Programma 03 Natuur, Water en Milieu

Natuur, Water en Milieu op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

Terug naar navigatie - Beroep op algemene middelen

In 2017 zijn extra middelen voor de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening, handhaving en toezicht) gereserveerd in een stelpost. Naar aanleiding van de VTH-takenanalyse blijkt dat de inzet van deze middelen noodzakelijk is én dat de middelen in de stelpost niet voldoende zijn om deze structurele taken voor de periode tot en met 2022 af te dekken, als gevolg van structurele verdringingseffecten en de actualisatie naar prijspeil 2019. Het is daarmee onvermijdelijk om  structureel € 2,1 mln beschikbaar te stellen ten behoeve van VTH-taken.

Afwijkingen van prestaties

Terug naar navigatie - Afwijkingen van prestaties
 • De monitoringssystematiek klimaatadaptatie is in ontwikkeling, inclusief het formuleren van een vervangende, meer adequate beleidsindicator.
 • In 2018 wordt nogmaals aangestuurd op rijksbesluit zout Volkerak, waarna bestuursovereenkomsten over de uitwerking hiervan moeten worden gesloten.
 • In 2018 vinden geen MOLO-overleggen plaats, omdat in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie wordt nagedacht over de structuur en focus van de MOLO-agenda. 
 • De subsidie t.b.v. 'Innovatieplatform verwaarden reststromen' wordt waarschijnlijk in 2019 verleend i.p.v. in 2018.
 • Het Bidbook Geopark Schelde Delta wordt in oktober 2020 ingediend bij UNESCO i.p.v. in 2018.
 • Er wordt op dit moment nog geen visie op de Ondergrond ontwikkeld. In 2019 treedt de nieuwe mijnbouwwet in werking dit maakt een aparte beleidsregel voor geothermie overbodig. Vanuit de Green Deal Brabant wordt gewerkt aan een protocol voor Geothermie. 
 • De subsidieregeling ondernemen met natuur is aangepast naar aanleiding van de motie van de coalitiepartners. De verwachting is dat de streefwaarde nog steeds wordt gehaald.
 • De realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (verwerving en inrichting) loopt achter op planning als gevolg van onderhandelingen met grondeigenaren en aanpassingen bestemmingsplannen.
 • De geplande realisatie van het bidbook Markdal loopt vertraging op doordat bestemmingsplannen moeten worden aangepast. De realisatie van de inrichting is daarom naar beneden bijgesteld.
 • Het aantal in provinciaal beheer zijnde stortplaatsen is 1 hoger dan gepland.
 • In 2018 is de subsidieregeling voor de PAS herstelmaatregelen voor € 20 mln opengesteld en inmiddels is het subsidieplafond verhoogd naar € 30 mln. Dit vanwege het grote aantal aanvragen. Het aantal maatregelen dat hiermee gesubsidieerd kan worden zal hoger worden dan in de begroting was voorzien.
 • Er zijn aanmerkelijk meer (burger)initiatieven waarbij de meerwaarde van groen wordt benut. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van de Brabantse burger bij natuur en landschap toeneemt.
 • Het aantal schoolpleinen dat meedoet aan de subsidieregeling groene schoolpleinen overtreft alle verwachtingen. Het subsidieplafond is opgehoogd en we verwachten dit jaar 75 aanvragen te kunnen honoreren. Omdat er ook financiële middelen vanuit de productgroepen 03.01 en 03.02 beschikbaar zijn gesteld, kan er voor meer schoolpleinen subsidie worden verleend.

