We zitten steeds vaker aan de voorkant van de initiatieven aan tafel. Uitgangspunt hierbij zijn de omgevingsvisie en de toekomstige omgevingswet. In ons handelen komt steeds vaker de nadruk te liggen om in specifieke gebiedsgerichte casussen de samenhang/afstemming aan te brengen tussen verschillende maatschappelijke opgaven en belangen met het provinciaal belang. Zowel in de activiteiten rondom omgevingskwaliteit, zoals het festival in Bergen op Zoom, de planbegeleiding, als interim Omgevingsverordening wordt gewerkt in de geest van de omgevingswet.

Na vaststelling van de Omgevingsvisie in december 2018 is gestart met de interim Omgevingsverordening. De 6 losse verordeningen in de fysieke leefomgeving zijn samengevoegd tot 1 Interim Omgevingsvergunning. Deze heeft in mei/juni ter inzage gelegen en wordt in oktober aangeboden aan PS.