Samenhangend en robuust natuurnetwerk
Er is voortvarend gewerkt aan de realisatie van de PAS-herstelmaatregelen. In nauwe samenwerking met de manifestpartners zijn stappen gezet in de planvorming voor de PAS-gebieden (opstellen PIP, MER en Projectplan Waterwet), de grondverwerving en de daadwerkelijk uitvoering van de maatregelen. De planning is er op gericht dat de 1e fase PAS-herstelmaatregelen vóór 1 juli 2021 zijn uitgevoerd.

Het realiseren van een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden is ondergebracht in productgroep 03.04.