Risico's en onzekerheden

Terug naar navigatie - Risico's en onzekerheden
 • De tussenevaluatie PMWP en de midtermreview van de samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen (STUW) kunnen leiden tot aanpassingen van prestaties.
 • Voor vaarwegbeheer West-Brabant en 2e tranche rivierverruiming zal om budget worden gevraagd bij de integrale afweging bij de Begroting 2019.
 • In 2018 krijgen we 3 miljoen euro terug van de BOM, omdat middelen in het Waterfonds (gericht op verminderd watergebruik door bedrijven) niet zijn benut. We onderzoeken hoe deze middelen op een alternatieve wijze in te zetten om de gevolgen van grondwateronttrekkingen tegen te gaan. 
 • De provinciale bijdrage van € 5 mln in het kader van de bestuursovereenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer’ zou gedekt worden uit de restantmiddelen reserve Provinciaal Water Plan 2010-2015. Bij de opheffing van deze reserve is hier geen rekening mee gehouden. Dit heeft gevolgen voor de beschikbare middelen voor ‘Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie’ waar de restantmiddelen aan waren toegewezen.
 • De verwachting is dat de egalisatiereserve in relatie tot de gesloten stortplaatsen in 2019 negatief wordt doordat het nettoresultaat van de belegde voorziening in het Nazorgfonds dan langere tijd is achtergebleven bij de jaarlijkse oprenting van de voorziening (5,06%).
 • Het budget voor MER adviezen is ontoereikend als gevolg  van toename aantal adviesverzoeken en stijging kostprijs adviezen.
 • Met betrekking tot Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) volgen nog de volgende dossiers met financiële structurele impact: 1. Financiële problemen omgevingsdienst Brabant Noord (niet-kostendekkende tarieven) (vanaf 2018); 2. Gevolgen wet natuurbescherming op VTH taken (vanaf 2019); 3. Gewijzigde verordening natuurbescherming 2021 e.v.. Qua uitvoering is een risico dat de omgevingsdiensten niet over voldoende capaciteit beschikken om de opdrachten te kunnen uitvoeren.
 • Er zijn veel initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van Natuur & Samenleving. Om in te kunnen spelen op deze initiatieven is het wellicht nodig om dit najaar een bedrag naar voren te halen uit 2019.
 • De onderhandelingen met grondeigenaren over de aankoop van gronden voor het Natuurnetwerk Brabant vragen steeds meer tijd dan vooraf wordt voorzien. Dit kan er toe leiden dat de realisatie van de verwerving en de inrichting die daarop volgt, nog moet worden bijgesteld.
 • We zijn met (manifest)partners in gesprek over de realisatie van PAS-herstelmaatregelen in de complexe PAS-gebieden. Ook zijn we met hen in gesprek over de financiering van meerjarige capaciteit voor de realisatie van PAS-herstelmaatregelen en Natuurnetwerk Brabant. Deze afspraken kunnen er dit najaar toe leiden dat er financiële middelen uit 2019 naar voren moeten worden gehaald.

03.01 Water

03.01 Voortgang

Terug naar navigatie - 03.01 Voortgang

De 1e tranche rivierverruimingsprojecten (MIRT-verkenningen Oeffelt en Meanderende Maas / Ravenstein-Lith) loopt en met het Rijk en onze regiopartners willen we in 2018 afspraken maken over een 2e tranche rivierverruimingsprojecten. Ook de Zuidwestelijke Delta en in het bijzonder een rijksbesluit over een zout Volkerak-Zoommeer heeft in 2018 onze nadrukkelijke aandacht. We geven invulling aan de opgave klimaatadaptatie met producten (o.a. klimaatadaptatieportaal) en regelingen die gemeenten en waterschappen in positie brengen om maatregelen te kunnen voorbereiden. Daarnaast zijn wij mede-initiator van de klimaattop Zuid-Nederland die op 4 juni 2018 plaats vond.

Met de statenmededeling "Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid" zijn de Staten geïnformeerd over de staat van het Brabantse grondwater. De grondwateronttrekkingsvergunningen worden geactualiseerd en een brede discussie over duurzame benutting van grond- en oppervlaktewater willen we eind 2018 met de Staten gaan voeren.

03.02 Milieu

03.02 Voortgang

Terug naar navigatie - 03.02 Voortgang

Met de uitvoering van het programma Milieu en gezondheid dragen we bij aan een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving in Brabant. Het milieu weerspiegelt de daadwerkelijke kwaliteit van de leefomgeving. We zien dat een bloeiende economie, het drukke verkeer en intensief gebruik van het Brabantse land een wisselt trekt op de kwaliteit van bodem, water en lucht. Impact van verontreinigingen is groot; insecticiden werken niet alleen door in bodemkwaliteit maar ook in grondwater en insecten- en vogelpopulaties. Met de bestuursopdracht vitale bodem verkennen we de mogelijkheden om de kwaliteit van de bodem in relatie tot wateropgaven en duurzame agrarische bedrijfsvoering te verbeteren en we testen dit ook in projecten. Met extra provinciale meetpunten op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt de luchtkwaliteit gemonitord. Speerpunten van onze aanpak zijn duurzaamheid, gezondheid en groene groei. De milieudoelen met betrekking tot energie worden gerealiseerd middels de Energieagenda. Er is nog geen sprake van een significante afname van het aantal drugsdumpingen; ingezet wordt op een daadkrachtige publiekscampagne tegen dumpingen in het buitengebied.

