Programma 01 Bestuur

Bestuur op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

Terug naar navigatie - Beroep op algemene middelen
  • Bijstelling IPO bijdrage: € 0,2 mln voor 2018 en 2019, vanaf 2020 € 0,04 mln structureel 
  • Bijdrage aan Zeeland voor 2018 en 2019: € 1,5 mln per jaar
  • Overbrengen van de archieven provinciaal bestuur naar het BHIC: € 80.000 voor 2018, € 100.000 structureel vanaf 2019
  • Bijdrage monument en herdenking MH17: € 50.000 eenmalig
  • Extra inzet Bibob-aanpak: € 0,4 mln structureel vanaf 2019

Risico's en onzekerheden

Terug naar navigatie - Risico's en onzekerheden

De mutatie van de voorziening APPA kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald, waarbij ontwikkelingen van o.a. rekenrente en overlevingskansen meegenomen dienen te worden in de bepaling van de definitieve mutatie. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze factoren kan er sprake zijn van een dotatie aan of vrijval uit de voorziening.
Voor de uitvoering van Veerkrachtig Bestuur zijn we afhankelijk van o.a. processen, ontwikkelingen en besluitvorming bij gemeenten. Deze afhankelijkheid kan mogelijk leiden tot afwijkingen van de geplande activiteiten en raming.
De provincie voert het secretariaat van Brabantstad. Samen met de partners worden afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten. Afhankelijk van externe ontwikkelingen leidt dit mogelijk tot afwijkingen ten opzichte van de verwachting.
Over de bijdrage aan de provincie Zeeland zijn in interprovinciaal verband afspraken gemaakt voor 2018 t/m 2020. De daadwerkelijke realisatie is mede afhankelijk van besluitvorming bij de provincies en administratieve afhandeling.
De afrekening van de projecten uit de bestuursovereenkomst met o.a. Steenbergen en Suikerunie over de het Agrofood cluster uit 2010 strekken zich over een termijn t/m 2025. De realisatie van deze projecten, verdeeld over de jaren, laat zich moeilijk plannen.

01.01 Provinciebestuur

Voortgang

Terug naar navigatie - Voortgang

Doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, door het vergroten van integriteit en de weerbaarheid. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de rijkstaken van de Commissaris van de Koning.
Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting, onder andere met de bijdrage van BrabantKennis middels verkenningen en publicaties. De daartoe in 2018 uitgezette acties verlopen conform planning.
In 2017 heeft een visitatiecommissie aanbevelingen gedaan over het vergroten van de bewustwording met wie we zaken doen en over toepassing van de Wet Bibob. Er is structureel extra inzet nodig om deze aanbevelingen op te volgen, en om de Wet Bibob meer structureel toe te passen op subsidies en vastgoedtransacties van de provincie, conform de moties 'Inspelen om ondermijning tegen te gaan' en 'Bibob vastgoedtransacties' die de Staten op 20 april 2018 hebben aangenomen. Over de uitwerking van de aanbevelingen en consequenties hebben wij u geïnformeerd bij de Statenmededeling van 3 juli 2018.
De Toekomstgids voor Brabantse gemeenten is 1 maart 2018 door BrabantKennis gepresenteerd, daar omheen zijn 5 ToekomstLabs georganiseerd. Een nieuwe verkenning naar ‘De culturele eigen(wijs)heid van Brabant’ is gestart.

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Voortgang

Terug naar navigatie - Voortgang

Doelstelling is een lokaal bestuur te creëren dat in staat is slag- en schakelkracht te generen voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn. Daarbij bevorderen we dat er een effectieve (op de maatschappelijke opgaven toegeruste) en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten tot stand komt. De daartoe in 2018 uitgezette acties en activiteiten verlopen conform planning. In de tweede helft van 2018 zullen Gedeputeerde Staten op alle ingediende toekomstvisies van gemeenten hun visie hebben kenbaar gemaakt. Specifiek voor wat betreft de ‘arhi-procedure Nuenen’: dit betreft een intensief proces, waarvoor onder andere in totaal 7 informatieavonden zijn georganiseerd, dit om zo goed mogelijk in gesprek met alle belanghebbenden te komen. Het traject loopt overigens conform planning.
In het kader van bestuurlijke vernieuwing hebben we een pilot opgestart met de naam Young Projects. Het idee van Young Projects is dat een aantal jongeren in opdracht van ons Brabantse jongeren betrekken bij beleidsvorming en uitvoering. Tijdens de pilot gaan een aantal jongeren aan de slag met twee opdrachten op het gebied van energie. Daarnaast werken ze aan de doorontwikkeling van Young Projects tot een zelfstandige organisatie. De pilot loopt tot december 2018.

