De in 2019 uitgezette acties en prestaties verlopen conform planning.
Op 31 januari bezochten meer dan honderd medewerkers van Brabantse gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten een bijeenkomst over archief- en informatiebeheer onder de nieuwe Omgevingswet, die we samen met het Brabants Historisch Informatie Centrum en het team Informatie Beheer en Control georganiseerd hebben.

In maart publiceerden we twee deelrapporten over het onderzoek dat we samen met het Stadsarchief Rotterdam en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed hebben uitgevoerd naar de archivering bij ketensamenwerking.
Op 11 april organiseerden we een themabijeenkomst naar aanleiding van de resultaten van ons onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op de realisatie van externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden medewerkers van verschillende gemeenten hun best practices aan medewerkers van andere Brabantse gemeenten. Deze vorm van kennismaken en kennisuitwisseling wordt zeer gewaardeerd door de gemeentelijke toezichtontvangers.

In het tweede kwartaal van 2019 hebben we de evaluatie ex artikel 217a Provinciewet van het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 uitgevoerd. De resultaten worden voor de zomer nog aan Provinciale Staten aangeboden. Deze zullen uiteraard ook betrokken worden bij het opstellen van het nieuwe beleidskader voor het interbestuurlijk toezicht dat vanaf 1 januari 2020 in werking zal treden.