De uitvoering van de huidige uitvoeringsprogramma’s ligt op koers en dit jaar worden de nieuwe uitvoeringsprogramma’s opgesteld, waarbij eind 2019 de bijbehorende begrotingswijziging (beleidsprestaties en middelen) ter besluitvorming voorligt bij Provinciale Staten. In april is PS uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoeringsprogramma’s Energieagenda 2010-2020. Hieronder staan de prestaties voor 2019 kort toegelicht. Uitgebreidere toelichting treft u aan in de PS-mededeling.
Op basis van het Klimaatakkoord zijn de regionale overheden in Noord-Brabant verantwoordelijk voor vier Regionale Energie Strategieën. Vanuit de provincie voeren we actief regie op het proces van de RES-en. Tevens zorgen we voor afstemming tussen de regio’s en borging van bovenregionale aspecten. Hiervoor stellen we projectleiders en provinciale expertise beschikbaar. Dit betreft niet alleen expertise op het gebied van duurzame energie maar ook met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken en meekoppelkansen met andere (regionale) opgaven. Zie ook de Statenmededeling ‘Voortgang Regionale Energiestrategieën’.
In 2018 is de beweging ‘Brabant geeft Energie’ gestart om bottum-up initiatieven te faciliteren, die bijdragen aan een versnelling van de energietransitie door meer draagvlak, samenwerking en betrokkenheid van partijen in onze provincie. Inmiddels heeft de tweede openstelling van de subsidieregeling plaatsgevonden die, net als de eerste openstelling, nagenoeg volledig benut is. Een derde openstelling vindt later dit jaar plaats.

Mijlpalen 2019

  • Sociale innovatie in energie; 9 pilotprojecten zijn in uitvoering, waaronder een project speciaal gericht op Brabanders met een smalle beurs;
  • Fuelliance; samen met TNO/ECN, TU/e, DIFFER en Brainport heeft de provincie de samenwerking verkend. Bedrijven en maakindustrie hebben we verbonden met innovaties op het gebied van energieopslag en conversie. We verbinden activiteiten op het gebied van onderwijs (Institute for Research, Energy and Storage), innovatieve bedrijven en community-building in concrete demonstratieprojecten. Er zijn inmiddels twee demonstratieprojecten gestart (mierenzuurgenerator en energie uit ijzerpoeder). Twee projecten zijn in voorbereiding. We onderzoeken of we met deze innovaties een programma voor Brabant kunnen opzetten
  • Prijsvraag voor ‘Energielandschap van de Toekomst’ rondom de A16; eind januari 2019 zijn de resultaten van de prijsvraag bekendgemaakt en heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden. Voor alle drie de inzendingen over het energielandschap langs de A16 zal gekeken worden of realisatie van de ideeën mogelijk is.
  • Grootschalig demonstratieproject m.b.t. ‘laden op eigen zon’; op basis van de opgeleverde verkenning wordt momenteel een demonstratieproject ontwikkeld in samenwerking met marktpartijen. Tevens is de subsidieregeling e-deelauto’s opengesteld; 
  • Geothermie: begin 2019 is een richtlijn opgesteld om risico’s bij boringen zoveel mogelijk te beperken. In de loop van 2019 verwachten we een besluit te kunnen nemen over de locatie waarna een eerste boring in 2021 kan plaatsvinden;
  • Energiescans: bij 2 bedrijven met een energierekening hoger dan €1 mln. worden diepteanalyses uitgevoerd om te komen tot energiebesparing, drie extra scans zitten in de pijplijn;
  • Verduurzaming Amernet: er worden diverse initiatieven verkend die als duurzame decentrale bronnen dienst kunnen gaan doen, zoals zonnethermie (Breda), Biomassa (Made, Breda), industriële restwamte (Tilburg) en groen gas uit zuiveringsslib (Gilze Rijen, Dongen);
  • Aardgasvrije wijken; met adviseurs per regio ondersteunen we de gemeenten o.a. met het opstellen van transitievisies warmte. Deze visies moeten voor 2021 worden opgesteld. Met deze experts faciliteert de provincie de uitwisseling van kennis en expertise en legt verbindingen tussen de gemeenten/ regio’s in Brabant, maar ook met de rijksoverheid zoals het Expertise Centrum Warmte (EZK) en het Kennis- en Leerprogramma (BZK). 
  • Verduurzaming eigen gebouwen; begin 2019 zijn 115 zonnepanelen op de sheddaken van de nieuwbouw geplaatst. Met een aantal bedrijven op het Pettelaarpark en de gemeente ’s-Hertogenbosch is er een kernteam ingericht om te onderzoeken op welke manier we samen kunnen optrekken om het Pettelaarpark verder te verduurzamen.

Onze communicatiestrategie voorziet in het verbinden van en kennisdelen tussen mensen die (beroepsmatig) bijdragen aan energieprojecten en -initiatieven. Bijvoorbeeld door netwerkbedrijfsbezoeken, de energiecafés en de EnergieUpdate Brabant. Er is een relatienetwerk opgezet met gemeentelijke communicatiefunctionarissen in de vier RES-regio’s waardoor er meer vanuit één overheid gecommuniceerd wordt. We stimuleren Brabanders om zelf actie te ondernemen met communicatiecampagnes en we zetten de No-Escape-Room in om meer bewustwording te creëren.