoren objectief gezien goed (score BKXI). score > 2017
De status en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de Brabantse burger (waardering WOW). score > 2017
Formuleren van beleidsprestaties voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur op basis van vastgesteld beleid kwaliteitsnota en evaluaties van pilots Eurorap. 1e helft 2018 gerealiseerd, obv PS-besluit (PS 18/18) nieuwe beleidsprestaties opgenomen in de begroting beleidsprestatie wordt vervangen door nieuwe
Uitvoering projecten planmatig onderhoud (aantal km uitgevoerd groot onderhoud en vervanging). km / jaar > 30 km conform planning; er is ruim 36 km reeds in uitvoering en er staan nog 2 projecten in voorbereiding, tezamen ruim 50 km.
Gebruik van recycled materiaal (asfalt en beton) bij onderhoudswerkzaamheden. % > 50% conform planning; % is standaard voorgeschreven in uitvragen aan de markt. De exacte resultaten volgen als projecten zijn opgeleverd.
Aantal innovatieve initiatieven of projecten. aantal 3 conform planning; 2 projecten zijn gestart, beide om het hergebruik van asfalt, waarvan 1 in combi met lage temperatuur, te vehogen naar 97%. Derde project is in voorbereiding en heeft betrekking op energiebesparing en verlichting van onze wegen.
Percentage LED openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. % conform planning; projectvoorbereiding is gestart

Besluitvorming

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

De uitvoering van het programma 05 Mobiliteit ligt goed op schema. De meeste speerpunten punten uit het bestuursakkoord zijn of worden in 2018 afgerond. Met de beoogde herijking van de OV-visie in deze bestuursperiode voegen we daar zelfs nog een punt aan toe. Een aantal majeure infrastructurele projecten zoals PHS, Maaslijn en N65 kent een grote mate van afhankelijkheid van derden. De provincie stuurt daarbij continu op de het behalen van de resultaten, voldoende snelheid in de voortgang én beheersing van de risico's. Bij de N69 is een grote stap gezet met een onherroepelijk PIP. Vooruitlopend daarop was inmiddels gestart met het aanbestedingstraject, zodat snel gestart kan worden met de uitvoering. Het PIP voor de N629 Dongen - Oosterhout is opgesteld en kan in december door de Staten worden vastgesteld, waarmee we in dit jaar het speerpunt uit het Bestuursakkoord kunnen realiseren. De toename van het aantal verkeersslachtoffers met dodelijke afloop baart zorgen. De Staten worden binnenkort via een statenmededeling uitgebreid geïnformeerd over verkeersveiligheid. Sinds 2016 geven we de Staten met de Statenmededeling programmering mobiliteit inzicht in de gemaakte afspraken met de regio's tijdens de ontwikkeldagen. In deze bestuursrapportage wordt, zoals reeds eerder aangekondigd, het voorstel gedaan om de inrichting van de begroting voor programma 05 Mobiliteit vanaf 2019 aan te passen. Zodanig dat snel en adaptief programmeren beter mogelijk wordt gemaakt.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000 begroting vastgesteld bijstelling (I, II en III) begroting bijgesteld
Lasten
Programma lasten 441.335 -34.631 406.704
Organisatiekosten 15.722 597 16.319
totaal lasten 457.057 -34.033 423.023
Baten
totaal baten 104.051 5.195 109.246
saldo baten en lasten -353.005 39.228 -313.777