De uitvoering van de vergunningverlening is uitbesteed aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. Twee diensten, Omgevingsdienst Midden en West-Brabant en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, hebben de uitvoering op orde. Bij de Omgevingsdienst Brabant Noord gaan zaken moeizamer door problemen op zowel financieel als organisatorisch gebied. Specifiek dit jaar zijn het de gezamenlijke aanpak van de mestfraude met de NVWA en de problematiek van GenX die speciale aandacht vragen. Het project Intensivering Toezicht Veehouderijen is gestart met de deelname van 43 gemeenten. Daarnaast hebben de omgevingsdiensten extra aandacht voor de werving van personeel, omdat met een aantrekkende arbeidsmarkt de beschikbare capaciteit onder druk staat.

03.03 Natuur en Landschap

03.03 Voortgang

Terug naar navigatie - 03.03 Voortgang

De uitvoering van de (vele) maatregelen om de biodiversiteit in Noord-Brabant te verbeteren en de verbinding te versterken tussen de samenleving en de Brabantse natuur verloopt over het algemeen goed conform planning.
In de 1e helft van 2018 hebben we samen met onze (manifest)partners onverminderd hard gewerkt aan de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen. Onder andere aan de oplevering van het LIFE+ hoogveenherstelproject Deurnsche Peel en Mariapeel en de natuurherstel- en verdrogingswerkzaamheden in Natura2000 gebied de Groote Peel.
De subsidieregeling voor PAS-herstelmaatregelen is opengesteld. Het subsidieplafond is verhoogd naar € 30 mln vanwege het grote aantal aanvragen. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer uitgevoerde PAS-herstelmaatregelen dan waarmee in de begroting is rekening gehouden.
Binnen de Landschappen van Allure komen steeds meer projecten in uitvoering of worden afgerond. Op 16 april jl. bent u middels een tussentijdse voortgangsmelding geïnformeerd over de stand van zaken in de verschillende projecten. In 2019 vindt de afronding van de laatste projecten plaats. Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling voor de inrichting van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. Inmiddels zijn meer dan 50 subsidieaanvragen ingediend en is besloten om het subsidieplafond op te hogen om zo veel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren.

03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant

03.04 Voortgang

Terug naar navigatie - 03.04 Voortgang

Steeds meer initiatiefnemers weten de weg te vinden naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor subsidie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Daarbij valt op dat steeds meer particulieren en agrariërs zelf natuur willen realiseren. Nadat de subsidie is verstrekt duurt het echter meerdere jaren voordat de gronden daadwerkelijk kunnen worden aangekocht en ingericht. Ook nu weer blijkt dat vooral de onderhandelingen met de grondeigenaren meer tijd vragen dan vooraf is ingeschat. De geplande realisatie van het bidbook Markdal loopt vertraging op doordat bestemmingsplannen moeten worden aangepast. De inzet blijft echter dat het gehele Natuurnetwerk Brabant vóór 2028 is gerealiseerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht prestaties en bijstelling

