De milieukwaliteit van de leefomgeving is stabiel of verbeterd

Ondersteuning wordt geboden aan (burger)initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving. Een uitvraag voor challenges wordt voorbereid om dergelijke initiatieven te promoten. De ontwikkelingen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (zoals GenX, PFas en PFoa) in het milieu heeft onze aandacht. Op korte termijn wordt hiermee aan de slag gegaan.
De uitvoering Vergunningverlening, toezicht en handhaving is uitbesteed aan de omgevingsdiensten. Bij de ODBN loopt een Meerjarig Operationeel Plan (MJOP) om de achterstand in te lopen op het gebied van de bedrijfsvoering. De uitvoering van dit MJOP loopt grotendeels volgens planning. De Intensivering toezicht Veehouderijen is in uitvoering samen met 44 gemeenten. In de planning wordt uitgegaan van de afgesproken einddatum eind 2020 alle 7000 eerste controles te hebben afgerond. Voor de intensivering toezicht in Natuurgebieden is de samenwerking tussen ‘Samen Sterk in het Buitengebied’ (SSiB) en de terreinbeherende organisaties versterkt. De extra inzet van capaciteit is gerealiseerd.

De luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder voldoen aan de geldende normen, zodat deze een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Brabander

Vergunningen en ontheffingen worden binnen de geldende normen afgegeven. De luchtkwaliteit binnen Brabant wordt aanvullend op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit gemonitord. Brabant neemt deel aan het tot stand komen van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). Als hier overeenstemming over wordt bereikt, vindt ondertekening in het najaar plaats. De provincie levert zowel financiële- als kennis bijdrage aan het innovatieve luchtmeetnet AiREAS in Zuidoost Brabant. De subsidieregeling geluidsanering woningen langs provinciale wegen is vastgesteld om geluidhinder te beperken. Dit gebeurt, daar waar mogelijk, in combinatie met energiebesparend maatregelen. Het geluidmeetnet rond Vliegbasis Volkel is in werking, de provincie is hier bij betrokken.

De bodem bevat geen urgente bodemverontreinigingen meer, is vitaal en geschikt voor maatschappelijke functies

De uitvoering van de bodemsanering zoals vastgelegd in het Bodemconvenant loopt volgens planning. Op basis van de Omgevingswet gaan bodemsaneringen en voormalige stortplaatsen over naar de gemeenten. Hiervoor is het proces van warme overdracht opgestart, dit proces verloopt naar wens. De uitvoering van de bestuursopdracht Vitale bodem ligt op koers. 2019 is hiervan het laatste jaar. De bodemkaart is opgeleverd en via internet te raadplegen. De subsidieregeling voor een bijdrage aan projecten die de vitaliteit van de bodem verbeteren is vastgesteld.

Hergebruik van voormalige en/of gesloten stortplaatsen heeft geen nadelige gevolgen voor de leefomgeving

Uitvoering wettelijke taken lopen volgens planning. Naar aanleiding van een motie is een actieplan Branden op stortplaatsen vastgesteld

Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt

Voor een bijdrage aan ruimingen van drugsdumpingen is een bijdrageregeling vastgesteld, hiervoor is gebruikt gemaakt van de restant middelen voor de jaren 2015 t/m 2016. De publiekscampagne voor dumpingen (drugs, afval en asbest) is gestart.

Grondstoffen zijn beschikbaar voor economische ontwikkelingen en grondstofketens zijn zoveel mogelijk gesloten

Aan Ecodorp Boekel is een lening verstrekt voor de realisering van het dorp. Aansluiting is gezocht met het programma Economie in verband met de circulariteit.

De natuurlijke waarde van de diepe ondergrond wordt niet bedreigd door ingrepen zoals opslag afval of winning schaliegas

Het oprichten van een consortium voor Het Geopark Schelde Delta is in voorbereiding. Tegen de wijzigingsvergunningen voor de gaswinningen Sprang en Waalwijk zijn zienswijzen ingediend. De vergunning voor Sprang is inmiddels verleend waarbij onze zienswijze weerlegd. Overwogen wordt om in beroep te gaan i.v.m. de ligging van de inrichting in een waterwingebied.