Leeswijzer

Bestuursrapportage 2018

Terug naar navigatie - Bestuursrapportage 2018

Met de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang per programma op het behalen van doelstellingen, beleid en prestaties. In de bestuursrapportage wordt de lopende begroting (2018) bijgesteld met als uitgangspunt de te verwachten realisatie aan het eind van het begrotingsjaar.

In het algemeen inleidend hoofdstuk geven wij een samenvattend beeld van de hoofdlijnen van de bestuursrapportage.

De programma’s zijn als volgt opgebouwd:

 • Algemene voortgang van het programma en van de productgroepen van het programma
 • Beroep op algemene middelen
 • Afwijkingen van prestaties
 • Risico’s en onzekerheden.

Ook wordt bij de programma’s op productgroepniveau (het autorisatieniveau van Provinciale Staten) een geactualiseerde begroting gepresenteerd, d.w.z. de oorspronkelijk in november 2017 vastgestelde begroting 2018 inclusief vastgestelde en nu voorgestelde wijzigingen.
Inzicht wordt gegeven in het verloop van de lopende begroting.
Indien realisatie van prognose afhankelijk is van bepaalde ontwikkelingen, staat dit vermeld bij de programma’s.

Bij de behandeling in PS van de bestuursrapportage 2017 op 27 oktober 2017 is de motie M4 aangenomen m.b.t. eenduidige taal en transparantie in rapportering van voortgang. De motie is erop gericht om in de bestuursrapportage bij elk programma streefwaarden op te nemen en daarbij concreet en eenduidig aan te geven of de prestaties voor, achter of volgens planning verlopen.

In deze bestuursrapportage is bij elk programma in de prestatietabel invulling gegeven aan deze motie, door steeds in de tabel aan te geven of de prestatie verloopt conform planning c.q. achter is op de planning c.q. voor loopt op de planning.

Beleidsprestaties en indicatoren staan onder “Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?” Basis is in een door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota te vinden. In de tabel staan de bijbehorende prestaties en indicatoren en tot slot de verantwoording en eventuele bijsturing over de prestaties vermeld.

De specificatie van de besluitvorming is als volgt onderverdeeld in
I. Voorstellen

 • beleidsmatig
 • beroep op algemene middelen
 • uit reserves
 • naar aanleiding van actualisatie van investeringsplanning

II. Administratief / technische mutaties

 • Beleidsarme voorstellen
 • Binnen kaderstelling

III. Eerdere besluitvorming

 • Verwerking wijzigingen als gevolg van eerder genomen besluiten PS in afzonderlijke statenvoorstellen

De bestuursrapportage vormt de toelichting op de 3e wijziging van de begroting 2018 die aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het Statenvoorstel met bijlagen opgenomen.