Terug naar navigatie - Overzicht prestaties en bijstelling
Beleidsnota Indicator Streefwaarde 2018 Prognose en bijsturing Nieuwe streefwaarde
Doelstelling
Prestaties
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (78/15), afweegmoment 2021
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (49/13)
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (okt-14) afweegmoment 2018
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (32/12) Afweegmoment 2018
Samenwerken aan een Duurzame fysieke leefomgeving Water
- De economische schade door effecten van klimaatverandering mag niet toenemen. verandering in hoogte financiële schade (huidig niveau = 100) (2050 = 100) Monitoringssystematiek klimaatadaptatie is in ontwikkeling, inclusief het formuleren van een vervangende, meer adequate indicator. Na tussenevaluatie PMWP wordt voorstel voor nieuwe indicator gedaan.
- De leefomgeving heeft een gelijkblijvende kwaliteit ondanks effecten van klimaatverandering verandering in kwaliteit van de leefomgeving (huidig niveau = 100) Monitoringssystematiek klimaatadaptatie is in ontwikkeling, inclusief het formuleren van een vervangende, meer adequate indicator. Na tussenevaluatie PMWP wordt voorstel voor nieuwe indicator gedaan.
Vastleggen Brabantbrede ambities en maatregelen m.b.t. klimaat (de klimaatagenda) opstellen klimaatagenda, onderzoeksagenda, subsidieregeling, klimaatportaal 1 Conform planning. Medio 2018 wordt de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgeleverd waarin de klimaatadaptatieagenda en onderzoeksagenda zijn verwerkt. Subsidieregeling PMWP is aangevuld met 2 paragrafen (Klimaatstresstest en Klimaatadaptatiedialoog). Het klimaatadaptatieportaal sinds april 2018 beschikbaar (http://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/).
Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021 toestandsrapportage via www.brabantinzicht.nl 1 Gerealiseerd. Website www.brabantinzicht.nl is sinds oktober 2017 toegankelijk en geeft continu inzicht in de actuele toestand
(tussen)evaluatie PMWP 1 Conform planning. Bespreking gepland in de procedurevergadering van 24 september 2018.
Gezonde fysieke leefomgeving Water
Voldoende en schoon water
- De grond- en oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de waterkwaliteitseisen conform de Kaderrichtlijn water (NB. Dit behelst tevens de verplichte BBV indicator) % waterlichamen dat voldoet aan de KRW eisen (100% in 2027) Toezegging gedeputeerde Johan van den Hout in PS 18.05.2018 over het opnemen van meer gegevens over de voortgang KRW wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019.
- Voldoende zwemmogelijkheden van voldoende kwaliteit % zwemwaterlocaties dat voldoet 100% Conform planning. 100 van de 101 zwemwaterlocaties voldoen, waarvan 81 uitstekend, 7 goed, 2 aanvaardbaar en 10 in onderzoek.
- Geen onaanvaardbare hinder door wateroverlast mate waarin wordt voldaan aan de normen wateroverlast uit de verordening water 100% Conform planning. Waterschappen voeren in 2018 de 6-jaarlijkse toetsronde uit waarvan de resultaten begin 2019 verwacht worden.
Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst met waterschappen (STUW) Resultaat in 2021: herstelde natuur, herstelde beken en kreken, opgeloste vismigratieknelpunten, waterberging - Conform planning. De Midterm review STUW (voortgang prestatieafspraken) wordt in oktober 2018 bestuurlijk opgeleverd.
Veilige fysieke leefomgeving
Risico's door hoogwater zijn aanvaardbaar
- Primaire keringen voldoen aan nationale normering (per 1 januari 2017 geldt een nieuwe overstromingsrisiconorm die per 2050 moet zijn gerealiseerd): voortgang Brabantse koploperprojecten rivierverruiming 2 MIRT verkenningen Conform planning. Het betreft de voortgang van de 1e tranche rivierverruimingsprojecten Oeffelt (MIRT verkenning naar verwachting in 2019 opgeleverd) en Meanderende Maas (Ravenstein-Lith).
- Uitvoeren Deltaprogramma Maas
- Regionale keringen voldoen aan de provinciale normering aantal kunstwerken en km keringen dat niet voldoet aan de normering
Stimuleren van en toezicht houden op verbetering regionale keringen door waterschappen voortgang verbeterplannen en uitvoering (maatwerkafspraken per waterschap) Aa en Maas voldoet Conform planning. In 2018 krijgen ook de keringen rond het Howabo bergingsgebied de status van regionale kering.
Groene Groei
- Duurzame benutting ondergrond – onderdeel grondwater
Uitvoeren wettelijke taak grondwaterbeheer: actualisatie beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant 1 Conform planning. Beleidsregel wordt in 2018 geactualiseerd.
