Voldoende en schoon water

Met het oog op een verbetering van de waterkwaliteit gaat ZLTO met zoveel mogelijk agrarische ondernemers in acht grondwaterbeschermingsgebieden aan de slag om te zorgen voor een meetbare afname van uitspoeling van meststoffen naar het grondwater. Deze aanpak is ook een voorwaarde om aanspraak te kunnen blijven maken op derogatie (onderdeel van het 6e Nitraatactieprogramma). In de breedte zal de waterkwaliteitsaanpak een verdere intensivering vragen omdat de problematiek met meststoffen in het oppervlaktewater in Brabant groot is. Van de hiertoe beoogde POP3 middelen is inmiddels het merendeel aangewend. Perspectief op een volhoudbaar landbouwkundig gebruik van gronden, verregaand geënt op principes van circulaire economie en slimme benutting van grondstoffen, is nodig om tot doelbereik te komen. Het plan van aanpak medicijnresten is inmiddels afgerond en provincie, waterschappen en andere deelnemende partijen starten met concrete projecten en maatregelen. Verdrogingsbestrijding gaat over het herstellen van de waterhuishoudkundige condities ten behoeve van natuur (KRW verplichting). Omdat de prestaties van de waterschappen met name op dit thema achterblijven en getroffen maatregelen niet leiden tot het gewenste doelbereik wordt in 2019 de bestuurlijke en beleidsmatige discussie hierover aangegaan.

De waterschappen hebben voorjaar 2019 hun periodieke watersysteemanalyses opgeleverd, waarin zij op basis van nieuwe neerslagreeksen (die gemiddeld 10 tot 15% intensiever zijn dan de cijfers uit 2013) hebben doorgerekend op welke plekken sprake is van regionale wateroverlast bij de huidige normstelling. Enkele duizenden hectares zullen niet langer aan de geldende normen voldoen. Die inzichten worden benut om nieuwe maatregelen voor te bereiden.

De droogte 2018 is zowel regionaal door de waterschappen als landelijk geëvalueerd en beleidsmatige aspecten zijn geduid via de landelijke Beleidstafel Droogte. Op de diverse aanbevelingen die hieruit volgen is in Brabant geanticipeerd door een Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg op te richten, waarin zowel de sectoren (landbouw, industrie, natuur, drinkwaterbedrijven) zijn vertegenwoordigd als de bevoegde gezagen (waterschappen en provincie).

Klimaatproof Brabant

Het concept klimaatrobuuste beeklandschappen uit de Omgevingsvisie wordt inmiddels toegepast in een drietal gebieden. Voor Tongelreep heeft dit geresulteerd in een intentieverklaring om gebiedsontwikkeling gericht op systeemherstel van bodem (bodemstructuur en bodemleven versterken) en water (o.a. infiltratie en kwelstromen) te gaan uitvoeren. Vergelijkbaar is de integrale aanpak Onweerstaanbaar Someren waar we begin 2019 als partner zijn ingestapt en de wateropgaven in Van Gogh Nationaal Park. Het uitvoerings-programma klimaatadaptatie Zuid-Nederland wordt in 2019 geactualiseerd om gebruik te kunnen maken van rijksfinanciering die vanaf 2021 beschikbaar komt.

Duurzame benutting ondergrond – onderdeel grondwater

Zowel watertekorten als wateroverlast manifesteren zich nadrukkelijk in Brabant. In 2019 is in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden de laatste bijdrageverordening opengesteld en het subsidieplafond verhoogd. Met deze middelen kunnen de waterschappen in de uitvoeringsperiode t/m 2021 projecten realiseren om watertekorten tegen te gaan. Met hernieuwde afspraken over de realisatie van het project Roode Vaart in Zevenbergen is de basis gelegd voor een robuuste zoetwatervoorziening in West-Brabant (en Zeeland). Het Geopark Peelhorst en Maasvallei in oprichting is middels een intentieverklaring verbreed met Limburgse partners; hierbinnen is wijstherstel een belangrijke provinciale ambitie. De eerste projecten in dit kader zijn gefinancierd en de verwachting is dat de verdergaande samenwerking leidt tot meer aanvragen voor wijstherstel. Om venherstel mogelijk te maken is de subsidieregeling natuur aangepast en wordt voorzien dat meerdere vennen op korte termijn kunnen worden aangepakt. De constatering dat het diepe grondwater in de Centrale Slenk onder druk staat (aanvulling niet in evenwicht met onttrekkingen) is via een zestal sporen actie ondernomen om herstel te realiseren. Zo is onder andere een intensief traject met alle onttrekkers gestart om te bezien in welke mate de huidige vergunningsruimte nodig is en hoe bedrijven de waterbehoefte kunnen verkleinen. Met de grootste onttrekker van diep grondwater, Brabant Water, is hierover in 2019 als eerste een bestuursovereenkomst gesloten.