De ontwikkeling van het ecosysteem Mindlabs ligt op schema: op grond van besluitvorming van PS in november 2018 zal de provincie een lening en subsidie verstrekken aan de Vereniging Mindlabs (8 ton), subsidie geven aan de onderwijsinstellingen in het ecosysteem (1,7 mln. euro) en voor maximaal 1,5 mln. euro investeren in de onrendabele top van de nieuwbouw (huurgaranties en –suppletie).
Voorts hebben wij het initiatief genomen voor een actie-agenda (hoger) onderwijs die toe ziet op de bijdragen van het onderwijs aan de kenniseconomie in Noord-Brabant: aansluiting opleidingen bij behoefte arbeidsmarkt en bevorderen kennisvalorisatie (innovatie). De planning is erop gericht om eind 2019 een actie-agenda te hebben voor de komende jaren.