Uitwerken Waterbeschikbaarheid beleidsvoorstel 1 beleidsplan (daarna uitvoering) Conform planning. Het beleidsplan Waterbeschikbaarheid wordt 2018 opgeleverd waarna gebiedsgericht uitvoeringsafspraken kunnen worden overeengekomen.
- Uitvoering Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) Openstelling regeling 1 Conform planning. Deze regeling blijft openstaan tot en met 2021, daarom is de eerder geplande prestatie 'openstelling in 2019' verwijderd.
- Regionale gebiedsontwikkeling rondom een zout Volkerak Zoommeer (bestuursopdracht Connecting Delta) Aangaan bestuursovereenkomsten (afhankelijk van besluitvorming Tweede Kamer), daarna uitvoering 1 In 2018 wordt nogmaals aangestuurd op rijksbesluit zout Volkerak, resulterend in bestuursovereenkomsten.
- Initiëren en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden Zuidwestelijke Delta en Waterpoort uitvoering samenwerkingsovereenkomst doorlopend Conform planning.
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (78/15), Afweegmoment 2021
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (49/13)
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (41/13), afweegmoment 2018
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (32/12), afweegmoment 2018
Samenwerken milieu
De milieukwaliteit van de leefomgeving is stabiel of verbeterd Toestandsrapportage -
Ondersteunen van initiatieven met een positieve bijdrage aan een duurzame leefomgeving door burgers en bedrijven (samen met water) cofinanciering bevorderen burgerinitiatieven 2 Conform planning.
Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) van de provincie neemt jaarlijks met 5% af. (basisjaar 2015: totale CO2 emissie is 21.413.495 ton (bron: Klimaatmonitor) (Verplichte indicator uit BBV) procenten -5 Conform planning. CO2 reductie is opgenomen in de beleidsnota Energietransitie 2016-2019. Beleidsprestatie en het beoogde resultaat zijn opgenomen in het programma 04 Economie. Deze beleidsprestatie komt bij Milieu te vervallen. 0
Vaststellen subsidieregeling voor initiatieven/projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het PMWP, onderdeel Milieu subsidieregeling 1 Conform planning.
Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via de omgevingsdiensten) Vastgestelde opdracht 3 Conform planning.
De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen geen gebruik wet dwangsom 0 Conform planning.
geen lex silencio positivo 0 Conform planning.
beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld 90% Conform planning.
Toezicht en handhaving voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen handhavingsbeschikkingen die in stand blijven na rechterlijke toetsing 90% Conform planning.
geen repressieve handhaving zonder toetsing op artikel 20.8 100% Conform planning.
Handhaving voldoet aan de gestelde outcome doelstellingen Mate van spontane naleving (bij eerste controles) 80% Conform planning.
Geconstateerde ernstige overtredingen (bij eerste controles) 7% Conform planning.
Intergemeentelijk samenwerken op het gebied van milieu binnen Brabantstad duurzaamheid en MOLO bijeenkomsten 6 Achter op planning. In 2018 zijn 4 B5-Duurzaamheid overleggen gepland. 2018 is het jaar van focus aanbrengen en structureren gericht op en lange termijn agenda. In 2018 vinden geen MOLO-overleggen plaats. Reden hiervoor is dat, mede in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie, wordt nagedacht over de structuur en focus van de MOLO-agenda. 4
Fysieke gezonde leefomgeving milieu
De luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder voldoen aan de geldende normen, zodat deze een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Brabander
Uitvoeren Plan van Aanpak Brabantse Health Deal: Opleveren Toolbox aantal 1 Conform planning.
Organiseren bijeenkomsten: ‘Regionale karavanen’ voor het ophalen van initiatieven met een positieve bijdrage aan gezondheid aantal 3 Conform planning.
Ondersteunen initiatieven/projecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid in Brabant aantal 2 Conform planning.
Gezondheidsdeal met regio’s aantal 1 Achter op planning. De beoogde Gezondheidsdeal in een regio verloopt trager dan verwacht. Niet duidelijk is wanneer en of deze überhaupt wordt gerealiseerd. Om op korte termijn toch resultaten te boeken wordt ingestoken op regioprojecten. Hierbij heeft de provincie, vanuit de Gezondheidsdeal, een coördinerende rol . Zie hieronder als nieuwe beleidsprestatie. 0
