Het project verbreding en verdieping Wilhelminakanaal heeft eerder vertraging opgelopen vanwege de geohydrologische problematiek. Uiteindelijk heeft de minister gekozen voor de variant van herbouw Sluis II. Dit maakte een actuele kostenberekening nodig op basis waarvan nieuwe bestuursovereenkomsten worden ondertekend (Q1 2020). De middelen hiervoor zijn reeds bij de Perspectiefnota 2018 gereserveerd. Tijdens BO-MIRT 2018 is een besluit genomen over een verbeterd voorkeursalternatief N65 Vught – Haaren en de bijbehorende extra financiering. De projectvoorbereiding loopt en gekeken wordt naar de meest geschikte uitvoerings-organisatie. Alles is erop gericht om het snelst mogelijk tijdspad te realiseren om interferentie met PHS Vught te voorkomen. Het project van de nieuwe verbindingsweg N69 is gegund, en de voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats gericht op de eerste schop in de grond eind 2019 en oplevering in 2021. Extra speciaal is dat de weg energieneutraal wordt aangelegd. De voorbereidingen voor de aanbesteding voor het zuidelijke deel van de N279 Veghel – Asten zijn in volle gang. De gunning stond voor eind 2019 gepland, maar dit verwachten we nu medio 2020. Vanwege de aanscherpingen is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) iets later (dec. 2018) vastgesteld. Het MIRT-programma A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught loopt volgens planning. Het gaat om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer die al in de komende jaren gerealiseerd gaan worden, zoals kleine infrastructurele verbeteringen op de A2 zelf, snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch, OV-knooppunten en gedragsmaatregelen. Tegelijkertijd wordt binnen dit MIRT-programma A2 gewerkt aan de MIRT-verkenning gericht op het oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025) door het uitbreiden van infrastructuur. Voor de A50 corridor Nijmegen – Eindhoven is het MIRT-onderzoek gestart.

De planning van het PHS Vught staat onder druk door het grote aantal zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) en aanvullend onderzoek voor geluids- en trillingseffecten. Het tracébesluit (TB) wordt nog wel steeds in 2019 verwacht.
Komende jaren gaat Brabant dus flink op de schop. Daarom worden samen met Rijk en partners afspraken gemaakt over een slimme minder hinder aanpak voor heel Zuid-Nederland: een pakket van maatregelen om de doorstroming van het wegennet op peil te houden met onder andere (het uitbreiden van) een werkgeversaanpak om werknemers te stimuleren anders, of op een ander tijdstipte reizen en de inzet van nieuwe mobiliteitsdiensten.