Inleiding

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

In de Bestuursrapportage 2018 staat de voortgang van de uitvoering, zoals overeengekomen in het bestuursakkoord, voor het lopende begrotingsjaar. Referentiekader hiervoor is de begroting 2018, de daarin geplande prestaties en de daaraan gekoppelde middelen. Beleidsinhoudelijk kunnen we stellen dat we met de uitvoering van de begroting 2018 op koers liggen. Verwachting naar het eind van het jaar is dat we het overgrote deel van de geplande prestaties en resultaten zullen realiseren. Wel constateren we dat er op een aantal punten onzekerheden zijn, waarvan als belangrijkste zijn te noemen:

  • Deltaprogramma
  • STUW
  • Rivierverruiming
  • PAS
  • Europese programma’s en MIT
  • Maaslijn
  • PHS
  • Uitvoering agrofood (transitie veehouderij)

Op onderdelen stellen wij voor om prestaties bij te stellen.

Uitvoering op koers
De uitvoering bij programma 1 Bestuur loopt conform planning. Ingezet wordt op het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. De aanbevelingen van de visitatiecommissie Bibob hebben we uitgewerkt in het beleid voor toepassing van de Wet Bibob. Tevens gaan we, in lijn met de moties 'Inspelen om ondermijning tegen te gaan' en 'Bibob vastgoedtransacties', de Wet Bibob ook structureel toepassen op subsidies en vastgoedtransacties.
In de tweede helft van 2018 zullen wij op alle ingediende toekomstvisies van gemeenten onze visie kenbaar maken. De arhi-procedure Nuenen loopt conform planning. Het betreft een intensief proces waarbij we zo goed mogelijk in gesprek gaan met alle belanghebbenden.

Bij programma 2 Ruimte verloopt de uitvoering conform planning.
De nieuwe Omgevingsvisie Brabant wordt in november 2018 in PS behandeld.
In alle Brabantse regio’s worden regionale agenda’s voor werken gemaakt, inclusief bestuurlijke afspraken over de ontwikkeling van bestaande en nieuwe werklocaties.
De doorontwikkeling van campussen wordt gestimuleerd. Het Agrofoodprogramma loopt op schema. Uitvoeringsprogramma Plantaardig is vastgesteld, evenals diverse regelingen in het kader van ondersteunende maatregelen.
De provinciale Inpassingsplannen van GOL (PIP GOL Oost en PIP GOL West) zijn 29 juni 2018 door PS vastgesteld.

De uitvoering van het begrotingsprogramma 3 Natuur, water en milieu verloopt over het algemeen conform planning. In 2018 komen resultaten beschikbaar van de tussenevaluatie van het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, de midterm-review STUW en de evaluatie verdrogingsbestrijding.
Wij waren mede-initiator van de klimaattop Zuid-Nederland die op 4 juni 2018 plaatsvond.
Naar aanleiding van de VTH-takenanalyse blijkt dat de inzet van deze middelen ontoereikend is als gevolg van structurele verdringingseffecten en de actualisatie naar prijspeil 2019.
De Zuidwestelijke Delta en in het bijzonder een rijksbesluit over een zout Volkerak-Zoommeer heeft in 2018 onze nadrukkelijke aandacht. De provinciale bijdrage van € 5 mln in het kader van de bestuursovereenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer’ heeft gevolgen voor de beschikbare middelen voor ‘Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie’. De monitoringssystematiek klimaatadaptatie is in ontwikkeling, inclusief het formuleren van een vervangende, meer adequate beleidsindicator.
De aankoop, verkoop en doorlevering van gronden door het Groen Ontwikkelbedrijf laten zich moeilijk ramen. Zoals afgesproken bij het addendum grondnota (PS29/16A) wordt bij de bestuursrapportage op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. In de 1e helft van 2018 hebben we samen met onze (manifest)partners onverminderd hard gewerkt aan de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen. De subsidieregeling voor PAS-herstelmaatregelen is opengesteld.

Programma 4 Economie ligt (nagenoeg) op koers. In economische zin gaat het in Brabant voorspoedig; mooie groeicijfers en een lage werkloosheid. De realisatie van de afgesproken prestaties ligt op schema. In de eerste helft van 2018 zijn op het gebied van internationale innovatiesamenwerking belangrijke stappen gezet.
Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een breed gedragen Uitvoeringsagenda circulaire economie overkoepelend aan lopende provinciale programma’s op dit onderwerp.
We liggen op koers met het voorbereiden van de Integrale Energieagenda 2019-2030 die we eind 2018 aan u voorleggen.
In het eerste half jaar van 2018 is het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16 vastgesteld, is een overeenkomst met Enpuls ondertekend voor de Brabantse proeftuin 100.000 elektrische voertuigen en een samenwerkingsovereenkomst met de B5 om een versnelling te realiseren.

De uitvoering van het programma 5 Mobiliteit ligt goed op schema. Met SmartwayZ staat 2018 in het teken van het afronden van het PIP en het ontwerptracébesuit voor respectievelijk de N279-Zuid (Asten - Veghel) en InnovA58.
We werken voortvarend aan het realiseren van het netwerk van snelfietsroutes. Naar verwachting zal de doelstelling van 9 overeenkomsten voor snelfietsroutes in 2021 al in 2018 worden gehaald.
Op het gebied van openbaar vervoer is alles erop gericht om nog in 2018 de vernieuwde OV-visie door de Staten te laten vaststellen.
Begin 2018 is de beleidsnota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur (K(O)PI) vastgesteld en bij de N69 is een grote stap gezet met een onherroepelijk PIP.

In programma 6 Cultuur en Samenleving ligt de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 op koers. In 2018 geeft programma Erfgoed speciaal aandacht aan de activiteiten van het Europees Erfgoed-jaar. Voor wat betreft sociale veerkracht zijn inmiddels meer dan 100 initiatieven opgehaald en zijn we bij 80 initiatieven actief betrokken. Ook de uitvoering van de Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 ligt op koers.

Vrije begrotingsruimte

Terug naar navigatie - Vrije begrotingsruimte

Uitgaande van het financiële beeld in de perspectiefnota 2018 is het volgende beeld te geven van het effect van de bijstellingen in de bestuursrapportage op de begrotingsruimte:

Rekening houdend met de verwerking van de financiële effecten van de jaarrekening 2017, de besluitvorming over de perspectiefnota, de in de bestuursrapportage opgenomen voorstellen en de verwerking van de meicirculaire van het rijk over het provinciefonds, leidt dit tot een vrije begrotingsruimte voor de periode 2018-2019 van € 90 mln.

Met het vaststellen van de bestuursrapportage 2018 zijn de ramingen voor het begrotingsjaar 2018 geactualiseerd en wordt er van uitgegaan dat op de nog resterende begrotingsruimte 2018 ad € 43,5 mln geen beroep meer wordt gedaan.

In verband met een zo actueel mogelijke begroting 2019 en bijbehorende meerjarenraming 2020-2022 wordt voorgesteld de begrotingsruimte 2018 door te schuiven naar 2020 t/m 2022. Daarmee ontstaat voor de hele periode 2019 t/m 2022 een jaarlijks in te zetten vrije ruimte van ca € 46,5 mln. In de bestuursrapportage is met deze mutatie van de raming 2018 al rekening gehouden.