Regionale projecten binnen Brabantse Health Deal aantal 2
De bodem bevat geen urgente bodemverontreinigingen meer, is vitaal en geschikt voor maatschappelijke functies Aanwezige urgente bodemverontreinigingen
Saneren bodem Chemie Pack (gereed in 2025) Passieve sanering Conform planning.
Uitvoeren projecten gericht op bewustwording, herstel vitaliteit, bodembiodiversiteit, biologische, chemische en fysische kwaliteit aantal 1 Achter op planning naar aanleiding van actualisatie beleidsindicatoren in het plan van aanpak Bestuursopdracht vitale bodem die ná de vaststelling van de begroting 2018 heeft plaatsgevonden. 0
Kaart over de toestand van de Brabantse Bodem aantal Conform planning. 1
Lectoraat HAS/Kennisnetwerk aantal Conform planning. 1
Subsidieregeling Vitale bodem aantal Conform planning. 1
Ondersteunen praktijkprojecten Vitale bodem aantal Conform planning. 2
Hergebruik van voormalige en/of gesloten stortplaatsen hebben geen nadelige gevolgen voor de leefomgeving Aantal in beheer zijnde stortplaatsen 3 Voor op planning. Het overleg over de sluiting van andere stortplaatsen is nog gaande. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe sluitingen niet voor 2020 worden verwacht. 2
Nazorgfonds Wm-stortplaatsen is ambtelijk en bestuurlijk geborgd Jaarverslag 1 Gerealiseerd.
Fysieke veilige leefomgeving
Natuurbranden worden zoveel mogelijk voorkomen en eventuele schade is minimaal Aantal natuurbranden 0
Operationele RIN-webapplicatie (Risico Index Natuurbranden) ter ondersteuning van de gebruikers. aantal 1 Gerealiseerd. Landelijk is beheer overgedragen aan Brandweer Nederland.
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt Aantal dumpingen
Netwerk organiseren en verbeteren samenwerking aanpak drugsdumpingen Aantal bijeenkomsten 3 Conform planning, één maal per kwartaal overleg 4
Schadeloos stellen gedupeerde grondeigenaren Vastgestelde subsidieregeling 1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-2342
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (okt-14), afweegmoment 2018
Risico’s door gevaarlijke stoffen en luchtvaart zijn aanvaardbaar
Evaluatie risicobeleid evaluatierapport 1  Conform planning.
Groene groei milieu
Grondstoffen zijn beschikbaar voor economische ontwikkelingen en grondstofketens zijn zoveel mogelijk gesloten.
Vaststellen subsidieregeling initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening. aantal 1 Conform planning.
Ondersteunen initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening aantal 3 Conform planning. Op dit moment zijn 2 projecten gestart. De provinciale rol hierin kan verschillend zijn van (financieel) ondersteunend, coördinerend tot verbindend.
Provincie ondersteunt het opzetten van het Innovatieplatform verwaarden reststromen subsidie 1 Achter op planning. Op de al gehouden gesprekken met 2 ondernemingen, moeten nog vervolggesprekken plaatsvinden. Externe ontwikkelingen zijn bepalend voor het realiseren van de streefwaarde. Naar verwachting niet meer in 2018 0
De energievoorziening is nu en in de toekomst gegarandeerd % hernieuwbare energievoorziening
Zie energieagenda (productgroep 0404)
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (49/13)
De natuurlijke waarde van de diepe ondergrond wordt niet bedreigd door ingrepen zoals opslag afval of winning schaliegas aantal ingrepen 0 Conform planning. De minister van EZK heeft begin dit jaar beslist dat er geen schaliegas gewonnen gaat worden in Nederland.
Kennisontwikkeling grondwater opgestelde ondergrondmodellen 2 Achter op planning. Momenteel lopen 2 projecten voor ondergrondmodellen, waarvan 1 dit jaar nog wordt opgeleverd en 1 begin 2019. Komende jaren worden er nog een drietal opgestart, hiervan worden er 2 in 2021 en 1 in 2022 opgeleverd. 1
Ontwikkelen Geo-Park Schelde Delta, bidbook is gereed voor indiening bij UNESCO bidbook 1 Achter op planning. GeoPark Schelde heeft begin dit jaar een prima beoordeling van de NL Unesco gekregen en wordt zeer kansrijk geacht om het UNESCO GeoPark label te verkrijgen. Het indienen van het bidbook is op dit moment gepland voor oktober 2020. 0
Opstellen visie op de ondergrond notitie / rapport 1 Er wordt op dit moment nog geen visie ontwikkeld. Gekeken wordt om beleid op te stellen voor de ondiepe ondergrond (0-500m) – voor ondiepe geothermie en bodemenergiesystemen. In 2019 treedt de nieuwe mijnbouwwet in werking dit maakt een aparte beleidsregel voor geothermie overbodig. Vanuit de Green Deal Brabant wordt gewerkt aan een protocol voor Geothermie. Een concept versie is in Q2-2018 gereed. 0
