Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

Sitemap

Bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 1  
Bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
1. Kiezen voor kwaliteit Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Kiezen voor kwaliteit Blz. 9  
2. Hoge kwaliteit van leven Blz. 10  
Onze opgave Blz. 11  
Hoge kwaliteit van leven Blz. 12  
Brabants cultureel erfgoed Blz. 13  
Culturele makers en talenten Blz. 14  
Cultuur Blz. 15  
Gezondheid Blz. 16  
Sociale veerkracht en maatschappelijke transities Blz. 17  
Sport Blz. 18  
Versterken van het 'blijfklimaat' Blz. 19  
Gedeputeerde aan het woord Blz. 20  
3. Kwalitatieve economie Blz. 21  
Onze opgave Blz. 22  
Kwalitatieve economie Blz. 23  
Actieplan arbeidsmarkt Blz. 24  
Bevorderen ondernemerschap Blz. 25  
Gericht opleiden voor de transitieopgaven Blz. 26  
Innovatiekracht Blz. 27  
Internationale verbondenheid Blz. 28  
Kennis en data Blz. 29  
Kwaliteit is investeren in leren Blz. 30  
Nieuwe economische visie Blz. 31  
Gedeputeerde aan het woord Blz. 32  
4. Optimale mobiliteit Blz. 33  
Onze opgave Blz. 34  
Optimale mobiliteit Blz. 35  
Bereikbaarheid Eindhoven, Helmond, Nuenen Blz. 36  
Data-gedreven mobiliteitsbeleid Blz. 37  
De fiets als onmisbare schakel Blz. 38  
Eindhoven Airport Blz. 39  
Koploper slimme en groene mobiliteit Blz. 40  
Multimodaal en integraal afweegkader Blz. 41  
Oplossen knelpunten Blz. 42  
Schaalsprong openbaar vervoer Brabant Blz. 43  
Verkeersveiligheid Blz. 44  
Vernieuwing van het openbaar vervoer Blz. 45  
Gedeputeerde aan het woord Blz. 46  
5. Hoogwaardige kwaliteit van de omgeving Blz. 47  
A. Duurzame verstedelijking Blz. 48  
Onze opgave Blz. 49  
A. Duurzame verstedelijking Blz. 50  
Duurzame verstedelijking - Afspraken maken met ruimtevragers Blz. 51  
Duurzame verstedelijking - Maximaal inzetten woningbouwprogramma Blz. 52  
Duurzame verstedelijking - Mogelijkheid tijdelijke vergunning Blz. 53  
Duurzame verstedelijking - Omgevingsverordening Blz. 54  
Duurzame verstedelijking - Omgevingsvisie Blz. 55  
Duurzame verstedelijking - Ruimte voor nieuwe woonvormen Blz. 56  
Duurzame verstedelijking - Sturen op zorgvuldig ruimtegebruik en realisatie Blz. 57  
Duurzame verstedelijking - Wonen, werken en retail Blz. 58  
Gedeputeerde aan het woord Blz. 59  
B. Natuur, water en milieu Blz. 60  
Onze opgave Blz. 61  
B. Natuur, water en milieu Blz. 62  
Natuur, water en milieu - Aanleg meer bos Blz. 63  
Natuur, water en milieu - Ecologische verbindingszones Blz. 64  
Natuur, water en milieu - Gebiedsgerichte aanpak Blz. 65  
Natuur, water en milieu - Geurbeleid Blz. 66  
Natuur, water en milieu - Jacht Blz. 67  
Natuur, water en milieu - Natuurnetwerk Brabant Blz. 68  
Natuur, water en milieu - Omgevingsdiensten Blz. 69  
Natuur, water en milieu - Toezicht Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) Blz. 70  
Natuur, water en milieu - Vergunning, toezicht en handhaving (VTH) Blz. 71  
Natuur, water en milieu - Waterbeleid voor de toekomst Blz. 72  
Woord van gedeputeerde Blz. 73  
C. Energie-neutrale en circulaire samenleving Blz. 74  
Onze opgave Blz. 75  
C. Energie-neutrale en circulaire samenleving Blz. 76  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Afvalverwerking Blz. 77  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Blijvend inzetten op circulariteit Blz. 78  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Energieagenda 2019-2030 Blz. 79  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Energiefonds en provinciaal ontwikkelbedrijf Blz. 80  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Groene cirkels en Brabantse versnellingskamer circulair Blz. 81  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Helpende hand en verbinden opgaven Blz. 82  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Provincie als launching customer Blz. 83  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Regionale energie strategieën Blz. 84  
Energie-neutrale en circulaire samenleving - Vergroten draagvlak en draagkracht Blz. 85  
Gedeputeerde aan het woord Blz. 86  
D. Landbouw en voedsel Blz. 87  
Onze opgave Blz. 88  
D. Landbouw en voedsel Blz. 89  
Landbouw en voedsel - Actieve grondpolitiek Blz. 90  
Landbouw en voedsel - Besluiten over 'versnelling transitie veehouderij' Blz. 91  
Landbouw en voedsel - Blijvende aandacht voor dierenwelzijn Blz. 92  
Landbouw en voedsel - Gezonde bodem en agrarisch natuurbeheer Blz. 93  
Landbouw en voedsel - Reductie kunstmest en mestbewerking Blz. 94  
Landbouw en voedsel - Stimuleren van innovaties Blz. 95  
Landbouw en voedsel - Stimulerend beleid gericht op het realiseren van kringlooplandbouw Blz. 96  
Landbouw en voedsel - Teeltondersteunende voorzieningen en glastuinbouw Blz. 97  
6. Veiligheid Blz. 98  
Onze opgave Blz. 99  
Veiligheid Blz. 100  
Aanpak grensregio's Blz. 101  
Bevorderen integere en weerbare overheid Blz. 102  
Platform Veilig Ondernemen Blz. 103  
Samen sterk in het buitengebied Blz. 104  
Taskforce RIEC Brabant-Zeeland Blz. 105  
Verstevigen samenwerking veiligheidsregio's Blz. 106  
Gedeputeerde aan het woord Blz. 107  
7. Kwaliteit van besturen en samenwerken Blz. 108  
Onze opgave Blz. 109  
Kwaliteit van besturen en samenwerken Blz. 110  
Ambtelijke organisatie Blz. 111  
Brabanders aan zet Blz. 112  
BrabantStad Blz. 113  
Digitalisering datavisie Blz. 114  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 115  
Krachtig lokaal en regionaal bestuur Blz. 116  
Kwaliteit van onze netwerken Blz. 117  
Nieuw samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Blz. 118  
8. Een gezonde financiële positie Blz. 119  
Inleiding Blz. 120  
Flexibele inzet van middelen voor een effectief doelbereik Blz. 121  
Spelregels Blz. 122  
Financieel perspectief Blz. 123  
9. Portefeuilleverdeling Blz. 124  
Commissaris van de Koning Blz. 125  
Mobiliteit en Financiën Blz. 126  
Samenleving, Cultuur en Erfgoed Blz. 127  
Gezondheid, Energie en Landbouw Blz. 128  
Natuur, Water en Milieu Blz. 129  
Ruimte en Wonen Blz. 130  
Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 131  
Veiligheid, Bestuur en Organisatie Blz. 132