01.03 Interbestuurlijk toezicht

Voortgang

Terug naar navigatie - Voortgang

Door toezicht te houden dragen wij bij aan een veilige en duurzame leefomgeving in Brabant. Ons streven is het om het functioneren van gemeenten en waterschappen te versterken, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren. De provincie voert op een aantal terreinen de taak van interbestuurlijk toezichthouder uit: financiën, archief- en informatiebeheer, omgevingsrecht, zorg voor het monumentaal erfgoed, ruimtelijke inrichting en huisvesting van verblijfsgerechtigden. De in 2018 daartoe uitgezette acties en prestaties verlopen conform planning.
De provincie heeft bij elf Brabantse gemeenten met een verhoogd groepsrisico onderzoek gedaan naar veiligheidsmaatregelen langs het spoor. Naast individuele inspectierapporten is een Brabantbreed eindrapport gemaakt. Belangrijkste conclusies: Positief is dat het merendeel van de gemeenten voldoende aandacht heeft voor externe veiligheid in het bestemmingsplan. Zorgpunt is dat bij veel van de onderzochte gemeenten ook nog steeds verbeteringen noodzakelijk zijn bij de taakuitvoering op het gebied van externe veiligheid langs het spoor. De provincie brengt de conclusies en aanbevelingen onder de aandacht bij lokale bestuurders, het Rijk en andere belanghebbende instanties.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht prestaties en bijstellingen

Terug naar navigatie - Overzicht prestaties en bijstellingen
Beleidsnota Indicator Streefwaarde 2018 Prognose en bijsturing Nieuwe streefwaarde
Doelstelling
Prestaties
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Verplichte indicator: Opkomst bij TK, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen % kiezers / stemgerechtigden -
Wet Bibob, notitie inzake uitvoering wet Bibob
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie
Uitwerken aanbevelingen visitatiecommissie op basis van in 2017 hierover genomen besluiten van GS uitgevoerd x Conform planning
Op basis van de uitwerking van de aanbevelingen van de visitatiecommissie al dan niet besluiten het Bibob-beleid te actualiseren en de huidige werkwijze aan te passen uitgevoerd x Conform planning. We streven ernaar om het nieuwe Bibob-beleid in het najaar van 2018 vast te stellen. Enkele aanbevelingen uit de quickscan worden, ter aanvulling en ondersteuning van aanbevelingen van de visitatiecommissie, meegenomen in de uitwerking Bibob-aanpak. Aanbevelingen uit de quickscan zijn ook meegenomen in de vervolgaanpak ‘naar een weerbare overheid in het buitengebied’
Uitvoeren quick scan weerbaarheid in de provinciale organisatie (i.s.m. RIEC) uitgevoerd x Gerealiseerd. De aanbevelingen uit de quickscan zijn ter harte genomen en krijgen een vervolg. Enkele aanbevelingen uit de quickscan worden, ter aanvulling en ondersteuning van aanbevelingen van de visitatiecommissie, meegenomen in de uitwerking Bibob-aanpak. Aanbevelingen uit de quickscan zijn ook meegenomen in de vervolgaanpak 'naar een weerbare overheid in het buitengebied'
Kennis en Onderzoek (19/03), afweegmoment 2020
Nota onderzoeksbeleid (19/03), afweegmoment 2020
Kaders voor Onderzoek (19/03), afweegmoment 2020
Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting
Aantal sessies bezoekers website BrabantKennis aantal 10.000 Gerealiseerd. Aantal sessies over de periode t/m 1 juni bedraagt 10.888.
Aantal volgers social media BrabantKennis aantal 2.500 Gerealiseerd. Het aantal volgers op sociale media bedraagt 3.392 (medio juni 2018).
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Onderzoeken door PS besproken aantal 5 Conform planning. Momenteel (medio juni) zijn 3 onderzoeken besproken door PS.
Bestuursakkoord, afweegmoment 2019
Een effectieve inrichting van het Brabants openbaar bestuur
(Veer)Krachtig Bestuur: in 2018 hebben GS over alle Brabantse gemeenten (64 d.d. 1-1-2017) een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst variërend van voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid tot en met bestuurlijke fusie Aantal gemeenten Conform planning. Eind 2018 hebben GS voor alle 64 Brabantse gemeenten uitspraken gdaan over de bestuurlijke toekomst.
Vergroten internationale concurrentiekracht Nederland Uitvoeringsagenda REOS in uitvoering 1 Conform planning. Het uitvoeringsprogramma REOS is in uitvoering en loopt op schema.
Vergroten concurrentiekracht Brainportregio Implementatiestrategie Brainport Nationale Actieagenda 1 Conform planning. De Brainport Nationale Actieagenda zal naar verwachting medio 2018 worden vastgesteld. De implementatiestrategie volgt daarna in het kader van het uitvoeringsprogramma.
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019, afweegmoment 2019
Door toezicht te houden, dragen wij bij aan een veilige en bestendige leefomgeving in Brabant. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren.
Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) aantal beoordelingen 109 Conform planning.
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Aantal organisaties dat eind 2019 geheel of gedeeltelijk voldoet op % 80 Conform planning.
de zes toezichtgebieden
Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat door middel van een vierjaarlijkse reality check is onderzocht, waarbij wordt vastgesteld of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid aantal 17 Conform planning.
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht aantal 0 Conform planning.

Besluitvorming

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

Doelstelling is het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. Dit doen we via de volgende drie hoofdlijnen:

a) de kwaliteit van het openbaar bestuur in het algemeen verbeteren o.a. door het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
b) het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenleving in Brabant;
c) het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

De uitvoering van programma Bestuur loopt conform planning.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000 begroting vastgesteld bijstelling (I, II en III) begroting bijgesteld
Lasten
Programma lasten 11.831 1.974 13.805
Organisatiekosten 5.996 -120 5.876
totaal lasten 17.827 1.854 19.681
Baten
totaal baten 2 163 165
saldo baten en lasten -17.825 -1.691 -19.516