Protocol voor Geothermie aantal 1
De voedselvoorziening veroorzaakt geen uitputting van voorraden en milieukwaliteitsproblemen (bijdrage aan Agrofood Agenda 02.02)
Er is bestuurlijke overeenstemming over het sluiten fosfaatkringloop in afvalwaterketen. plan van aanpak 1 Wordt door Waterschappen al autonoom opgepakt. Opstellen plan van aanpak is overbodig geworden. 0
Benutten vrijkomend fosfaat bij vernatting Onderzoek naar fosfaatmobilisatie en innovatieve methodes terugwinning uitrol Achter op planning. Uitrol is 1 jaar vertraagd, binnenkort ambtelijke brainstormsessie over aanpak en de wijze van uitrol. 0
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (PS 50/12), afweegmoment 2022
Beleidsactualisatie BruG (PS 77/17)
Inzicht in beleid, beleidsrealisatie en beleidskaders
Oplevering rapportage "Toestand Brabantse Natuur, Water & Milieu (elke 5 jaar) aantal Conform planning.
Oplevering jaarlijkse "voortgangsrapportage natuur" (VRN) aantal 1 Conform planning, voor de zomer wordt de concept rapportage aangeboden aan BIJ12.
Vaststellen begrenzing NNB via natuurbeheerplan aantal 1 Conform planning. De begrenzing wordt dit najaar vastgesteld.
Vaststellen Natura 2000 beheerplannen aantal 3 Conform planning. Één plan voor de Brabantse Wal wordt dit jaar door de provincie vastgesteld. Nog 3 plannen worden opgesteld en vastgesteld door andere voortouwnemers (RWS en provincie Limburg). Daarom streefwaarde aangepast naar 4. 4
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (PS 50/12), afweegmoment 2022
Beleidsactualisatie BruG (PS 77/17)
Uitvoering BrUG pijler 1 : een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden Het Natuurnetwerk Brabant is op orde.
Oppervlakte waarvoor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer wordt verleend binnen het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer ha 80.826 Conform planning
Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer, (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) binnen het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 87.510 ha). (Verplichte indicator uit BBV) % 92% Conform planning
Oppervlakte waarvoor subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt verleend buiten het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer ha 3.093 Conform planning
Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) buiten het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 3.093 ha). (Verplichte indicator uit BBV) % 100% Conform planning
Realisatie van circa 440 herstelmaatregelen van aangewezen habitats in N2000 gebieden vóór 2022. Voor het aankopen van de benodigde gronden en verlenen van subsidies voor inrichting, zie 03.04 aantal maatregelen 70-90 In 2017 zijn weinig aanvragen ingediend door de inmiddels afgeronde staatssteundiscussie. In 2018 is de subsidieregeling voor 20 mln opengesteld en inmiddels is het subsidieplafond verhoogd naar 30 mln. Dit vanwege het grote aantal aanvragen. Het aantal maatregelen dat hiermee gesubsidieerd kan worden zal hoger worden. 110-130
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (PS 50/12), afweegmoment 2022
Beleidsactualisatie BruG (PS 77/17)
Uitvoering BrUG pijler 2 : Behoud en herstel biodiversiteit. Een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats die van nature in Brabant voorkomen.
Realisatie van circa 3.000 inrichtingsmaatregelen in 15 leefgebieden voor bedreigde diersoorten vóór 2027 door openstelling subsidieregeling aantal maatregelen 100-200 Conform planning, de subsidieregeling is begin dit jaar opengesteld.
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (PS 50/12), afweegmoment 2022
Beleidsactualisatie BruG (PS 77/17)
Uitvoering BrUG pijler 3 : een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten. Een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur.
Verlenen subsidie voor uitvoeren maatregelen t.b.v. karakteristiek landschap via Stimuleringskader groen blauwe diensten en Regeling verbinding en landschap aantal maatregelen 100-200 resp. 40 Conform planning.
Beoordelen van 8 voortgangsrapportages Subsidieregeling landschappen van Allure Noord- Brabant aantal 8 Conform planning.
Tussen- en eindrapportage regeling Landschap van Allure. aantal In april is er een tussentijdse voortgangsrapportage opgesteld voor de regeling Landschap van Allure en in 2019 volgt de eindrapportage zoals in de subsidieregeling is opgenomen. 1
