Sitemap

Sitemap

Bestuursrapportage 2019 Blz. 1  
Bestuursrapportage 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Inleiding en samenvatting Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen Blz. 8  
per begrotingsprogramma Blz. 9  
Programma 01 Bestuur Blz. 10  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 11  
Algemene voortgang van het programma Blz. 12  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 13  
Beroep op algemene middelen Blz. 14  
Basis uitwerking Bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 15  
Afwijkingen van prestaties Blz. 16  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 17  
01.01 Provinciebestuur Blz. 18  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 19  
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren Blz. 20  
Ondersteuning bestuur Blz. 21  
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur Blz. 22  
Integriteit en ondermijning Blz. 23  
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting Blz. 24  
Kennis en onderzoek Blz. 25  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 26  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 27  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 28  
Samenwerken met andere overheden en partners Blz. 29  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 30  
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten Blz. 31  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 32  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 33  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 34  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 35  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 36  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 37  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 38  
Besluitvorming Blz. 39  
Verloop begroting Blz. 40  
Financieel overzicht Blz. 41  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 42  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 43  
Algemene voortgang van het programma Blz. 44  
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 45  
Beroep op algemene middelen Blz. 46  
Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 47  
Afwijkingen van prestaties Blz. 48  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 49  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 50  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 51  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 52  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 53  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 54  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 55  
Werklocaties (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 56  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 57  
02.02 Agrofood Blz. 58  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 59  
Agrofood Blz. 60  
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 61  
Heldere kaders Blz. 62  
Innovatie Blz. 63  
Mestbeleid Blz. 64  
Ondersteunende maatregelen Blz. 65  
Verbinden en aanjagen Blz. 66  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 67  
Besluitvorming Blz. 68  
Verloop begroting Blz. 69  
Financieel overzicht Blz. 70  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 71  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 72  
Algemene voortgang van het programma Blz. 73  
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 74  
Beroep op algemene middelen Blz. 75  
Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 76  
Afwijkingen van prestaties Blz. 77  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 78  
03.01 Water Blz. 79  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 80  
Water Blz. 81  
Water Blz. 82  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 83  
03.02 Milieu Blz. 84  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 85  
Milieu Blz. 86  
Milieu Blz. 87  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 88  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 89  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 90  
Natuur en Landschap Blz. 91  
Behoud en herstel van biodiversiteit Blz. 92  
Brabants mozaïek van landschappen Blz. 93  
Samenhangend en robuust natuurnetwerk Blz. 94  
Verankering van natuur en landschap in de samenleving Blz. 95  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 96  
03.04 Natuur Netwerk Brabant Blz. 97  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 98  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 99  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 100  
Natuurnetwerk Brabant Blz. 101  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 102  
Besluitvorming Blz. 103  
Verloop begroting Blz. 104  
Financieel overzicht Blz. 105  
Programma 04 Economie en energie Blz. 106  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 107  
Algemene voortgang van het programma Blz. 108  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 109  
Beroep op algemene middelen Blz. 110  
Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 111  
Afwijkingen van presetaties Blz. 112  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 113  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 114  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 115  
Versterken MKB Blz. 116  
Versterking MKB Blz. 117  
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 118  
Arbeidsmarkt Blz. 119  
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 120  
Vrijetijdseconomie (VTE) Blz. 121  
Bevorderen van de kenniseconomie Blz. 122  
Kennis en economie Blz. 123  
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 124  
Internationalisering en branding Blz. 125  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 126  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 127  
Wat wil de provinvie bereiken? Blz. 128  
Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap Blz. 129  
MKB en ondernemerschap Blz. 130  
Digitalisering Blz. 131  
Digitalisering Blz. 132  
Circulaire economie Blz. 133  
Circulaire economie (prg.4 Economie en energie) Blz. 134  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 135  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 136  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 137  
Energie, innovatie en transitie Blz. 138  
Duurzame energie en energietransitie Blz. 139  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 140  
Besluitvorming Blz. 141  
Verloop begroting Blz. 142  
Financieel overzicht Blz. 143  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 144  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 145  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 146  
Beroep op algemene middelen Blz. 147  
Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 148  
Afwijkingen van prestaties Blz. 149  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 150  
05.01 Basis op orde Blz. 151  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 152  
We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Blz. 153  
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 154  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen. Blz. 155  
Duurzaamheid en innovatie Blz. 156  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving. Blz. 157  
Verkeersveiligheid Blz. 158  
We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. Blz. 159  
Openbaar Vervoer Blz. 160  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 161  
05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 162  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 163  
We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn. Blz. 164  
Fiets Blz. 165  
Goederenvervoer Blz. 166  
Luchtvaart Blz. 167  
Regionale Ontwikkelagenda's Mobiliteit Blz. 168  
Spoor, HOV en Knooppunten Blz. 169  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 170  
05.03 Strategische agenda Blz. 171  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 172  
Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan. Blz. 173  
Majeure projecten Blz. 174  
SmartwayZ.NL Blz. 175  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering. Blz. 176  
SmartwayZ.NL Smart Mobility Blz. 177  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 178  
Besluitvorming Blz. 179  
Verloop begroting Blz. 180  
Algemene voortgang van het programma Blz. 181  
Financieel overzicht Blz. 182  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 183  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 184  
Algemene voortgang van het programma Blz. 185  
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 186  
Beroep op algemene middelen Blz. 187  
Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 188  
Afwijkingen van prestaties Blz. 189  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 190  
06.01 Cultuur Blz. 191  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 192  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken Blz. 193  
Beweging, experiment, verbinding Blz. 194  
Kennis, dialoog en netwerken Blz. 195  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 196  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 197  
06.02 Erfgoed Blz. 198  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 199  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 200  
Basis op orde Blz. 201  
Beweging stimuleren Blz. 202  
Erfgoedfabriek Blz. 203  
Vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 204  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 205  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 206  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 207  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 208  
Versterken Sociale Veerkracht Blz. 209  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 210  
06.04 Sport Blz. 211  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 212  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 213  
Sport Blz. 214  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 215  
Besluitvorming Blz. 216  
Verloop begroting Blz. 217  
Financieel overzicht Blz. 218  
Algemeen financieel beleid Blz. 219  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 220  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 221  
Toelichting Blz. 222  
Stelposten Blz. 223  
Stelposten Blz. 224  
Besluitvorming Blz. 225  
Verloop begroting Blz. 226  
Bedrijfsvoering Blz. 227  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 228  
Algemene voortgang van het programma Blz. 229  
Bedrijfsvoering op hoofdlijnen Blz. 230  
Beroep op algemene middelen Blz. 231  
Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 232  
Afwijkingen van prestaties Blz. 233  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 234  
Besluitvorming Blz. 235  
Verloop begroting Blz. 236  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 237  
Financieel overzicht Blz. 238