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (PS 50/12), afweegmoment 2022
Beleidsactualisatie BruG (PS 77/17)
Uitvoering BrUG pijler 4 : verankering van natuur en landschap in de samenleving. Een groene maatschappij waar burgers zich bewust zijn van het belang van natuur en landschap en daar ook zelf aan willen bijdragen en ondernemers hun economische activiteiten laten plaats vinden binnen de randvoorwaarden van natuur.
Nieuw nav dossier BRUG PS 77/17:
Vergroening bedrijventerreinen aantal locaties 2 Achter op planning. De voorbereiding is gestart, maar de oplevering is niet meer in 2018. 0
Toename natuurinclusieve landbouw aantal bedrijven 5 Conform planning. Aantal initiatieven volgens planning maar omschakeling vergt wel langere tijd.
Vrijwillige CO2 compensatie aantal initiatieven 1 Achter op planning. Er is een vooronderzoek naar beprijzing CO2 gestart. 0
Initiatieven natuur en economie aantal uitvoeringsprojecten 10 Achter op planning. Vertraging in de openstelling van de subsidieregeling naar aanleiding van de motie van coalitiepartners. De verwachting is dat de streefwaarde nog steeds wordt gehaald.
Aantal (burger)initiatieven dat de meerwaarde van groen benut aantal initiatieven 10 Voor op planning. Er zijn 25 burgerinitiatieven behaald door samenwerking met partijen. 25
Aantal gezonde, klimaatbestendige groene schoolpleinen aantal schoolpleinen 16 Voor op planning. Begin 2018 heeft GS ingestemd met de openstelling van de subsidieregeling groene schoolpleinen. Vanuit de programma's water en milieu is ook geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen er in 2018 meer aanvragen gehonoreerd worden. 75
Aantal initiatieven waar groen en gezond met elkaar verbonden zijn, inclusief toegankelijke natuur aantal initiatieven 3 Conform planning, er zijn 3 initiatieven behaald.
Aantal projecten voor waardering van groene vrijwilligers, toename groene vrijwilligers of vergroten expertise vrijwilligers aansluitend beleidsvraagstukken aantal projecten 3 Conform planning, er zijn 2 projecten gestart.
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (PS 42/13), afweegmoment 2027
Realisatie Natuurnetwerk Babant door provincie en de GOB BV.
Provinciaal deel (totale opgave is 3.100 ha)
- Verwerving/functiewijziging ha 92 Conform planning
- Inrichting ha 140 Conform planning
Rijksdeel (totale opgave is 6.500 ha verwerven en 12.148 ha inrichten)
- Verwerving/functiewijziging ha 422 Achter op planning. Er zijn wel veel subsidies verleend door het GOB maar een deel van deze hectares wordt pas in 2019 vastgesteld. Daarnaast kosten de onderhandelingen met grondeigenaren veel tijd doordat dit zorgvuldig moet gebeuren waardoor de realisatie iets achter blijft bij de planning. 300
- Inrichting ha 528 Achter op planning. De geplande realisatie voor het bidbook Markdal loopt vertraging doordat bestemmingsplannen aangepast moeten worden. 428
Realisatie Ecologische verbindingszone EVZ (totale opgave 1300 km). Verlenen subsidie of andere financiële arrangementen en/of beschikbaar stellen (ruil)gronden voor realisatie EVZ’s door derden) km 50
Nieuw nav dossier BRUG PS 77/17:
Realisatie van enclaves in het NNB die nog in agrarisch gebruik zijn ha pm De opdracht aan het GOB is verstrekt in april 2018, hierdoor zal dit nog niet tot prestaties in 2018 leiden. 0
Realisatie Natte Natuurparels (Oost Brabant) aantal NNP pm Bij de actualisatie van BrUG is €3 mln extra ter beschikking gesteld voor de verwervingskosten van deze NNP. De opdracht hiervoor moet nog gegeven worden. Realisatie van aantal NNP vindt plaats via het programma water. 0

Besluitvorming

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

Het programma Natuur, Water en Milieu ligt over het algemeen op koers. De uitvoering van de maatregelen om de biodiversiteit in Noord-Brabant te verbeteren verloopt conform planning. In 2018 komen resultaten beschikbaar van de tussenevaluatie van het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, de midterm-review STUW en de evaluatie verdrogingsbestrijding. Mochten hier beleidsmatige of financiële aanpassingen uit voortvloeien, dan nemen wij uw Staten hierin mee via de beleidscyclus en P&C-cyclus.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000 begroting vastgesteld bijstelling (I, II en III) begroting bijgesteld
Lasten
Programma lasten 181.128 40.792 221.920
Organisatiekosten 14.588 464 15.052
totaal lasten 195.716 41.256 236.972
Baten
totaal baten 12.898 4.650 17.548
saldo baten en lasten -182.817 -36.606 -219.423